بررسی الگوی اپیدمیولوژیک بروز کاندیدیازیس در افرادی با زمینه های مستعد کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه میکروبیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران ایران

3 دانشیار بخش انگل شناسی،انستیتوپاستور ایران،تهران،ایران

چکیده

سابقه وهدف:کاندیدا آلبیکنس،شبه مخمری است که جزئی از فلورنرمال سطوح مخاطی حفره دهانی، دستگاه گوارش و واژن میباشد.این مطالعه به منظور تعیـین میزان شیوع کاندیدیازیس و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده ای چون سن،جنس،مصرف سیگار ونوع بیماری(مشکلات گوارشی ، دیابت وآلزایمر) انجام گرفت.

مواد و روش ها:در این مطالعه توصیفی- مقطعی از ضایعات183بیماران مشکوک به کاندیدیازیس(ترشحات واژن ،سواب مقعدی و دهان) در سال 1397 نمونه برداری شد.گونه های کاندیدا باروش های مورفولوژیک،بیوشیمیایی وازطریق کشت برروی محیط کروم آگارکاندیدا شناسایی شدندو برای شناسایی قطعی گونه های کاندیدا ،روش مولکولی PCR-RFLPاجراگردید.نمونه برداری با رضایت افراد انجام گرفت واطلاعات مورد نیاز در پرسش نامه ی مربوطه ثبت شدوداده ها با استفاده از آزمون آماری Chi-square وFisherمورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفتند.

نتایج:ازمجموع183نمونه مورد مطالعه،گونه کاندیدا آلبیکنس با تعداد98مورد(55/53%)بیشترین سهم را بـه خـود اختصاص داد.نتایج حاصله نشان داد 12/78درصد ازافراد مبتلا به کاندیدیازیس گوارشی درسنین55 تا80سال،از بیماری آلزایمررنج میبردند (05/0P.value‹).همچنین از بین56نفر مبتلا به دیابت،36نفر(28/64%)به کاندیدیازیس دهانی مبتلا بودندکه اغلب در گروه سنی18تا30سال قرار داشتند(05/0P.value‹).توزیع کاندیدیازیس واژن با عفونت های گوارشی و سن ارتباط معناداری دارد.بین گروه های سنی با سه نوع کاندیدیازیس با کنترل از نظر آماری در سطح کمتر از 05/0 بود.درحالیکه بین توزیع هیچ یک نوع از کاندیدیازیس با مصرف سیگار وجنس ارتباط معناداری مشاهده نگردید(05/0P.value›).

نتیجه گیری:این مطالعه نشان دادکه کاندیدیازیس در افرادبا زمینه های مستعدکننده بالاخص بیماری هایی چون دیابت،آلزایمر و افراد دارای مشکلات گوارشی شیوع قابل توجهی داردومیتواند زمینه ساز بیماری های جدی وخطرناک باشد.همچنین کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا تروپیکالیس از اصلی ترین عوامل ایجاد کننده ی عفونت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The epidemiologic pattern of candidiasis in people with predisposing backgrounds

نویسندگان [English]

  • Zahra Goodarz Ghaleh Mehdikhani 1
  • Mohaddeseh Larypoor 2
  • Mohammad Reza Razavi 3
1 M.Sc of Microbial Biotechnology,Department Of Biology,Tehran North Branch, Islamic Azad University , Tehran,Iran
2 Department of microbiology-faculty of biology science-Islamic Azad University-Tehran north branch-tehran-Iran
3 Associate Professor, Parasitology Department, Pasteur Institute of Iran,Tehran,iran
چکیده [English]

Introduction: Candida albicans is a yeast-like part of the normal flora of the mucosal surfaces of the oral cavity, digestive tract, and vagina. This study aimed to determine the prevalence of candidiasis and its relation with predisposing factors such as age, sex, smoking and disease type (gastrointestinal problems, diabetes, and Alzheimer's disease).
 
Material and Methods: In this cross-sectional study, lesions of 183 patients suspected of candidiasis(vaginal discharge, anal swab and oral)were sampled in2018.Candida species were identified using morphological, biochemical tests and culture on the CHROMagar Candida medium and the PCR-RFLP method was used for definitive identification of the candida species. Sampling was done with the consent of the subjects and the required data were recorded in the relevant questionnaire. The necessary data were recorded in the relevant data sheets and analyzed by Fisher and Chi-square test(P.value=0.05).
 
Results: Of the 183 samples studied, Candida albicans with 98 cases(53.55%)had the highest contribution. Results showed that 78.12% of people with gastrointestinal candidiasis aged 55 to 80 years were suffering from Alzheimer's disease(P.value<0.05). Also among the 56 diabetic patients, 36 (64.28%) had oral candidiasis, most of which were in the age group of 18-30 years(P.value<0.05). The distribution of vaginal candidiasis was significantly associated with gastrointestinal infections and age. There was no significant relationship between the distribution of candidiasis and smoking and sex(P.value>0.05).
 
Conclusion: This study showed that candidiasis is highly prevalent in people with predisposing conditions, especially diabetes, Alzheimer's and people with digestive problems. Candida albicans and Candida tropicalis are the major contributing factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Candida albicans
  • Candida tropicalis
  • Candidiasis
  • predisposing