مقایسه تاثیر دو روش آموزش عملی و چند رسانه ای در احیای قلبی و ریوی برمیزان یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 90

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 استادیار/عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از راه دور/ دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده

مقدمه: روش آموزش نقش مهمی را در کیفیت آموزش بر عهده دارد. جهت بهبود کیفیت آموزش احیای قلبی و ریو ی(( CPR از روشهای مختلف آموزشی استفاده می گردد . هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای دو روش آموزش عملی  وچند رسانه ای (Multimedia) CPR برمیزان یادگیری دانشجویان پزشکی می باشد.
روش کار:: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی بابل بر روی51 نفر از دانشجویان پزشکی انجام شد. دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه آموزش عملی(25 نفر) و چند رسانه ای(26 نفر) تقسیم شدند. در هر دو گروه تست قبل و بعد از آموزش انجام گرفت و اطلاعات از طریق پرسشنامه و چک لیست جمع آوری شد. پس از ورود اطلاعات به رایانه برای تحلیل نتایج از نرم افزار های مناسب و آزمونهای  تیاستفاده شد.
نتایج: نتایج یافته ها نشان داد که مقایسه آزمون پس آزمون بین دو روش عملی  و چند رسانه ای بجز در روش انجام شوک الکتریکی،  در تشخیص وقفه قلبی تنفسی و انجام CPR ، Intubation ، LMAگذاری  و در پاسخ پرسشنامه از نظر دانش و مهارت تفاوت معنی داری وجود داشت ( گروه عملی بهتر بوده است. ) (001/0 p<).
همچنین مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه، در عنوان های آموزشی Intubation و LMA به طور معنی داری با هم اختلاف داشتند(گروه عملی بهتر بوده استچ) (001/0p<).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی و عملکرد  در گروهی که کار عملی همراه با تئوری صورت گرفت بیشتر از گروه چند رسانه ای بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of different cardio-pulmonary resuscitation teaching approach on quality of education in medical student, Babol 2011

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Alijanpour 1
  • Parviz Amri-maleh 2
  • Soraia Khafri 2
  • Fatereh Razzaghi 3
1 Assosiated Professor/Member of Babol University of Medical Sciences
2 Assistant Professor/Member of Babol University of Medical Sciences
3 EDC/ Babol University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction:Teaching approach has the main role in quality of education and there are different educational methods for upgrading the quality of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) teaching. The aim of this study was to compare the effect of practical education vs. multimedia methods of  teaching CPR to medical student. 
Materials & Methods:In these semi-experimental study, 51 medical students was enrolled. The medical students are allocated in two different categories, practical education (N=25) and multimedia methods (N=26), randomly. Pre-test and post-test were done in both groups and data were collected by using questionnaire and checklist. Data were analyzed by using simple and paired t-test.
Results:Comparison of the post test results showed that there is a significant difference in the knowledge of cardio-pulmonary arrest diagnosis and the skill of CPR approach, orotracheal intubation modality, and Laryngeal mask airway apply, except the section of electroshock performance. Participants in practical education group were better than multi media group (P-value<0.001). There is a significant difference in pretest and post test results of orotracheal intubation and Laryngeal mask airway applying subjects between participants in two group. Participants in practical education group acquire better marks (P-value<0.001).
Conclusion:The study demonstrates when practical education accompanies theoretical subjects in CPR learning course of medical students, results would be improved in comparison with multimedia teaching approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiopulmonary Resuscitation
  • Multimedia education
  • practical education
  • teaching approach