بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رابطه آن با متغیرهای سن، جنس و رشته تحصیلی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت/ دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف  تعیین وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان ورابطه آن با متغیرهای سن، جنس و رشته تحصیلی آنان انجام شده است.
روش کار: نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی، و جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس  بوده است . تعداد نمونه مطالعه حاضر، 1000 نفر دانشجو (382 نفر مذکر و 618 نفر مونث)  بوده   و روش گردآوری داده ها،پرسشنامه 28GHQ  است.
 نتایج: این پژوهش نشان داده است که تعداد 2/40% از آزمودنیها فاقد سلامت روانی بوده اند و همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر ،بین جنسیت و سلامت روانی افراد مورد مطالعه رابطه معنی داری (01/0 >P ) وجود داشته است.
نتیچه گیری: از آنجا که  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر ،  تعداد زیادی از دانشجویان  فاقد سلامت روانی بوده اند لذا انجام اقدامات پیشگیرانه و انچام خدمات  مشاوره ائی  به آنان ضروری  بوده، و پیشنهاد می شود به طور  تخصصی در این زمینه اقدامات لازم انجام  گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of students’ mental health at Kurdistan University of Medical Science and it related with age, gender and their academic courses

نویسندگان [English]

  • Fayegh Yousefi 1
  • Mona Mohamadkhani 2
1 Assistant Profesor of Child Psychology/ Kurdistan University of Medical Science
2 Student (M.S) in Education of Health/ Kurdistan University of Medical Science
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the current study was determined the mental health among students at Kurdistan University of Medical Sciences and its related to age, gender and their academic courses.
Material and Methods: The design of the current study is cross-sectional. The sample size was 1000 students (382 males and 618 females). The sampling method of the present study was Convenience sampling method. The instrument of the current study was GHQ-28.
 Results:The results of the present study show that 40.2 % of respondents had lack of mental health.  Based on   the results of the current study there was a significant difference (p≤0.01) between gender and respondents’ mental health.
Conclusion: According to results of the present study many of students have lack of mental health, so prevention and counseling services for decrease the students’ problems are necessary and commented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental health
  • AGE
  • Gender
  • Academic Courses