تعیین نیازهای آموزشی و تدوین برنامه مراقبت از خود در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با دیالیز صفاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از بیماری‌هایی که امروزه کیفیت زندگی افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بیماری نارسایی مزمن کلیه می‌باشد. دیالیز صفاقی یکی از درمان‌های نارسایی مزمن کلیه می‌باشد. آموزش، بخش مهمی از برنامه مراقبتی می‌باشد که به بیمار کمک می‌کند که نقش مهمی را در روند درمان خود داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی نیازهای بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقی می‌باشند که براساس تشخیص‌های پرستاری، مداخلات پرستاری و نتایج بدست آمده، طی فرآیند پرستاری انجام شده‌است. سپس با توجه به نیاز بیماران یک برنامه آموزشی مراقبت از خود تدوین ‌گردید.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که بر روی 74 بیمار مراجعه‌کننده به بخش‌های دیالیز صفاقی 5 مرکز درمانی، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمعیت‌شناختی- بالینی از طریق پرونده پزشکی بیماران و نیازهای آموزشی از طریق مصاحبه حضوری و تلفنی با افراد تحت درمان با دیالیزصفاقی گردآوری گردید. تعیین نیازهای آموزشی بر مبنای تشخیص‌های پرستاری انجمن بین‌المللی آمریکای شمالی صورت گرفت و در نهایت تدوین برنامه مراقبت از خود از طریق مداخلات پرستاری مربوط به تشخیص‌های شایع و برآیندهای موردانتظار در آن‌ها انجام شد. داده ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: از میان 20 تشخیص پرستاری مطرح شده در NANDA در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقی، 5 تشخیص شامل: اختلالات آب و الکترولیت، عفونت، یبوست، اختلالات خواب، اختلال در تمامیت پوست می‌باشند که برنامه آموزش مراقبت از خود جهت رفع این نیازها تدوین گردید.
واژه‌های کلیدی: آموزش -مراقبت از خود-– فرآیندپرستاری - دیالیز صفاقی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining educational needs and developing a self-care program in patients suffering from chronic renal failure treated with peritoneal dialysis

نویسندگان [English]

  • Seyedeh fatemeh Hosainy Eivari
  • Ali Darvishpoor
  • Malihe Nasiri
  • Hossein Shiri
Department of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Aim: Chronic kidney failure is one of the diseases that affect the quality of life of people today. Peritoneal dialysis is one of the treatments for chronic kidney failure. Education is an important part of the care program that helps the patient to play an important role in the treatment process. The aim of this study was to evaluate the needs of patients undergoing peritoneal dialysis, which is based on nursing diagnoses, nursing interventions and the results obtained during the nursing process. Then, according to the needs of patients, a self-care educational program was developed.
Methods: The present study is a descriptive study that was performed on 74 patients referred to peritoneal dialysis wards of 5 medical centers. Demographic-clinical information was collected through patients' medical records and educational needs through face-to-face and telephone interviews with patients undergoing peritoneal dialysis. The training needs were determined based on the nursing diagnoses of the International Association of North America, and finally the self-care program was developed through nursing interventions related to common diagnoses and their expected outcomes. Data were analyzed by SPSS software version 26.
Results and Conclusion: Among the 20 nursing diagnoses presented in NANDA in patients undergoing peritoneal dialysis, 5 diagnoses including: water and electrolyte disorders, infection, constipation, sleep disorders, and skin integrity disorders are the most common. Self-care was developed to meet these needs.
Keywords: education, self-care, nursing process, peritoneal dialysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • self-care
  • nursing process
  • peritoneal dialysis