مقایسه کارایی دستگاه نشانگر مری و اندازه گیری Co2 بازدمی در تائید محل لوله تراشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیهوشی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 متخصص بیهوشی/دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استادیار بیهوشی/دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: لوله گذاری تراشه اقدامی حیاتی در اتاق عمل ها است و عدم تشخیص صحیح با خطرات ناگواری همراه است. در این مطالعه دستگاه نشانگر مری با کاپنوگراف مقایسه شده است.
روش کار: پس از تائید و حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این مطالعه توصیفی آینده نگر و تک نمونه ای بر 114 بیمار کاندید جراحی عمومی و ارتوپدی انجام شد. بعد از لوله گذاری تراشه، محل آن ابتدا به وسیله دستگاه نشانگر مری و سپس با کاپنوگراف ارزیابی شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار  SPSS تجزیه و تحلیل و میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج: در 114 بیمار به علت لوله گذاری مشکل 124 دفعه لوله گذاری تراشه انجام شد. میزان حساسیت و ارزش اخباری مثبت کاپنوگراف در تشخیص صحیح محل لوله تراشه 100% بود. اما در دستگاه نشانگر مری میزان حساسیت 2/98% و ارزش اخباری مثبت 5/96% بود. بنابراین کاپنوگراف در تشخیص صحیح محل لوله تراشه از دستگاه نشانگر مری مطمئن تر بود (016/0= p).
نتیجه گیری: کاپنوگراف استاندارد طلایی برای تشخیص محل لوله تراشه است و استفاده از دستگاه نشانگر مری در حالتهای الکتیو از ارزش کمتری برخوردار است.  ولی دستگاه نشانگر مری در تشخیص محل لوله تراشه، سریع بوده و از حساسیت بالایی بخصوص در موارد اورژانس و ایست قلبی برخوردار است. به علت حساسیت و ارزش اخباری مثبت بالا، در مواقع ضروری دستگاه نشانگر مری در تشخیص محل لوله تراشه قابل استفاده است ولی کاپنوگراف مطمئن تر و دقیقتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the efficacy of an esophageal detector device vs. a capnograph for verifying endotracheal tube placement

نویسندگان [English]

  • Mehryar Taghavi Gilani 1
  • Azadeh Mokhtari Azad 2
  • Majid Razavi 3
1 Assistant Professor of Anesthesiology/Mashhad University of Medical Science
2 Specialist of Anesthesiology/Mashhad University of Medical Science
3 Assistant Professor of Anesthesiology/ Mashhad University of Medical Science
چکیده [English]

Introduction: Tracheal intubation is an essential and critical technique in emergency and operating rooms, where the lack of proper treatment (esophageal intubation) can be catastrophic. In this study, we compared an esophageal detector device (EDD) with a capnograph (EtCo2) for verifying tracheal tube placement.
Material and methods: After the approval and support of the Research Council of Mashhad University of Medical Sciences,  In this single-subject prospective study, 114 patients who were candidates for general or orthopedic surgery were enrolled. After anesthesia and tracheal intubation, tube position was first assessed by EDD (suction bulb type), followed by evaluation using an EtCo2 monitor. Data was analyzed with SPSS v16, McNemar’s, chi-square, and t-tests. Sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values were evaluated. P<0.05 was considered as the level of significace.
Results: In total, 114 patients underwent 124 intubation attempts due to several difficult esophageal intubations. Sensitivity and positive predictive values for EtCo2 were 100% and for EDD was 98.2% and 95.6%, respectively. Therefore, capnography was a more reliable method for verifying endotracheal tube placement (P=0.016).
Conclusion: Capnography is the gold standard for recognition of tube position. EDD was less successful (sensitivity=98.2% vs 100%) for elective situations, but it provides rapid recognition and high sensitivity for verifying the tracheal tube position, particularly in cases of emergency and cardiac arrest. Because of high sensitivity and positive predictive value, EDD can be used for tube position recognition if necessary, but EtCo2 monitor is more accurate and reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capnography
  • Endotracheal intubation
  • Esophagus