بررسی تاثیر رفتارشناختی بر عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد ، ایران

10.22038/mjms.2022.66449.3921

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ، بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان لامرد می باشد. روش پژوهش کاربردی ،از پیمایشی و ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (2000) (2000) و رضایت شغلی الگوی مارتین جی گانون (1999) می باشد جامعه آماری مشتمل بر 850 نفر از کارکنان آموزش و پرورش می باشدکه از طریق نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم نمونه از طریق فرمول کُوکران 160 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند..تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آماری توصیفی و استباطی انجام می گیرد. . روایی پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ گزارش شد. نتایج آن برای پرسشنامه رضایت شغلی84/0 ، عدالت سازمانی 94/0 و برای کل پرسشنامه 94/0 به دست آمد.نتایج اصلی پژوهش نشان داد بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی ، رابطه معناداری وجود دارد. عدالت سازمانی که شامل عدالت رویه ای ، مراوده ای ، توزیعی، است رابطه معنادار و مستقیم با رضایت شغلی دارند ؛ روابط بین عدالت سازمانی و ورضایت شغلی در آموزش و پرورش شهرستان لامرد نشان دهنده این است که عدالت سازمانی، منجر به رفتار بیشتر کارکنان می شود. از طریق عدالت، انگیزه درونی پیروان افزایش می یابد و منجر به خلاقیت بیشتر آنها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of organizational justice on job satisfaction of education staff

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Machinchi
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Lamerd Branch, Lamerd, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of organizational justice on job satisfaction of education staff in Lamerd city. Applied research method from survey and research measurement tools including Niehoff and Morman (2000) (2000) Organizational Justice Questionnaire and Martin J. Gannon (1999) Job Satisfaction Questionnaire. The statistical population consists of 850 education staff who through random sampling in proportion to the sample size through Cochran's formula 160 of them were selected as a statistical sample. Data analysis at two levels of descriptive statistics and An inference is made. The validity of the questionnaires was reported using item analysis and its reliability was reported using Cronbach's alpha method. The results were 0.84 for job satisfaction, 0.94 for organizational justice and 0.94 for the whole questionnaire. The main results showed that there is a significant relationship between organizational justice and job satisfaction. Organizational justice, which includes procedural, communicative, distributive justice, has a significant and direct relationship with job satisfaction; The relationship between organizational justice and job satisfaction in education in Lamerd city shows that organizational justice leads to more employee behavior. Through justice, the inner motivation of the followers increases and leads to their greater creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Job Satisfaction
  • Procedural Justice
  • Communication Justice
  • Distributive Justice