تجربه زیسته‌ی افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری تحت تاثیر فراگیری بیماری کرونا؛ یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22038/mjms.2022.21857

چکیده

مقدمه
اختلال وسواسی-جبری یکی از رایج­ترین اختلالات روانپزشکی است. از یک طرف در مدل­های مختلف نظری بر سازه­های متنوعی تاکید دارند و از سوی دیگر، رواندرمانی­های اختلال وسواسی-جبری بروندادهای درمانی نابسنده­ای دارند. از این رو، پرداختن به این حوزه، اهمیت حیاتی دارد. هدف از این مطالعه استخراج مولفه­های تشخیصی اختلال وسواسی-جبری مبتنی بر تجربه­ی زیسته­ی آنهاست.
روش کار
برای انجام این پژوهش از روش کیفی از نوع پدیدارشناختی استفاده شد. داده­ها با استفاده از مصاحبه نیمه­ ساختاریافته و نمونه­گیری هدفمند از نوع معیار جمع­آوری شد.  با 6 مشارکت­کننده مبتلا به اختلال وسواسی-جبری مصاحبه شد. با انجام مصاحبه­ها و استخراج تجارب زیسته، مضامین استخراج شدند. نتایج
در این مطالعه 4 مضمون سازمان­دهنده استخراج شد. مضمون­های سازمان­دهنده عبارت بودند از: شناخت (فاجعه­انگاری، بایداندیشی، مسئولیت­پذیری افراطی، و برچسب­زنی)، هیجان (خشم، ترس، احساس­گناه)، رفتار (وارسی، شستشوی افراطی، اجتناب)، سبک زندگی (تعاملات، ورزش، کار/تحصیل، تفریح). این مضامین سازمان­دهنده، در اصل همان مولفه­های اصلی هستند که می­توانند به تشخیص و درک اختلال وسواسی-جبری کمک کنند. 
نتیجه گیری
اختلال وسواسی-جبری با دو ادراک شناختی عمده ارتباط دارد: 1) آسیب (خطر) هراسی مفرط، 2) پذیرش مسئولیت افراطی در قبال آسیب (خطر).                        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived experience of individuals with OCD during the COVID pandemy; A phenomenoligical study

نویسندگان [English]

  • Elahe Hashemi 1
  • Changiz Rahimi Taganki 2
  • Nourollah Mohammadi 2
  • Abdolaziz Aflak Seir 3
1 PhD Student in Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Obsessive-compulsive disorder is one of the most frequent mental disorders. On the one hand, various theoretical models emphasize different structures; on the other hand, OCD psychotherapies result in inadequate therapeutic outputs. Therefore, it is essential to look into this subject. This study extracted OCD diagnostic components based on lived experiences.
Material and Method
This study is qualitative and phenomenological. The information was gathered through the use of semi-structured interviews and criterion-based sampling. Accordingly, six participants with OCD were interviewed. The themes were extracted through performing interviews and obtaining lived experiences.                                                     
Results
In this research, four organizing themes were extracted. The organizing themes include Cognition (catastrophizing, should, excessive responsibility, and labeling), emotions (anger, fear, and sense of guilt), behavior (inspection, excessive washing, and avoidance), and lifestyle (interactions, excretion, work/education, and leisure activities). These organizing themes were the main components that can facilitate diagnosing and understanding OCD.  Conclusion
OCD is related to two major cognitive perceptions: 1. Excessive damage (risk) phobia, 2. Taking on excessive responsibility for damages (risks).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
  • Diagnosis
  • Content Analysis
  • Lived Experience
  • Phenomenological Approach