اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر انگیزش تحصیلی و هیجان تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف  از این پژوهش بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر برانگیزش تحصیلی و هیجان تحصیلی دانش آموزان بود.
روش کار: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول اردبیل در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از بین آنها نمونه‎ای با حجم 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‎ای انتخاب شده و به تصادف در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار داده شد. برای انجام پژوهش ابتدا در شرایط یکسان از هر دو گروه پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) و پرسشنامه هیجان تحصیلی پکران به عمل آمد و سپس گروه آزمایش به مدت 16 جلسه تحت آموزش نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ قرار گرفت ولی گروه گواه تحت مدخله قرار نگرفت. پس از پایان جلسات آموزشی بر روی گروه آزمایش، هر دو گروه تحت پس آزمون یکسان قرار گرفتند. داده‎ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که مداخله توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه در گروه آزمایش باعث افزایش انگیزش و هیجان تحصیلی دانش آموزان شده است  (000/0)=p
نتیجه گیری: براساس نتایج این یافته‎ها میتوان گفت که آموزش برنامه توانبخشی شناختی رایانه ای میتواند به عنوان روش مناسب در افزایش انگیزش و هیجان تحصیلی دانش آموزان به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Computer-Based Cognitive Rehabilitation on Academic Motivation and Academic Excitement of Female Junior High School Students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tamuk 1
  • Dr. Akbar Atadokht 2
  • Dr. Reza Ghorban Jahromi 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran(Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on students' academic motivation and academic excitement. The research method is experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study included all female high school students in Ardabil in the academic year 2020-2021, from which a sample of 30 people was selected by cluster random sampling and randomly divided into two experimental and control groups of 15 people. To conduct the research, first, under the same conditions, both groups of per-test were tested using the educational motivation questionnaire of Worland et al. (1992) and the Pekran academic excitement questionnaire; and then, the experimental group was trained in Captain Log cognitive software for 16 sessions and the control group did not receive any intervention. At the end of the training sessions on the experimental group, both groups underwent post-test under the same conditions. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The results showed that computer-based cognitive rehabilitation intervention in the experimental group has increased students' motivation and academic excitement (P = 0.000).
Based on the results of these findings, it can be said that teaching the computer cognitive rehabilitation program can be used as a suitable method to increase students' motivation and academic excitement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer-Based Cognitive Rehabilitation
  • Academic Motivation
  • Academic Excitement
  • Female