ارائه الگوی سلامت سازمانی با استفاده از مرور نظام‌مند فرا ترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش رفتارسازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این مرور نظام‌مند آن است که شناخت بهتری از چارچوب‌های سلامت سازمانی، مولفه‌ها و شاخص‌های آن در پژوهش‌های منتشر شده در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی ارائه نماید. این پژوهش از طریق تحلیل فراترکیب انجام شد. روش کار: بدین منظور، پس از جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی از ابتدای سال 2000 تا 21 نوامبر 2021 (پایان آبان 1400)، 13 پژوهش که به صورت مستقیم موضوع سلامت سازمانی را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شدند. پژوهش‌های انتخاب شده برای کدگذاری وارد نرم افزار مکس کیو دی ای 11[i] شدند. در این مرحله 98 کد شناسایی شد که در 15 مقوله جای گرفتند. نتایج نشان داد که مقوله های پیشگیری با 13 کد؛ سیاست‌ها‌ و روش‌های منابع انسانی با 11 کد؛ و قانون‌گرایی و ظرفیت سازی هرکدام به طور مجزا با 8 کد، با بیشترین میزان ارجاعات دارای بیشترین اهمیت در پژوهش‌ها هستند. در میان کدها، کدهای موازین و استانداردهای رفتاری واضح، اطلاع‌رسانی درباره نتایج عملکرد سازمان، آموزش مهارت‌های شغلی به کارکنان بیشترین میزان ارجاعات را به خود اختصاص دادند. نتایج: پس از فرآیند کدگذاری، 98 کد شناسایی شد. از منظر ارجاع، از بین کدهای شناسایی شده، کدهای رفتاری مشخص است که اطلاع رسانی از نتایج عملکرد سازمان، کدهای آموزش و توانمندسازی پرسنل به ترتیب از نظر تعداد ارجاعات از نظر پژوهش بیشترین اهمیت را داشتند.
نتیجه گیری: با وجود شناسایی مولفه‌های متعدد سلامت سازمانی، پیشگیری با بیشترین میزان ارجاعات از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. کد «موازین و استانداردهای رفتاری واضح» بیشترین میزان ارجاع در میان کدهای موجود در پیشینه پژوهش را به خود اختصاص داده است. در میان مولفه‌های برون سازمانی، «سازو کارهای نظارتی» با داشتن بیشترین ارجاع، بیانگر آن است که وجود تنوعی از نظارت و کنترل بر سازمان می‌تواند سبب ارتقاء سلامت آن گردد. به نظر می‌رسد تعداد کمی‌از مطالعات با رویکرد سیستم باز به بررسی سلامت اداری پرداخته‌اند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Better Understanding of Organizational Integrity Researches: A Meta Synthesis Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Sahar Alizadeh Matak 1
  • Mojtaba Amiri 2
  • Seyyed Mohamad Moghimi 3
  • Hasan Abedi Jafari 4
1 Ph. D candidate of Public management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Public Administration Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Full Professor of Public Administration Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Ph.D. of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: There is a huge emphasis on the integrity and incorruptibility of organizations to prevent corrupt behaviors. Hence, this paper aimed to make a better understanding of integrity frameworks and components in international publications.
Method: To achieve that aim, this paper was done through a Meta-synthesis analysis. For this purpose, after searching the databases in a time limit of 2000- 2020 (November), studies were selected that directly examined the subject of organizational integrity and entered the analysis phase. The selected studies were entered into MAXQDA11 software for coding.
Research Findings: After the coding process, 98 codes were identified. From the referral point of view, among the identified codes are clear codes of behaviors, Informing about the results of the organization's performance, training, and empowerment of personnel codes were the most important in terms of the number of referrals in research terms respectively. In the next step, codes were divided into 15 Categories.
Innovation or Value of the Article: Achieving a comprehensive model with the Meta Synthesis approach is one of the innovations of this study, which could be a pattern for other research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational integrity
  • incorruptibility
  • Meta-synthesis
  • content analysis