بررسی اثر آنتی باکتریال نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بر روی باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس، آسینتوباکتر بومانی و استرپتوکوکوس پیوژنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، ایران.

2 استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شعبه مشهد، ایران.

3 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، سبزوار ، ایران

چکیده

لاکتوفرین یک گلیکوپروتئین و یکی از مهم‌ترین بیواکتیوهای شیر است که فعالیت ضدباکتری، ضدویروسی، ضدقارچی و ضدانگلی دارد. پپتید های ضد میکروبی به علت برخورداری از خصوصیات و ویژگی‌های مناسب مانند کشندگی سریع، طیف وسیع فعالیت و همچنین اثر بخش آن ها نسبت به به مقاومت دارویی ، در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.
مواد و روش کار: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر آنتی‌باکتریال نانوکمپلکس لاکتوفرین نقره بر روی باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس، آسینتوباکتر بومانی و استرپتوکوکوس پیوژنز می باشد.
بدین منظور در ابتدا نانوذره نقره بر روی لاکتوفرین بارگذاری شد. سپس جهت تایید بارگذاری نانوذرات نقره بر روی لاکتوفرین، پتانسیل زتای توسط دستگاه تعیین پتانسیل زتا اندازه گیری شد. همچنین با کمک طیف سنجی رامان، FTIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی خصوصیات این نانوکمپلکس بررسی گردید. سپس اثر نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بر روی سلول‌ها بررسی شد تا سمیت این ترکیب بر روی سلول‌ها مشخص گردد. خاصیت ضدباکتریایی نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا، باکتری استافیلوکوکوس ارئوس، باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز و باکتری آسینتوباکتر بومانی به روش های تست MTT، تست های MIC ،MBC و انتشار در حفره آگار بررسی گردید .
یافته‌ها:. نتایج نشان می‌دهد که نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بیشترین اثر کشندگی را بر باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز داشته است و بر باکتری آسینتوباکتر بومانی کمترین اثر را داشته است.
استنتاج: سنتز کمپلکس نانوذرات نقره-لاکتوفرین می‌تواند در زمینه پزشکی و صنایع غذایی به عنوان عامل ضد میکروبی نوآورانه، اقتصادی قابل استفاده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the antibacterial effect of lactoferrin + silver nanocomplex on Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii and Streptococcus pyogenes bacteria.

نویسندگان [English]

  • Samira Kadoughani Sani 1
  • Majid Jamshidian-Mojaver 2
  • Hamidreza Farzin 2
  • Mohsen Naeemipour 3
  • Mohadese Amiri 3
1 Master of Microbiology, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran.
2 Mashhad Branch, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran.
3 Cellular and Molecular Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

milk, which has antibacterial, antiviral, antifungal and antiparasitic activity. Antimicrobial peptides have been receiving a lot of attention in recent decades due to having suitable properties such as fast killing, wide spectrum of activity and also their effectiveness in relation to drug resistance.
Materials and methods: The purpose of this study is to investigate the antibacterial effect of silver lactoferrin nanocomplex on Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii and Streptococcus pyogenes.
For this purpose, silver nanoparticles were first loaded on lactoferrin. Then, to confirm the loading of silver nanoparticles on lactoferrin, the zeta potential was measured by the zeta potential determination device. Also, with the help of Raman spectroscopy, FTIR and scanning electron microscope, the properties of this nanocomplex were investigated. Then the effect of lactoferrin + silver nanocomplex on cells was investigated to determine the toxicity of this compound on cells. The antibacterial properties of lactoferrin + silver nanocomplex on Pseudomonas aeruginosa bacteria, Staphylococcus aureus bacteria, Streptococcus pyogenes bacteria and Acinetobacter baumannii bacteria were investigated by MTT test, MIC, MBC tests and diffusion in agar hole.
findings:. The results show that lactoferrin + silver nanocomplex had the most lethal effect on Streptococcus pyogenes bacteria and the least effect on Acintobacter baumannii bacteria
Conclusion: Synthesis of silver-lactoferrin nanoparticle complex can be used as an innovative, economic antimicrobial agent in the field of medicine and food industry..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactoferrin
  • silver
  • Staphylococcus aureus
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Streptococcus pyogenes