ارتباط بین فضاهای ورزشی با سلامت افراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22038/mjms.2021.21662

چکیده

مقدمه: مناطق محل زندگی افراد و نوع طراحی فضا و همچنین فضاهای ورزشی موجود می تواند در جهت فعالیت افراد ترغیب کننده و انگیزه بخش باشد؛ بنابراین هدف از این تحقیق ارتباط بین فضاهای ورزشی با سلامت افراد بود.
روش کار: جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان تهرانی بالای 20 سال بودند و نمونه تحقیق ازطریق جدول مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقاتی 500 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه اطلاعات فردی ،پرسشنامه فعالیت بدنی بین المللی (IPAQ) و پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی (GHQ-12) بود. از آزمون آماری پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که بین دسترسی به فضاهای ورزشی با سلامت روان و اختلال روانی ارتباط معنی داری وجود دارد (001/0P<).
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که دسترسی به فضاهای ورزشی و نزدیکی به مجموعه های ورزشی می تواند عاملی در جهت استفاده بیشتر و ترغیب در جهت ورزش کردن باشد و در این راستا سلامت روانی افراد نسبت به زمانی که دسترسی کمتر است بیشتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between sports places and people's health

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khalkhal 1
  • Mohammad Reza Esmaeili 2
1 M.Sc. in Sport Management, Department of Physical Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sport Management, Department of Physical Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: The areas where people live and the type of space design as well as the existing sports places can be encouraging and motivating for people's activities; Therefore, the purpose of this research was the relationship between sports spaces and people's health.
Methods: The statistical population of the research was all Tehrani citizens over 20 years of age, and the research sample was determined by Morgan's table and stratified random sampling of 500 people. Research tools included personal information questionnaire, international physical activity questionnaire (IPAQ) and 12-question general health questionnaire (GHQ-12). Pearson's statistical test using SPSS software was used to analyze the data.
Results: The research results showed that there is a significant relationship between access to sports spaces with mental health and mental disorders (P<0.001)..
Conclusion: It seems that access to sports spaces and proximity to sports complexes can be a factor in the direction of more use and motivation to exercise, and in this regard, people's mental health is higher than when access is less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Atmosphere
  • Mental Health
  • Mental Disorder