اثر آمیگدالین بر بقای سلولی و سطح مالون دی آلدئید سلول های سرطان پستان SK-BR-3 در مطالعه آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آمیگدالین یک ترکیب سیانوژیک هست که به‌طور طبیعی در دانه‌های زردآلو، هلو، بادام تلخ، آلو و سیب وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر آمیگدالین بر روی بقای سلولی و سطح مالون دی آلدهید (MDA) در رده سلولی سرطانی پستان SK-BR-3 و مقایسه این اثرات بر روی رده سلولی سالم MRC-5 بود. روش بررسی: در این مطالعه از رده سلولی سرطانی پستان SK-BR-3 و رده سلولی سالم MRC-5 استفاده شد. به‌منظور بررسی اثر آمیگدالین بر روی بقای این دو رده از سلول‌ها و همچنین بر روی سطح MDA از غلظت‌های 5/2، 5، 10، 20، 40 و 80 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر آمیگدالین استفاده شد. بقای سلولی توسط آزمون MTT و میزان MDA توسط روش تیوباربیتوریک اسید و اسپکتروفتومتری ارزیابی شد. مقایسه آماری میانگین بین گروه‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA) و سپس آزمون تعقیبی Tukey انجام شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، آمیگدالین از طریق وابسته به دوز باعث کاهش معنی‌دار بقای سلول‌های سرطانی رده SK-BR-3 و همچنین افزایش معنی‌دار سطح MDA بر روی این رده سلولی شد (05/0 P). ولی اثر آماری معنی‌داری بر روی بقای سلول‌های طبیعی MRC-5 و سطح MDA نداشت(05/0P >). نتیجه‌گیری: آمیگدالین از طریق افزایش دادن سطح MDA در سلول‌های سرطان پستان SK-BR-3 باعث از بین بردن سلول‌های سرطانی این رده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of amygdalin on cell survival and malondialdehyde level of SK-BR-3 breast cancer cells in the in vitro study

نویسندگان [English]

 • Bahman Moradi poodeh 1
 • Fatemeh Ahmadpour 2
1 Department of Laboratory Sciences, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 Razi Herbal Medicines Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Amygdalin is a cyanogenic compound naturally present in apricot, peach, bitter almond, plum and apple seeds. The aim of this study was to evaluate the effect of amygdalin on cell survival and Malondialdehyde (MDA) level in the SK-BR-3 breast cancer cell line and to compare these effects on the healthy MRC-5 cell line.
Methods: Breast cancer cell line SK-BR-3 and healthy cell line MRC-5 were used in this study. To study the effect of amygdalin on the survival of these two cell lines and on the surface of MDA, concentrations of 2.5, 5, 10, 20, 40 and 80 mg/ml of amygdalin were used. Cell survival was assessed by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay and MDA level was assessed by thiobarbituric acid and spectrophotometric method. Statistical comparison of the mean between the groups was performed using a one-way analysis of variance (ANOVA) followed by a post hoc Tukey's test.
Results: Based on the results of the present study, amygdalin in a dose-dependent manner significantly reduced SK-BR-3 tumor cell survival and also significantly increased MDA levels in this cell line (P <0.05), but it there were no statistically significant effect on the normal survival of MRC-5 cells and MDA levels (P >0.05).
Conclusion: Amygdalin kills SK-BR-3 breast cancer cells by increasing the level of MDA in these cells.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Background and Objectives: Amygdalin is a cyanogenic compound naturally present in apricot
 • peach
 • bitter almond
 • plum and apple seeds. The aim of this study was to evaluate the effect of amygdalin on cell survival and Malondialdehyde (MDA) level in the SK-BR-3 breast cancer cell line and to compare these effects on the healthy MRC-5 cell line. Methods: Breast c
 • concentrations of 2.5
 • 5
 • 10
 • 20
 • 40 and 80 mg/ml of amygdalin were used. Cell survival was assessed by 3-(4
 • 5-dimethylthiazol-2-yl)-2
 • 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay and MDA level was assessed by thiobarbituric acid and spectrophotometric method. Statistical comparison of the mean between the groups was performed using a one-way analysis of variance (ANOVA) followed b
 • amygdalin in a dose-dependent manner significantly reduced SK-BR-3 tumor cell survival and also significantly increased MDA levels in this cell line (P 0.05). Conclusion: Amygdalin kills SK-BR-3 breast cancer cells by increasing the level of MDA in t