بررسی ارتباط ویتامین دی، سدیم و پتاسیم با نفروپاتی و شدت آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای عمومی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. مرکز نوآوری پزشکی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری دیابت یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک است که دارای عوارض ماکروواسکولار و میکروواسکولار شامل نفروپاتی، رتینوپاتی و نوروپاتی است. اختلالات الکترولیتی و ویتامین D نیز در بیماران دیابتی دیده شده است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D، سدیم و پتاسیم با نفروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو است.
روش کار: این مطالعه موردی-شاهدی بر روی 83 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور مشهد در سال 98 که به دو گروه دارای نفروپاتی و فاقد نفروپاتی تقسیم شدند، انجام گرفت. پروفایل چربی، کراتینین، FBS، HbA1c، GFR به همراه دیگر اطلاعات دموگرافیک بررسی شد. سطح سرمی ویتامین D با روش الایزا و سطح سرمی سدیم و پتاسیم با روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی در تمام بیماران اندازه گیری شد. جهت آنالیز یافته ها از نرم افزار IBM-SPSS v.20 استفاده و سطح معنی داری آزمون ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج: میانگین سنی 62/10±27/59 سال که شامل 45 مرد و 38 زن بود. شاخص توده بدنی (009/0=P-value)، مصرف دخانیات (005/0=P-value)، مدت ابتلا به دیابت، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، پتاسیم، FBS، HbA1c، کراتینین، GFR بین دو گروه تفاوت معناداری داشت (برای هر یک 0001/0=P-value). همچنین بین سطح سرمی ویتامین D (004/0=P-value) با بروز و سطح سرمی پتاسیم با شدت نفروپاتی ارتباط معناداری وجود داشت )001/0=P-value).
بحث و نتیجه گیری: کنترل سطح سرمی ویتامین D و پتاسیم میتواند بر روی بروز و شدت نفروپاتی دیابتی تاثیر بگذارد، لذا کنترل این متغیرها در این بیماران توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship between vitamin D, sodium and potassium with nephropathy and its severity in patients with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Soheil Shomeiri 1
  • Vahid Pouresmaeil 2
  • Seyed Mohammad Bagher Najarzadeh 3
1 General medical student, Faculty of Medicine, Mashhad Medical Sciences, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Mashhad Medical Sciences, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. Innovative Medical Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad Medical Sciences, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad Medical Sciences, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Diabetes is one of the most common metabolic diseases that has macrovascular and microvascular complications including nephropathy, retinopathy and neuropathy. Electrolyte and vitamin D disorders have also been seen in diabetic patients.
The aim of this study was to investigate the relationship between serum levels of vitamin D, sodium and potassium with nephropathy in patients with type 2 diabetes.
Material and Methods: This case-control study was performed on 83 patients with type 2 diabetes referred to Shahrivar Hospital in Mashhad in 2019 who were divided into two groups with nephropathy and no nephropathy. Fat, creatinine, FBS, HbA1c, GFR profiles were evaluated along with other demographic information. Serum level of vitamin D was measured by ELISA method and serum level of sodium and potassium was measured by atomic absorption spectrophotometry in all patients. IBM-SPSS v.20 software was used to analyze the findings and the significance level of the tests was less than 0.05.
Results: The mean age was 59.27±10.62 years which included 45 men and 38 women. Body mass index (P-value=0.009), Smoking (P-value=0.005), Duration of Diabetes, Systolic and Diastolic Blood Pressure, Potassium, FBS, HbA1c, Creatinine, GFR were significantly different between the two groups. (P-value=0.0001 for each). Also, there was a significant relationship between serum vitamin D level (P-value=0.004) with the incidence and serum potassium level with the severity of nephropathy (P-value=0.001).
Conclusion: Control of serum levels of vitamin D and potassium can affect the incidence and severity of diabetic nephropathy, so control of these variables is recommended in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Diabetic nephropathy
  • Vitamin D
  • Sodium
  • Potassium