بررسی تاثیر عوامل محیطی بر سن شروع منارک در مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،گروه غدد درون ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

2 استاد، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 استاد، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

زمینه و هدف : سن شروع منارک بعنوان یک ویژگی تولید مثلی درطی قرن بیستم کاهش چشمگیری نشان داده است که بطور گسترده ای به فاکتورهای محیطی نسبت داده می شود.این مطالعه باهدف تعیین عوامل محیطی که ممکن است برسن شروع منارک نقش داشته باشنددرمدارس دخترانه شهرکرمانشاه انجام گردید.
مواد و روش ها:دراین مطالعه موردی ـ شاهدی 400 دانش آموز دختر≥ 12 سال که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند به روش خوشه ای از 3 ناحیه شهر کرمانشاه انتخاب شدند.جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات عمومی، فعالیت فیزیکی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی بوده است.برای محاسبات آماری از رگرسیون لجستیک، تی مستقل، من ویتنی و کای دو استفاده گردید.
یافته ها:دختران با منارک زودرس بطور معنی داری قد بلندتر و وزن بیشتری ازدختران بدون منارک داشتند.دختران چاق و دارای اضافه وزن به ترتیب36/3 و 55/2 برابردختران با نمایه توده بدنی طبیعی شانس بالاتری برای ابتلا به منارک زودرس داشتند.میانگین وزن تولد در دختران با منارک زودرس 18/0 کیلوگرم کمتر ازدختران سالم بود.اما در سن شروع تغذیه تکمیلی ومدت تغذیه با شیر مادر تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.دختران با فعالیت فیزیکی کم 44درصد، فعالیت فیزیکی متوسط 48درصدو فعالیت فیزیکی شدید 59%درصد ریسک کمتری برای قاعدگی زودرس درمقایسه با دختران بی تحرک داشتند.نتایج آماری ارتباطی میان درآمدخانوار بارسیدن به منارک تا 12 سالگی را نشان دادند درحالیکه هیچ ارتباطی بین میزان تحصیلات و وضعیت شغلی مادران با منارک زودرس مشاهده نشد.دخترانی که مادرانشان قاعدگی زودرس داشتند تمایل بیشتری برای تجربه زودتر منارک درمقایسه باگروه کنترل داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Of Environmental Factors On Age Of Menarche Among Elementary School Girls in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • MehrAli rahimi 1
  • Mohsen Nematy 2
  • Habibollah Esmaily 3
  • Akram Rahimi 4
1 Professor, Department of Endocrinology and Metabolism, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2 Professor, Department of Nutrition, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Professor, Health Sciences Research Center, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 MSc, Department of Nutrition, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad Iran. (corresponding author)
چکیده [English]

Background and objective: the age when menarche start as a reproductive trait has undergone a significant decline over the twentieth century which is widely attributed to the environmental factors. The current study aims to investigate the environmental factors impacting on menarche in the girl’s school in Kermanshah, Iran.
Materials and Method: in this case-control study, 400 participants of age 12 and over were recruited based on a cluster sampling strategy from three neighborhoods in Kermanshah, Iran. The questionnaires were measured based on demography, physical and socio-economical statues items. Logistic regression, Independent sample T test, Mann-Whitney and chi-square were used for statistical calculations.
Findings: It was observed that the girls with early menarche were significantly taller and heavier than non-menarcheal. The obese and overweight girls had respectively 3.36 and 2.55 higher chance to early age at menarche in comparison with normal BMI ones. The mean birth weight of early menarche girls was 0.18 kg lower than the healthy girls. However, there were no significant difference in the age of complementary feeding and the breast-feeding period among the two groups. The girls who had low physical activity(OR=0/56, 95% CI 0/32-0/98), medium , and high, had respectively 44%,48% and 59% lower risk of early menarche compared to inactive students. The statistical findings approved a correlation between the family income and premature menarche, whereas there was no correlation between parental education, occupational status and early menarche. Finally, girls whose mothers had also early menarche tended to have the same experience compared to control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early menarche
  • socio-economic status
  • physical activity
  • environmental factors