بررسی علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شیمیایی در مقایسه با جانبازان مذکر غیرشیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات و آموزش پلیس جمهوری اسلامی ایران

2 گروه روانپزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3 دانشکده پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی/دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران

چکیده

مقدمه: سلاح های شیمیایی عوارض فیزیکی طولانی مدت و متعددی را القا می کنند که می توانند بر سلامت روانی هم اثر بگذارند. در این مطالعه جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی آسیب دیده در جنگ از نظر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) بررسی می شوند.
روش کار: پس از تائید و حمایت دانشگاه علوم پزشکی زنجان،این مطالعه به صورت مقطعی-تحلیلی بر دو گروه جانبازان شیمیایی (80 نفر) و غیر شیمیایی (89 نفر) ساکن شهر زنجان طی سال 1389-1390 انجام شده است. برای ارزیابی اختلال استرس پس از سانحه از اشتراک هر دو تست PTSD Checklist-Military و Event Scale-Revised استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و مقایسه داده ها به وسیله SPSS انجام شده و 05/0 P.value ˂  از لحاظ آماری قابل ملاحظه در نظر گرفته شده است.
نتایج: شیوع علائم PTSD به ترتیب در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی 40% و 1/28% بود. تفاوت قابل توجهی در شیوع و درجه PTSD بین دو گروه جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی مشاهده نشد(05/0 (p >. نوع اعزام به جبهه توسط سازمان های نظامی در افراد مبتلا به PTSD به صورت معنی داری متفاوت از سایرین بود(05/0p<)، اما هیچ ارتباطی بین این فاکتورها و زمان آسیب، سطح سواد افراد، شغل و نوع عامل شیمیایی مشاهده نشد (05/0 (p> .
نتیجه گیری: هرچند در این مطالعه شیوع علائم اختلال PTSD در افراد بین دو گروه جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی تفاوت آشکاری ندارد اما به نظر می رسد که سلامت روانی در افراد جانباز که در معرض عوامل شیمیایی قرار داشته اند به دلیل آثار مضر طولانی مدت تحت تاثیر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Post-traumatic Stress Disorder in Male Chemical Injured War Veterans Compared to non-chemical War Veterans

نویسندگان [English]

  • Seyed-Jafar Mohaghegh-Motlagh 1
  • Saeed Momtazi 2
  • Seyed-Nureddin Musavi-Nasab 2
  • Atieh Arab 1
  • Elham Saburi 3
  • Amin Saburi 4
1 I.R.I. Police Study and Research Organization
2 Psychiatric department/Zanjan University of medical sciences
3 Faculty of medicine/ Mashhad University of medical Sciences
4 Chemical Injury research center/ Baqiyatallah University of medical sciences, Tehran
چکیده [English]

Introduction: Chemical weapons induce various and long lasting physical complications which could be affected the mental health. In this study we assessed the symptoms of Past Traumatic Stress Disorder in chemical and non-chemical injured war veterans.
Methods: After the approval and support of Zanjan University of Medical Sciences, This study was a cross-sectional which was conducted on chemical (80 cases) and non-chemical (89 cases) war injured veterans in Zanjan, Iran during 2009-10. Persian version of both The PTSD Checklist-Military and Impact of Event Scale-Revised were used for evaluation of psychiatric condition. Data were analyzed and compared with using SPSS 16th edition and P.value less than 0.05 was considered statistically significant.
Result: Prevalence of PTSD symptoms was 40 % and 28.1% in chemical and non-chemical injured veterans, respectively. PTSD prevalence and scales did not show any significant difference between two groups of chemical and non-chemical war injured veterans (p <0.05). Moreover, there was a relationship between these variables and some factors like the kind of soldier dispatch by military organizations and their occupations (p<0.05), but there was not any correlation between these and the time of event, literacy, and types of chemical agents (p>0.05).
Conclusion: Although there is no significant difference between chemical and non-chemical war injured veterans in terms of the frequency of PTSD symptoms, mental health of veterans who exposed to chemical agents because of long-term adverse consequences could be affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemical weapons
  • veterans, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), PTSD Checklist-Military, Impact of Event Scale-Revised questionnaire