مدل تبیین نگرش به اعتیاد مراجعین در حال ترک بر اساس سبک‎های دلبستگی با نقش واسطه‎ای ظرفیت ایگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 دانشیار ، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه
نگرش مثبت به مواد عامل مهمی در اقدام به رفتارهای داروجویانه، بروز وابستگی و تداوم سوءمصرف مواد است. هدف مطالعه حاضر تعیین نقش میانجی ظرفیت ایگو در رابطه بین سبک‎های دلبستگی با نگرش به اعتیاد مراجعین در حال ترک بود.
روش کار
روش مطالعه حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد منطقه یک شهر تهران جهت ترک اعتیاد، ازتیرماه تا مهر ماه 1399 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‎ای 214 نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‎ها، پرسشنامه دلبستگی بزرگسال‎هازان و شاور (1987)، فهرست روانی - اجتماعی استحکام ایگو مارکستروم و همکاران (1997) و پرسشنامه نگرش به اعتیاد نظری (1379) بودند.
نتایج
تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد نشان داد سبک دلبستگی ایمن بر نگرش مثبت به اعتیاد تاثیر منفی (317/0- =β؛ 01/0>p) و سبک‎های دلبستگی ناایمن اضطرابی (378/0 =β؛ 01/0>p) و ناایمن اجتنابی (375/0=β؛ 01/0>p) بر نگرش مثبت به اعتیاد تاثیر مثبت دارند. همچنین، سبک دلبستگی ایمن بر نگرش منفی به اعتیاد تاثیر مثبت (364/0=β؛ 01/0>p) و سبک‎های دلبستگی ناایمن اضطرابی (315/0- =β؛ 01/0>p) و ناایمن اجتنابی (341/0- =β؛ 01/0>p) بر نگرش منفی به اعتیاد تاثیر منفی دارند. ظرفیت ایگو بر نگرش منفی به اعتیاد تاثیر مثبت (512/0=β؛ 01/0>p) و بر نگرش مثبت به اعتیاد تاثیر منفی دارد (744/0- =β؛ 01/0>p). سبک دلبستگی ایمن بر ظرفیت ایگو تاثیر مثبت (743/0=β؛ 01/0>p) و سبک‎های دلبستگی ناایمن اضطرابی (732/0- =β؛ 01/0>p) و ناایمن اجتنابی (762/0- =β؛ 01/0>p) بر ظرفیت ایگو تاثیر منفی دارند.
نتیجه گیری
باتوجه به یافته‎های این مطالعه به نظر می رسد درمان‎های حمایتی می توانند در مدیریت و کاهش شدت مصرف و اصلاح نگرش نسبت به اعتیاد و بطورکلی درمان اعتیاد و پیشگیری از عود مناسب باشند و از هزینه‎های تحمیل شده به خانواده‎ها، جامعه و سیستم بهداشت و درمان بکاهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Attitude to the Addiction of Customers Referring to the Attachment Styles

نویسندگان [English]

  • Haleh sadat Saatchig 1
  • Taher Tizdast 2
  • Mohammad Ali Rahmani 3
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran.
2 Associate Professor، Department of Psychology , Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.)Corresponding author(
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Introduction
A positive attitude towards drugs is an important factor in drug-seeking behavior, the occurrence of dependence and the continuation of drug abuse. The aim of this study was to determine the mediating role of ego capacity in the relationship between attachment styles and attitude towards addiction of clients who are quitting.
Material and Method
The method of this present study was descriptive-correlational. The statistical population of this research included all addicts who referred to addiction treatment centers in one district of Tehran for addiction treatment from July to October 2019. 214 samples were selected using random cluster sampling method. The data collection tools were Hazan and Shaver's Adult Attachment Questionnaire (1987), Markström et al.'s (1997) Psycho-Social Ego Strength Inventory, and Theoretical Addiction Attitude Questionnaire (1379).
Results
Data analysis using structural equation modeling showed that secure attachment style had a negative effect on positive attitude towards addiction (β = -0.317; p < 0.01) and anxious insecure attachment style (p < 0.01) β; p<0.01) and insecure avoidant (β=0.375; p<0.01) have a positive effect on positive attitude towards addiction. Also, secure attachment style has a positive effect on negative attitude towards addiction (β=0.364; p<0.01) and anxious insecure attachment styles (β=0.315; p<0.01) and insecure avoidant (341) β = -0.01; p < 0.01) have a negative effect on the negative attitude towards addiction. Ego capacity has a positive effect on the negative attitude towards addiction (β=0.512; p<0.01) and has a negative effect on the positive attitude towards addiction (β=0.744; p<0.01). Secure attachment style has a positive effect on ego capacity (β=0.743; p<0.01) and anxious insecure attachment styles (β=0.732; p<0.01) and insecure avoidant attachment styles (β=0.01; p<0.01) β; p<0.01) have a negative effect on ego capacity.
Conclusion
According to the findings of this study, it seems that supportive treatments can be appropriate in managing and reducing the intensity of consumption and modifying the attitude towards addiction, and in general, treating addiction and preventing relapse, and it is one of the costs imposed on families, society and the system. Reduce healthcare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stop using drugs
  • intra-psychological ability
  • attachment to important people
  • positive attitude towards addiction