بررسی شیوع گروه‎های ‎فیلوژنتیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‎های ‎اشریشیاکلی چسبنده روده‎ای(EAEC) جدا شده از کودکان اسهالی در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باکتری شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار باکتری شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 ااستاد بیوتکنولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

4 استاد میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10.22038/mjms.2022.21853

چکیده

مقدمه
هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی شیوع، گروه‎های ‎فیلوژنتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‎های ‎EAEC جدا شده از کودکان اسهالی در شهر مشهد بود.
روش کار
در مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر به مدت یکسال، 450 نمونه اسهال کودکان زیر 10 سال از بیمارستان‎های ‎تخصصی کودکان در شهر مشهد جمع آوری گردید. پس از جداسازی و شناسایی اولیه اشریشیاکلی، با استفاده از PCR جدایه‎های ‎EAEC شناسایی شد. گروه‎های ‎فیلوژنتیکی جدایه‎های ‎EAECبا استفاده از روش اصلی و بهبودیافته در سال 2019 تعیین گردید. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفوژن آگار در مقابل 12 آنتی بیوتیک انجام شد.
نتایج
(8/9 %)44 سویه EAEC از مجموع (8/93 %)422 جدایه اشریشیاکلی به وسیله  PCRتشخیص داده شد. هفت فیلوگروه D(9/%40)، unknown(3/27 %)12، G(4/11 %)، B1(1/9 %)، F(5/4 %)، B2(5/4 %) و A(3/2 %) در بین جدایه‎هایEAEC شناسایی شد. بیش‎ترین تنوع الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به فیلوگروه D بود. جدایه‎های ‎EAEC بیشترین مقاومت را نسبت به آموکسی سیلین و اریترومایسین 100% نشان دادند. 7/97% جدایه‎های ‎EAEC دارای مقاومت چندگانه بودند.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان می‎دهد درصد قابل توجهی از موارد اسهال کودکان با سویه‎های ‎EAEC در ارتباط است. با توجه به نقش EAEC در اسهال و سندروم کاهش رشد کودکان پیشنهاد می‎گردد، شناسایی سویه‎های ‎EAEC در آزمایشگاه‎های ‎تشخیصی در موارد اسهال کودکان مورد توجه قرار گیرد. از طرفی، به دلیل شیوع مقاومت‎های ‎چند گانه، انجام تست آنتی بیوگرام برای درمان اسهال کودکان ضروری به نظر می‎رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Prevalence, Phylogenetic Groups and Antibiotic Resistance Patterns of Enteroaggregative Escherichia coli(EAEC)Isolated from Diarrheic children in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Zakiyeh Imanpanah 1
  • Mahdi Askari Badouei 2
  • Gholamreza Hashemi Tabar 3
  • Kiarash Ghazvini 4
1 Phd student of bacteriology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Bacteriology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor of Biotechnology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
4 Professor of Microbiology, Faculty of Medical Sciences, Mashhad University of Medical, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Purpose of this study was to investigate of prevalence, phylogenetic groups and antibiotic resistance pattern EAEC isolated from diarrheic children in Mashhad city.
Material and Method
This cross-sectional study conducted for one year. In total, 450 diarrhea samples of children under 10 years of age were collected from children's specialized hospital in Mashhad. After isolation of Escherichia coli, EAEC isolates were identified by PCR molcular method. Phylogenetic groups of EAEC isolates were determined using the original and updated 2019 method. Antimicrobial susceptibility test was performed using disc diffusion methods(Kirby-Bauer method) against 12 antibiotics.
Results
44(9.8%) EAEC isolates were identified from 422(93.8%) Escherichia coli isolates by PCR. Seven phylogroups including D(40.9%), unknown(27.3%), G(11.4%), B1(9.1%), F(4.5%), B2(4.5%) and A(2.3%) were detected among EAEC isolates.The highest diversity of antibiotic resistance patterns was related to Phylogroup D. EAEC isolates showed the highest resistance to amoxicillin and erythromycin 100%. Overall, 97.7% of EAEC isolates were with multiple drug resistance(MDR).
Conclusion
The present study showed a significant presence of EAEC strains. Considering the role of EAEC in chronic diarrhea and growth retardation syndrome in children, it is suggested that the identification of EAEC strains to be considered in diagnostic laboratories in cases of children’s diarrhea. on the other hand, due to the high prevalence of multiple resistances, antibiogram test is required to treat diarrhea in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EAEC
  • phylogenetic
  • Antibiotic Resistance
  • Children's diarrhea
  • Mashhad