بررسی اثر آب ازون دار شده و هیپوکلریت سدیم بر ثبات ابعادی رزین آکریلی گرما پخت دنچر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
ثبات ابعادی دنچرهای متحرک در محیط‎های ضدعفونی کننده مختلف خاصیت مهم و ضروری به شمار می‎‎آید. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی‎ثبات ابعادی دو نوع آکریل گرما پخت پس از غوطه‎وری در آب مقطر، آب ازون‎دار شده و محلول هیپوکلریت سدیم می‎‎باشد.
روش کار
برای این مطالعه آزمایشگاهی تعداد60 نمونه دیسکی شکل شامل 30 نمونه از رزین آکریلی گرماپخت آکروپارس و 30 نمونه از رزین آکریلی گرماپخت  Pro Base Hot ساخته شد. 30 نمونه از هر رزین آکریلی به سه زیر گروه (10=n) تقسیم شدند: 1) غوطه‎وری به مدت 8 ساعت در آب مقطر (گروه کنترل)، 2) غوطه‎وری به مدت 8ساعت در هیپوکلریت سدیم 1%  و 3) غوطه‎وری به مدت 8 ساعت در آب ازون‎دار شده. بعد از هر 8 ساعت محلول‎ها تعویض شده بطوری که همه‎ی نمونه‎ها به مدت 16 هفته در محلول‎های ضدعفونی قرار گرفتند. پیش و پس از غوطه‎وری در هر کدام از محیط ها، قطر نمونه‎ها به وسیله میکرومتر اندازه گیری شد. در نهایت داده‎های به دست آمده با استفاده از آزمون‎های آماری مناسب تحلیل گردید.
نتایج
نتایج نشان داد که تغییرات ابعادی رزین آکریلی گرماپخت Pro Base Hot  با غوطه‎وری در هر یک از محلول‎های هیپوکلریت سدیم 1% و آب ازون‎دار و آب مقطر معنی دار نیست وتغییرات  ابعادی آکریل آکروپارس (ایرانی) نیز در هریک از این محلول‎ها معنادار نشد. بنابراین هردو محلول ضدعفونی برای ضدعفونی کردن دنچر‎ها مناسب است.
نتیجه گیری
پس از مدت 16هفته غوطه‎وری تغییر ابعاد رزین‎های آکریلی گرماپخت در آب ازون‎دار از لحاظ کلینیکی قابل قبول بوده و با توجه به تایید اثر ضد عفونی کنندگی مناسب آب حاوی ازون در مطالعات گذشته  و با انجام مطالعات بیشتر می‎‎توان آن را به عنوان یک ضدعفونی کننده  مناسب جهت ضدعفونی دنچرها به بیماران توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of The Effects of The Ozonated Water and Sodium Hypochlorite on Dimensional Stability of Heat Cure Acrylic Resins Denture Base

نویسندگان [English]

  • َAmirtaher Mirmortazavi 1
  • Maryam Norouzian 2
  • Alireza Chamani 3
  • Abdolrasoul Rangrazi 4
1 Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Department of Orthodontics, School of Dentistry, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
4 Dental Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Dimensional stability of removable dentures in various disinfecting agents is considered an important and necessary property. The purpose of this study is to evaluate the dimensional stability of two types of heat-cured acrylic after immersion in distilled water, ozonated water and sodium hypochlorite solution.
Material and Method
In this in-vitro study, 60 disk-shaped samples were made, including 30 samples of Acropars heat cure acrylic resin and 30 samples of Pro Base heat cure acrylic resin. 30 samples of each acrylic were divided into three subgroups (n=10): 1) Immersion for 8 hours in distilled water (control group). 2) immersion for 8 hours in 1% sodium hypochlorite and 3) immersion for 8 hours in ozonized water. After every 8 hours, the solutions were changed and all samples were placed in disinfectant solutions for 16 weeks. Before and after immersion in each of the environments, the diameter of the samples was measured with an accurate micrometer with an accuracy of 1 micron. Finally, the obtained data were analyzed through appropriate statistical tests.
Results
Results showed that the dimensional changes of Pro Base heat cure acrylic resin by immersion in any of the 1% sodium hypochlorite solutions, ozonated water and, distilled water are not significant, and the dimensional changes of Acropars (Iranian) acrylic resin are not also significant in each of these solutions. Therefore, both disinfectant solutions are suitable for disinfection of dentures.
Conclusion
After 16 weeks of immersion, the change in dimensions of heat cure acrylic resins in ozonated water is clinically acceptable, and according to the confirmation of the appropriate disinfection property of ozonated water in previous research and further studies, it can be suggested to the patients as a suitable disinfectant for disinfection of dentures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ozone
  • Sodium hypochlorite
  • Acrylic Resin
  • Denture
  • Dimensional stability