مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی جامع با و بدون آموزش پاسچر بر سندرم متقاطع فوقانی در دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 استاد دانشگاه علوم وفنون فارابی،تهران،ایران

4 کارشناس ارشد آسیب ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه رجا قزوین

10.22038/mjms.2022.21717

چکیده

مقدمه
ناهنجاری‌های ستون فقرات جزء خطرات پنهان جامعه بخصوص در جامعه دانش‌آموزی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی جامع با و بدون آموزش پوسچر بر سندرم متقاطع فوقانی بر دختران دانش‌آموز بوده است که هم‌زمان دارای عارضه‌های سر به جلو شانه به جلو و کایفوز بوده و داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند.
روش کار
جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر 15-18 سال مقطع دوم متوسطه تشکیل می‌دادند، روش نمونه‌گیری با توجه به محدود بودن جامعه تحقیق به‌صورت هدفمند و در دسترس و به‌صورت تصادفی به چهار گروه تجربی تقسیم شدند گروه تمرینات اصلاحی جامع همراه با آموزش پاسچر، گروه دوم تمرینات اصلاحی جامع به تنهایی وگروه آموزش پوسچر به تنهایی و گروه کنترل تقسیم شدند گروه تمرینات اصلاحی همراه با آموزش پوسچر به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته به مدت 5 ساعت و گروه تمرینات اصلاحی جامع به تنهایی به مدت 8 هفته 3 جلسه در هفته به مدت سه ساعت تمرینات و تمرینات آموزش پوسچربه تنهایی یک جلسه در هفته به مدت یک ساعت ارائه شد را انجام دادند و گروه کنترل هم به فعالیت روزانه خود پرداخت. غربالگری در مرحله اول با استفاده از تست نیویورک و صفحه شطرنجی صورت گرفت و دانش‌آموزانی که هم‌زمان دارای عارضه سندرم متقاطع فوقانی بودند انتخاب شدند ودر مرحله دوم با استفاده از خط گونیا متر مخصوص اندازه گیری زاویه لوردوز گردن (زاویه کرانیوورتبرال) و خط کش مخصوص اندازه گیری شانه به جلو و خط کش منعطف برای اندازه گیری زاویه کایفوز قبل و بعد از هشت هفته مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS26 انجام شد و به منظور مقایسه میانگین نمرات پس آزمون از آزمون تحلیل کوواریانس و بررسی تفاوت بین گروه­ها از آزمون تعقیبی زوجی بونفرنی استفاده شد.
نتایج
نتایج آماری نشان داداندازه زوایای سر به جلو (زاویه کرانیو ورتبرال) و شانه یه جلوو کایفوز آزمودنی ها به طور معناداری در گروه تجربی کاهش داشت (p≤%5) تمرینات اصلاحی جامع به تنهایی و همراه با آموزش پاسچر و تاثیر معناداری بر کاهش عارضه سندرم متقاطع فوقانی داشته است.
نتیجه‌گیری
با توجه به نتایج مطالعه حاضر، متخصصان می‌توانند از این تمرینات در کنار سایر روش‌های درمانی برای اصلاح عارضه سندرم متقاطع فوقانی در دانش‌آموزان استفاده کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of comprehensive corrective exercises with and without posture training on upper cruciate syndrome in female students

نویسندگان [English]

  • Hadi Miri 1
  • Hossein Shahrokhi 2
  • Abbas Dostdar Rozbahani 3
  • Fahima Nasirzare 4
1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 Asistant Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercises, Faculty of sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 Professor, Farabi University of Science and Arts, Tehran, Iran
4 Senior expert in sports injuries and corrective movements of Raja Qazvin University
چکیده [English]

Introduction: Spinal deformities are one of the hidden dangers of the society, especially in the student society. The aim of the present research was to investigate the effect of comprehensive corrective exercises with and without posture training on upper cruciate syndrome on female students who had head forward shoulder forward complications and kyphosis at the same time and participated voluntarily in this research.
Materials and Methods: The statistical population of this research consisted of all female students aged 15-18 years of the second secondary level, the sampling method was purposeful and available and randomly divided into four experimental groups due to the limitedness of the research population, comprehensive corrective exercises group with pasteur training, The second group of comprehensive corrective exercises alone and the group of posture training alone and the control group were divided into the group of corrective exercises combined with posture training for 8 weeks and 5 sessions per week for 5 hours and the group of comprehensive corrective exercises alone for 8 weeks 3 sessions In a week, they performed exercises and posture training exercises alone, one session per week for one hour, and the control group did their daily activities. In the first stage, the screening was done using the New York test and the checkerboard, and students who had upper cruciate syndrome were selected, and in the second stage, the Goniometer line was used to measure the neck lordosis angle (craniovertebral angle) and a size ruler. Shoulder forward and flexible ruler were used to measure the kyphosis angle before and after eight weeks. Statistical analysis was done using SPSS26 software, and in order to compare the mean scores of the post-test, analysis of covariance test was used and Bonferroni paired post hoc test was used to check the difference between groups.
Results: The statistical results showed that the head forward angles (craniovertebral angle) and the front shoulder and kyphosis of the subjects were significantly reduced in the experimental group (p ≤ 5%) comprehensive corrective exercises alone and together with pasteur training and had a significant effect on the reduction of complications. He had upper cruciate syndrome.
Conclusion: According to the results of the present study, experts can use these exercises along with other treatment methods to correct the complication of upper cruciate syndrome in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • upper cruciate syndrome
  • comprehensive corrective exercises
  • posture training
  • female students