اثر تمرین ورزشی سرعتی بر پاسخ و سازگاری آنزیمی، متابولیتی و هورمونی مردان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

2 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

3 دانش آموخته فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: اصول زیر بنایی در هر برنامه تمرینی شناخت منابع انرژی و درک پاسخ های هورمونی و متابولیکی است. هدف از تحقیق تعیین اثر تمرین سرعتی بر پاسخ هورمونی غدد درون ریز دوندگان مرد طی مراحل گوناگون فعالیت منتخب بود.
روش کار : تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح سری‏های زمانی بود. نمونه آماری مطالعه 10 تن از دوندگان دوهای سرعت عضو تیم دانشگاه مازندران بودند. جهت ارزیابی آزمودنی‎ها تست تمرین پیش رونده استاندارد با سرعت 1/7 مایل در ساعت و شیب 5/2 درجه  اجرا گردید. سپس آزمودنی‎ها به مدت 6 هفته پروتکل تمرینات سرعتی را اجرا کردند. شدت تمرین 60 درصد ضربان قلب بیشینه بود.طی اجرای پروتکل مجموعاً 10 نمونه خونی گرفته شد.
نتایج: نتایج تحقیق بیانگر کاهش معنادار در ضربان قلب آزمودنی‌ها بود (05/0>p). در خصوص هورمون های آنابولیکی رشد و تستوسترون پس از تمرینات افزایش غیر معناداری مشاهده شد (05/0<p). به علاوه، مقادیر T3 نیز کاهش معناداری را نشان داد (05/0 >p) منتها مقادیر T4 به طور معناداری حین و پس از آزمون افزایش یافته بود (05/0 >p). دو آنزیم لاکتات دهیدروژناز و کراتین فسفوکیناز طی وهله های مختلف تمرینی به طور معناداری افزایش یافته بود (05/0>p) منتها در قیاس با نتایج پیش آزمون، از مقادیر پس آزمون آنها کاسته شده بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد اجرای 6 هفته تمرین سرعتی با پروتکل بیان شده و شدت همراه با آن، بتواند افزایش عملکرد ورزشی افراد را به واسطه تغییر در نیمرخ هورمونی و متابولیکی بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sprint training on the response and adaptation of enzymes, metabolites and hormones of healthy men

نویسندگان [English]

  • Shdmehr Mirdar 1
  • Alireza Safai-Kenari 2
  • Hossein Rohi 3
  • Sadegh Abbasian 4
1 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran
2 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran
3 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran
4 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: Understanding of metabolic and hormonal responses is main principles in each training programs. The purpose of this study was to determine the effect of sprint training on response and adaptation of enzymes, metabolites and hormones of healthy men.
Materials and Methods: This study was semi-experimental research with repeated measures design. In this study, 10 Sprinter in Mazandaran were selected and after it perform the Astrand protocol to speed of 7.1 mph and 2.5 degrees. Then, subjects perform sprint training for 6 weeks to intensity of 60 maximal HR. Finally, ten blood samples was taken at pre and post test.
Results: Statistical analysis showed that HR of subjects was significantly decreased (p<0/05). Also, amounts of testosterone and growth hormone was increased that statistically wasn't significant (p>0/05). In addition, amount of Insulin was significantly decreased (p<0/05). Levels of T3 in serum was significantly decreased (p<0/05) but amount of T4 in during and after of test was significantly increased (p<0/05). Levels of LDH and CPK in serum was significantly increase during training bouts (p<0/05) but amounts of LDH and CPK was decreased after training period.
Conclusion: Six weeks sprint training appear to able increase athletic performance due to changes in profile of hormonal (such as increase in testosteron, GH and T4 and dercreas in insulin) and metabolic adaptations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pituitary Hormones
  • thyroxine
  • Triiodothyronine
  • Insulin
  • Cortisol
  • Testosterone