تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما سیاهکل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سیاهکل، ایران

4 دکترای فیزیولوژی ورزشی، معلم آموزش‌وپرورش ناحیه یک، کرمانشاه، ایران

5 کارشناسی ارشد، مهندسی نرم‌افزار

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که فعالیت بدنی به یک مداخله محبوب برای کمک به زنان یائسه تبدیل شده است. مطالعه حاضر باهدف تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار بود.
روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان یائسه غیرفعال مراجعه‌کننده به باشگاه‌های ورزشی شهرستان لاهیجان تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 40 نفر از زنان یائسه بودند که در شش ماه اخیر سال 1400 به‌صورت دردسترس انتخاب شدند. برنامة تمرین آزمودنی‌ها 8 هفته دویدن (هفته‌ای سه جلسه) در یک زمانبدی 50 دقیقه‌ای بود. ابزار تحقیق پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی GHQ)) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و t وابسته تجزیه‌وتحلیل شدند.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون نمره مؤلفه‌های سلامت روان گروه تجربی تفاوت معنی‌داری وجود داشت ولی در گروه کنترل معنادار نبود. همچنین بین پس‌آزمون گروه‌های کنترل و تجربی تفاوت معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که یک دوره تمرین هوازی از نوع منتخب منجر به بهبود و ارتقای سطح سلامت روانی زنان یائسه غیر ورزشکارمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic exercise on the mental health of non-athlete postmenopausal women

نویسندگان [English]

  • Hassan Abdi 1
  • Siavash Khodaparast 2
  • Vahid Bakhshalipour 3
  • Lida Ghoredan 4
  • Roghayeh Abdipour Ezadi 5
1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. (Corresponding Author)
3 Department of Physical Education and Sport Science, Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Siyahkal, Iran.
4 PhD of Sports Physiology, Education Teacher, Area 1, Kermanshah, Iran
5 Master of software engineer
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that physical activity has become a popular intervention to help postmenopausal women. The purpose of this study was the effect of an aerobic exercise course on the mental health of non-athlete postmenopausal women.
Methods: This research was semi-experimental. The statistical population of this research was composed of inactive postmenopausal women referring to sports clubs in Lahijan city. The research sample included 40 postmenopausal women who were selected in the last six months of 1400. The training program of the subjects was 8 weeks of running (three sessions a week) in a 50-minute schedule. The research tool was the 28-question general health questionnaire (GHQ). Data were analyzed using independent t-test and dependent t-test.
Results: The findings showed that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the mental health components of the experimental group, and it was not significant in the control group. Also, there was a significant difference between the post-test of the control and experimental groups.
Conclusion: It seems that a selected type of aerobic training leads to the improvement and improvement of the mental health level of non-athlete postmenopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise
  • Mental Health
  • Postmenopausal Women
  • Non-Athletes