بررسی فراوانی استئوپنی و استئوپروز در خانم¬های یائسه مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی شهر مشهددر سالهای 1391-1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص داخلی/ مرکز تحقیقات ایمنی بیمار. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار روماتولوژی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیار روماتولوژی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 پزشک عمومی/ MPH، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 پزشک عمومی/ مرکز تحقیقات ایمنی بیمار. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است که از بارزترین مشخصه های آن کاهش موادمعدنی و ماتریکس استخوان می باشد.این بیماری بیش از نیمی از زنان بالای ۵۰ سال را درگیر می کند. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع استئوپروز و استئوپنی در 5 سال ابتدای یائسگی در میان زنان مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی مرکز آموزشی-درمانی-پژوهشی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، انجام پذیرفت.
روش کار: در یک مطالعه مقطعی، 250 زن یائسه سالم مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و بر اساس فاکتورهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. اندازه گیری تراکم معدنی استخوان در دو ناحیه فمور و ستون فقرات کمری (L2-L4) به روش دگزا انجام شد. داده ها وارد رایانه و به کمک نرم افزار SPSS Ver.17، تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: در این مطالعه 250 زن بین سنین 44 تا 62 سال با میانگین سنی 77/3±9/52 سال بررسی شدند. متوسط زمان یائسگی این افراد  5/1±8/2 سال و میانگین وزنی آنان 55/11±0/70 کیلوگرم بود. با توجه به BMD فمور، 40% افراد مورد مطالعه استئوپنی و 8% افراد استئوپروز دارند و بر اساس BMD لومبار، 44% افراد استئوپنی و 17% افراد استئوپروز دارند.
نتیجه گیری: در نهایت حدود 70% افراد مورد بررسی در مطالعه ما (زنان یائسه در 5 سال اول دوران یائسگی)، در یکی از دو محل مورد بررسی، دچار استئوپنی یا استئوپروز هستند و تنها 30% افراد در وضعیت طبیعی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Osteoporosis and Osteopenia in Post-Menopausal Women in Mashhad City,Between 1389-1390

نویسندگان [English]

  • Farnaz Etemadrezaei 1
  • Jale Shariati Sarabi 2
  • Mohammadreza Hateffard 3
  • Azade Soltanifar 4
  • Shaghaiegh Rahmani 5
1 Internist/Paitient safety research center .Mashhad university of medical science
2 Romatologist associated professor/Romatology research center. Mashhad university of medical science
3 Romatologist associated professor/Romatology research center. Mashhad university of medical science
4 General practitioner/MPH. Paitient safety research center. Mashhad university of medical science.
5 General practitioner/ Paitient safety research center. Mashhad university of medical science
چکیده [English]

Introduction: Osteoporosis is the most common metabolic bone disease and its prominent feature includes loss of total bone matrix mineral. This phenomenon involves more than half of the women population over 50 years old. This study aims to determine the osteoporosis frequency in the first 5 –year period of time in healthy women after menopauses in Rheumatologic Outpatients Clinic in Imam Reza Hospital Medical Center.
Material and methods: In this descriptive cross- sectional study in the year 2010-2012, two hundred and fifty   healthy post- menopausal women were entered to this project with respect to the inclusion and exclusion criteria through target based sampling method. Bone Mineral Densitometry (BMD) was performed in two different regions, femur and lumbar spine (L2-L4). Data was coded and analyzed with Version 17 SPSS Software.
Results: In this study, two hundred and fifty women were evaluated. Their age was between 44 and 62 years old with the average age of 77/3±9/52 years. The mean menopausal period of time and the mean body weight was 2.8±1.5 years and 70±11.55 Kg respectively. Femoral BMD results showed osteopenia in 40% and osteoporosis in 8% of women. However in Lumbar BMD, 44% of our population had osteopenia and 17% were affected with osteoporosis. 
Conclusion: Seventy percent of this study individual (healthy women during their first 5- year of menopauses) had been affected with osteopenia or osteoporosis at least in one region either femur or lumbar spine BMD, however, only 30% of them had normal BMD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menopauses
  • Osteopenia
  • Osteoporosis
  • bone mass densitometry