بررسی جامعه شناختی رابطه ساختار مدیریتی و تغییرات اجتماعی در حوزه گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزادی اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه توسعه گردشگری ورزشی در تمامی عرصه های ملی و منطقه ای و بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و خصوصی قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی نقش ساختار مدیریتی توسعه گردشگری ورزشی در مناطق 22 گانه شهرداری شهر تهران بود.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع مطالعات آمیخته یا میکس متد بود. در مرحله کیفی با مشاهده مستقیم و مصاحبه با نخبگان و در مرحله کمی از نوع احتمالی و طبقه ای سیستماتیک به جمعآوری اطلاعات پرداخته شد. برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شد و تعداد شرکت کننده در مرحله کیفی17 نفر از مدیران و در مرحله کمی 370 نفر بود.
 نتایج: تحلیل متغیر ساختار مدیریتی در حالت تخمین استاندارد نشان داد که بارهای عاملی کلیه شاخص ها بالاتر از05/0که بیانگر روایی همگرا است. حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با088/3 است که در مقایسه با مقدار بحرانی 5 شاخص قابل قبولی است.
 نتیجه‌گیری: نشان میدهد که عوامل مؤثر بر توسعه توریسم ورزشی که با ساختار مدیریتی مرتبط هستند عبارتند از: (1) بهره گیری از توانمندی های نیروی انسانی بومی در جهت توسعه این صنعت (2) برقراری ارتباط مستمر با شهرها و کشورهای همسایه جهت انجام رویدادها، مسابقات و... ). (3) جذب امکانات و اعتبارات جهت توسعه (4 ) بهره گیری از فرصت اعتماد گردشگران با توسعه راهکارهای جذب و بازاریابی (5) برگزاری رویدادهای پرمخاطب و جذاب ورزشی(6 )بهره گیری از منابع و مکانهای مفرح و جذاب با برگزاری مسابقات متنوع (7) ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این بخش و عدم رویارویی دولت با آن از طریق طرحهای توسعه (8) تلاش در جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف دستاندرکار گردشگری (9) استفاده از حمایت و پشتیبانی رسانهای از توریسم ورزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Investigation Of The Relationship Between Management Structure And Social Changes In The Field Of Tourism

نویسنده [English]

  • Amir Ghorchian
PhD in Sports Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Freedom University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, the development of sports tourism in all national, regional and international arenas has received the attention of government and private planners. The aim of the current research was to investigate the sociological role of the management structure in the development of sports tourism in the 22 districts of Tehran city.
Material and methods: The current study was a mixed method study. In the qualitative stage, direct observation and interviews with the elites were conducted, and in the quantitative stage, information was collected in a prospective and systematic stratified manner. The snowball technique was used for sampling and the number of participants in the qualitative stage was 17 managers and in the quantitative stage 370 people.
Results: The variable analysis of management structure in the standard estimation mode showed that the factor loadings of all indicators are higher than 0.05, which indicates convergent validity. The result of dividing the chi-square index by the degree of freedom is equal to 3.088, which is acceptable compared to the critical value of 5 indices.
Conclusion: It shows that the effective factors on the development of sports tourism that are related to the management structure are: (1) using the capabilities of the local manpower for the development of this industry (2) establishing continuous communication with neighboring cities and countries to conduct events , competitions and... ). (3) Attracting facilities and credits for development (4) Taking advantage of the opportunity of tourists' trust by developing attraction and marketing strategies (5) Holding high-profile and attractive sports events (6) Taking advantage of fun and attractive resources and places by holding various competitions. 7) Encouraging the private sector to invest in this sector and not confronting the government with it through development plans (8) trying to create coordination between different institutions involved in tourism (9) using media support for sports tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports tourism
  • tourism development
  • sports management
  • tourism