بررسی میزان مقاومت به انسولین در بیماران با هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با مبتلایان سندروم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار غدد و متابولیسم/ مرکز تحقیقات غدد بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دستیار داخلی/ مرکز تحقیقات غدد بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه :هیرسوتیسم به صورت رشد بیش از حد موهای وابسته به آندروژن با الگوی مردانه توصیف می شود.اغلب هیرسوتیسم به صورت ایدیوپاتیک یا ناشی ازسندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)می باشد.مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به PCOS (خصوصا افراد چاق) شایع می باشد و این ارتباط ثابت شده است. اما وجود ارتباط بین مقاومت به انسولین و هیرسوتیسم ایدیوپاتیک کاملاً مشخص نیست. هدف در این مطالعه بررسی مقاومت به انسولین در هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با افراد سالم و مبتلا به PCOS  است.
روش کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال 90-1391 بر بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان امام رضا (ع) و قائم انجام شد. افراد سالم نیز داوطلبانه وارد شدند.این بررسی شامل 3 گروه از  افراد سالم و افراد مبتلا به PCOS و هیرسوتیسم ایدیوپاتیک بود. هر گروه شامل 30 نفر زن با وزن طبیعی بود.مقاومت به انسولین با استفاده از فرمول HOMA-IR برای تمام بیماران محاسبه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون  مجذور کای و آنالیز واریانس.استفاده شد.
نتایج:در این بررسی در 3 گروه سطح انسولین سرم (491/0p= ) ،میزان شاخص مقاومت به انسولین (HOMA- IR) (470/0p= )، شیوع مقاومت به انسولین (140/0p= ) ، و شیوع مقاومت به انسولین شدید (696/0p= )  اختلاف معنی داری با هم نداشتند.زمانی که افراد از نظر BMI نیز دسته بندی شدند، (25=>BMI و25< BMI ) بین سه گروه  از نظر مقاومت به انسولین اختلاف معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری:مطالعه نشان داد که سطح انسولین سرم و شیوع مقاومت به انسولین در افراد چاق در 3 گروه هیرسوتیسم ایدیوپاتیک ، PCOS و سالم تفاوت معنی داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of insulin resistance in idiopathic hirsutism in comparison with polycystic ovary syndrome (PCOS) patients and healthy individuals

نویسندگان [English]

  • Shokoufeh Bonakdaran 1
  • Fatemeh Barazandeh Ahmadabadi 2
1 Associate professor of endocrinology- endocrine research center- Ghaem hospital
2 Resident Of Internal Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction: Hirsutism is defined as androgen- dependent excessive male- pattern hair growth. Hirsutism is often idiopathic or the consequence of  the polycystic ovary syndrome (PCOS).Insulin resistance is common in PCOS (specially obese patients), and, this association has been proved.However,  association between Insulin resistance and idiopathic hirsutism is not clear. The aim of this study was to investigate the assessment of  insulin resistance in idiopathic hirsutism, compared with healthy women and patients with PCOS.
Material and methods: This case-control study was performed among patients referring to the clinics of Imam Reza and Ghaem general  hospital, in 2011-2012.Age adjusted healthy controls were selected voluntarily. The study included three groups, patients with idiopathic hirsutism, PCOS and healthy women. Each group included 30 non-obese women. Insulin resistance was detected by using basal insulin and homeostasis model assessment (HOMA-IR) in all the groups.
Results:  There were no significant difference in the  level of serum Insulin (P= 0/491), level of HOMA- IR score (P=0/470), prevalence of insulin resistance (P= 0/140) and prevalence of severe insulin resistance (P = 0/696) among three groups. After classification by body mass index (BMI
12≤'> 25, BMI
12&gt;'> 25), there were also no significant difference in insulin resistance among three groups.
Conclusion: The study showed that prevalence of insulin resistance has not significant difference in idiopathic hirsutism, PCOS and healthy groups. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • HOMA-IR
  • Polycystic ovary syndrome
  • Idiopathic Hirsutism