دوره و شماره: دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401 (آذر-دی1401) 

مقاله پژوهشی

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه

علیرضا صداقت؛ بنیامین فضلی؛ وحید سهیلی؛ احمد باقری مقدم؛ فرزانه فاضلی؛ بیتا میرزایی فیض آبادی


اثربخشی آموزش شفقت به خود بر امیدواری به روابط سازنده در مادران دارای کودکان استثنایی

زهرا احمدی کاظم آبادی؛ فریبرز درتاج رابری؛ حسن احدی؛ صادق نصری؛ فاطمه قائمی


واکاوی الگوی پیش زمینه‎های تبلیغات شفاهی در توسعه گردشگری سلامت

میر محمد پاکیا؛ حسین شیرازی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ حسین جنتی فر


ساختارهای اجتماعی و روان‌شناختی زنان شهر تهران

منیر خاقانی فرد؛ علی روشنائی؛ حسین جمالی؛ امید علی احمدی


بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Lacticin 3147

مهدیه جواهریان؛ روناک بختیاری؛ هاتف آجودانی فر؛ امیر میرزایی


بررسی کیفی علل تعارض زوجین در یک مطالعه اکتشافی

شیرین ربانی؛ محمدمسعود دیاریان؛ فهیمه نامدارپور


میانجی گری ناگویی خلقی در ارتباط بین بدرفتاری های دوران کودکی با قلدری سایبری در نوجوانان

فیروزه مجدی؛ مصطفی بلقان آبادی؛ احمد منصوری؛ مهدی اکبرزاده؛ محمدرضا خدابخش