دوره و شماره: دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401 (آذر-دی1401) 

مقاله پژوهشی

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه

علیرضا صداقت؛ احمد باقری مقدم؛ فرزانه فاضلی؛ بنیامین فضلی؛ نوشین عبداله پور؛ بیتا میرزایی فیض آبادی


بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Bovicin HC5

شیدا بوذری؛ روناک بختیاری؛ هاتف آجودانی فر؛ سید عطااله سادات شاندیز