بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Bovicin HC5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری میکروبیولوژی ، گروه زیست شناسی ، واحددامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار قارچ شناسی ، گروه زیست شناسی ، واحددامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

4 گروه زیست شناسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

شیمی درمانی سرطان به‌دلیل اثرات نامطلوب داروهای ضدسرطانی یک چالش بزرگ است. لذا تلاش بر آن است تا از محصولات طبیعی با پتانسیل درمانی و بی‌خطر برای درمان انواع بیماریها استفاده شود. هدف این پژوهش کشف پتانسیل ضدسرطانی پری‌بیوتیک Bovicin HC5 است.
روش کار
سنجش بقای سلول‌های کارسینوم هپاتوسلولار انسانی Huh-7 پس از تیمار با غلظت‌های مختلف Bovicin HC5 به‌روشMTT  بررسی شد. آپوپتوز سلولی با سنجش فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 در سلول‌های سرطانی Huh-7 تیمار شده با غلظتIC50  Bovicin HC5 بررسی شد. جهت ارزیابی توانایی تهاجم سلول‌های سرطانی Huh-7 تیمار شده با دوزهای زیرکشنده Bovicin HC5 از روش Boyden Chamber استفاده شد. میزان بیان ژن‌های پروآپوپتوتیک bax، آنتی‌آپوپتوتیک bcl-2 و ژن مرجع -actin درسلول‌های Huh-7 تیمار شده با غلظتIC50  Bovicin HC5 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روشReal Time PCR، مورد بررسی کمی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری ANOVA استفاده شد (05/0>P). 91/1، 36/2 و 62/2
نتایج تست MTT نشان داد که زنده‌مانی سلول‌های Huh-7 تیمار شده با غلظت‌های مختلف Bovicin HC5 به‌طور معنی‌داری وابسته به غلظت و زمان تیمار کاهش پیدا کرده است (001/0>p). به‌طوری‌که بیشترین تأثیر درغلظتµM  400 و مدت 72 ساعت مشاهده شد. غلظتIC50  Bovicin HC5 برابر باµM  300 به‌دست آمد. فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 در سلول‌های Huh-7 تیمار شده پس از 72 ساعت به‌صورت وابسته به زمان افزایش معنی‌داری داشتند و نسبت به کنترل به‌ترتیب حدود 9/1 برابر (01/0>p)، 36/2 برابر (001/0>p) و 62/2 برابر (001/0>p) شدند. توان تهاجم سلول‌های سرطانی Huh-7 تیمار شده با دوز زیرکشنده Bovicin HC5 به‌طور وابسته به‌ دوز کاهش یافت و در غلظتµM 250 بدون اثر کشندگی شدید، حداقل توان تهاجم را نشان داد (001/0>p). همچنین بیان ژن پروآپوپتوتیک bax و آنتی‌آپوپتوتیک bcl-2 در سلول‌های Huh-7تیمار شده با غلظت IC50 Bovicin HC5 به‌طور قابل ملاحظه‌ای به‌ترتیب افزایش(001/0>p) و کاهش(001/0>p) یافت. درنتیجه، Bovicin HC5 ممکن است نوید بخش کشف یک استراتژی جدید برای درمان کارسینوم هپاتوسلولار انسانی بوده و داروی جدیدی با فعالیت ضدتومور و ضدمتاستاتیک و بدون عوارض جانبی تولید گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the anticancer effect of the lantibiotic, Bovicin HC5

نویسندگان [English]

  • Sheyda Bouzari 1
  • Ronak Bakhtiari 2
  • Hatef Ajoudanifar 3
  • Seyed ataollah Sadat shandiz 4
1 Department of Biology,Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
2 Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of Biology, Damghan Branch,Islamic Azad University,Damghan ,Iran.
4 Department of Biology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Cancer chemotherapy is a big challenge due to the adverse effects of anticancer drugs. Therefore, the effort is to use natural products with therapeutic and safe potential to treat all kinds of diseases. This research aims to discover the anticancer potential of the prebiotic Bovicin HC5.
The survival rate of Huh-7 human hepatocellular carcinoma cells after treatment with different concentrations of Bovicin HC5 was investigated by MTT assay. Assays of caspase 3, 8, and 9 activities in Huh-7 cancer cells treated with the Bovicin HC5 IC50 concentration were conducted to determine the degree of cell apoptosis. Boyden Chambers were used to assessing Huh-7 cancer cells' invasion ability after being treated with sublethal doses of Bovicin HC5. Using specific primers and the Real-Time PCR method, proapoptotic bax and antiapoptotic bcl-2 expression levels in Huh-7 cells treated with the Bovicin HC5 IC50 concentration were quantified. ANOVA statistical test was used to analyze the data (p<0.05).
The results of the MTT test showed that the viability of Huh-7 cells treated with different concentrations of Bovicin HC5 decreased significantly depending on the concentration and treatment time (p<0.001). As a result, a 400 µM concentration and 72-hour duration resulted in the greatest effects. The IC50 concentration of Bovicin HC5 was determined to be 300 µM. The activity of caspases 3, 8, and 9 in treated Huh-7 cells increased significantly after 72 hours in a time-dependent manner and compared to the control by about 1.9 times (p<0.01), and 2.36 times (p<0.01) and 2.62 times (p<0.001)

کلیدواژه‌ها [English]

  • human hepatocellular carcinoma
  • prebiotic
  • Bovicin HC5
  • antimetastasis
  • apoptosis