بررسی مقایسه تأثیر اثربخشی آموزشالکترونیکی ، سنتی و ترکیبی (الکتروسنتی) بر نگارش خلّاق و فعال (انشاء) و هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی تربیتی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روان شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فناوری ارتباطات تأثیرشگرفی برفرصت های یاددهی-یادگیری درموقعیت های آموزشی گوناگون ،ازجمله آموزش وپرورش داشته است. هدف پژوهش بررسی مقایسه تعیین اثربخشی آموزش سنتی،الکترونیکی وترکیبی بر نگارش خلّاق وفعال(انشاء) دانش آموزان تیزهوش دخترمقطع متوسطه است.این پژوهش درمجموعه پژوهش های نیمه آزمایشی قرارگرفته؛درآن از طرح پیش آزمون –پس آزمون فوری وباتأخیرهمراه با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش راکلیه ی دانش آموزان مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر کرمان به حجم 7200نفرتشکیل می دهند.برای اجرای این پژوهش درآغاز دوره ی ارزشیابی نگارش خلاّق وفعّال(انشاء) برمبنای آموزش سنتی،الکترونیکی وترکیبی طراحی وسپس برروی دانش آموزان گروه های آزمایشی اجراشد.گروه گواه نیز همین ارزشیابی را درمرحله ی پیش آزمون به شکل متداول سپری کرد .به منظور ارزیابی اثربخشی این سه روش آموزشی ،متغییر وابسته نگارش خلّاق وفعّال (انشاء) بارشناختی سنجش شد.ابزار اندازه گیری این متغییرها به ترتیب آزمون وپرسشنامه بود.تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی وکیفی صورت گرفت .نتایج پژوهش بیانگرآن است که میزان رضایت فراگیران ازرویکرد ترکیبی به طورمعناداری بیش ازدوگروه دیگراست(05/0<01/0= P).دانش آموزان فراگیر حاضردردوره نیزابراز رضایت بیشتری ازیادگیری ترکیبی در قیاس با دورویکرد دیگر داشتند.درزمینه ی یادگیری هم نتایج نشان می دهد که میزان یادگیری دانش آموزانی که دردوره ی آموزشی ترکیبی حضورداشتند،بیشترازسایردوره هاست(05/0<01/0= (p. بنابراین آموزش دانش آموزان بایدبه شیوه چندرسانه ای وفناوری های نوین صورت گیرد ودرآن به اهمیت نگارش خلّاق وفعّال (انشاء)درجهت حداکثرکارایی دانش آموزان درزمینه پیشرفت تحصیلی توجه ویژه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of e-learning, traditional and combined (electro-synthetic) on creative and active writing (composition) and emotional intelligence of female high school students in district one of Kerman

نویسندگان [English]

  • Farzaneh ShirAliNejhad 1
  • Masood Ghasemi 2
  • Susan Emamipour 3
1 Department of Educational Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Educational Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Communication technology has had a dramatic impact on teaching-learning opportunities in a variety of educational situations, including education. The aim of this study was to compare the effectiveness of traditional, electronic and combined education on creative and active writing of gifted high school girls. In order to conduct this research, at the beginning of the evaluation course, creative and active writing (composition) based on traditional, electronic and combined education was designed and then performed on the students of the experimental groups. The control group did the same evaluation. In order to evaluate the effectiveness of these three educational methods, the dependent variable of creative writing and active (composition) was measured cognitively. The measuring tools of these variables were test and questionnaire, respectively. Data analysis in quantitative part The results indicate that the level of students' satisfaction with the combined approach is significantly higher than the other two groups (P = 0.01 <0.05). Both results Shows that the learning rate of students who attended the combined education course is higher than other courses (p = 0.01 <0.05 (p. Therefore, students 'education should be done in a multimedia way and with new technologies, and in it, special attention should be paid to the importance of creative and active writing (composition) in order to maximize students' efficiency in the field of academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional education
  • e-learning
  • combined education (electro-traditional)
  • creative and active writing (essay)
  • female students
حسینی نژاد،سیدحسین.(1389).کتاب نگارش .تهران:انتشارات لوح زرین.
-حسینی نژاد،سیدحسین.(1374).سیرتاریخی درس انشاءدرکتاب های مدارس ایران1300-1373،پایان نامه دانشگاه آزاد.
-حسینی نژاد،سیدحسین.(1384).ره یافت های آموزشی وتربیتی دردرس انشاء.تهران:انتشارات لوح زرین.
-حسینی نژاد،سیدحسین.(1386).نوشتن رویش اندیشه.تهران:انتشارات لوح زرین.
-خوش چهره،فاطمه.(1394).طراحی وتولید درس افزارریاضی ششم ابتدایی براساس الگوی هنیچ ونقش آن در پیشرفت درسی ومیزان خلاقیت دانش آموزان پایه ششم دبستان های دخترانه ناحیه 1 استان کرمانشاه.دانشگاه آزاد اسلامی،واحدکرمانشاه.
-ذوالفقاری،حسن.(1386).کتاب کارونگارش(1)آموزش مهارت های نگارشی.تهران :نشر اساطیر.
-ذوالفقاری،حسن.(1386).کتاب کارونگارش(2)آموزش مهارت های نگارشی.تهران :نشر اساطیر.
-ذوالفقاری ،میترا؛سرمدی،محمدرضا؛نگارنده،رضا؛زندی،بهمن واحمدی ،فضل لله.(1388).نگرش اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریس از طریق نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی.مجله دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران،دوره پانزدهم،شماره 1.صفحات :31-39.
- ذوالفقاری ،میترا؛سرمدی،محمدرضا؛نگارنده،رضا؛زندی،بهمن واحمدی ،فضل لله.(1387)بررسی رضایت دانشجویان پرستاری ومامایی از بکارگیری سیستم آموزش الکترونیکی ترکیبی.مجله آموزش درعلوم پزشکی دوفصلنامه علمی پژوهشی .تصویب شده ودردست چاپ.
- ذوالفقاری ،میترا؛سرمدی،محمدرضا؛نگارنده،رضا؛زندی،بهمن واحمدی ،فضل لله.(1386).تأثیر دوروش آموزش الکترونیکی وسخنرانی بریادگیری درس بهداشت مادروکودک دانشجویان پرستاری.مجله آموزش درعلوم پزشکی دوفصلنامه علمی پژوهشی دوره 7،شماره1(پی در پی17)بهاروتابستان 1386صفحه .
-رحیمی نژاد،ویدا.(1397).نگارش خلّاق.تهران:نشرآوای نور.
-زارع،محمد.(1393).بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوه ی چند رسانه ای مبتنی برالگوی طراحی آموزشی مریل.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
-صیدی ،علی نظر.(1394).چگونه توانستم با ارائه ی راهکارمناسب ،دانش آموزان را در درس نگارش انشاء تقویت نمایم.مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه وترویج علوم تربیتی ،روانشناسی،مشاوره وآموزش در ایران.انجمن توسعه وترویج علوم وفنون بنیادین ،تهران.
-عابدینی،نجمه.(1395).ارزشیابی برنامه ی درسی اجراشده درس انشاءدر پایه ی هفتم دوره ی اول متوسطه.پایان نامه ی کارشناسی ارشد علوم تربیتی،دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد،چاپ نشده.
-غلامی چهکند،فریبا.(1395).ارزشیابی برنامه ی درسی اجرا شده ی درس انشاء در پایه ی هفتم دوره ی اول متوسطه.پایان نامه ی کار شناسی ارشد علوم تربیتی ،دانشکده ی علوم تربیتی وروانشناسی  دانشگاه فردوسی مشهد،چاپ نشده.
-فرشیدورد،خسرو.(1387).مسأله درست وغلط،نگارش وپژوهش.تهران:انتشارات سخن.
-فرشیدورد،خسرو.(1387).تاریخ مختصر زبان فارسی از آغاز تا کنون ،تهران ،نشر داور
-کهزادی،محمد.(1397).بررسی مشکلات درس انشاءدر پایه ی پنجم ابتدایی نواحی شهری شهرستان سنندج ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور.
-کیان،مریم؛عابدینی،نجمه وزندوانیان نائینی،احمد.(1397).آسیب شناسی برنامه ی درسی درس انشاء در پایه ی ششم دوره ی تحصیلی .دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دانشگاهی و آموزشگاهی ،دانشگاه فرهنگیان،سال هفتم ،شماره ی 122:18-99.
-مصلی نژاد،لیلی؛علی پور،احمد؛زندی،بهمن؛زارع،حسین وشبیری ،محمد.(1389).ارائه یک برنامه آموزش ترکیبی و اثرات روان شناختی آن بر دانشجویان،فصل نامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم،8(1)،62-53.
-معافیان،فاطمه.(1391).بررسی تأثیرآموزش ترکیبی (الکترونیکی ومعمول)بریادگیری وخودکارآمدی دانشجویان پرستاری در درس مراقبت های ویژه قلبی عروقی.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری.دانشگاه علوم پزشکی کرمان،پردیس بین الملل بم
-محمدی،راحله(1392).راه های تقویت مهارت نوشتن در دانش آموزان پایه ی ششم آموزش وپرورش منطقه ی 9شهر تهران.پایان نامه ی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی ،دانشگاه پیام نورمرکز تهران،چاپ نشده.
-یوسفی کنجدر،نرگس وموسوی پور،سعید.(1395).تأثیرزمان پخش فیلم آموزشی برمیزان یادگیری ویادداری دانش آموزان دختر نشریه علمی-پژوهشی آموزش وارزشیابی راهنمایی سال نهم،شماره 35
1-Driscoll M. Blended learning: Let’s get beyond the hype. E-learning 2002 ;1(4):1-4
 2-Belens R, Vote M, De Waver B.(2018). The design of blended learning in response to student diversity in higher education: Instructors’ views and use of differentiated instruction in blended learning. Computers & Education .120:197-212.
3-CeylanV, Kesici A.(2017). The Effect of blended Learning on Academic Success. Journal of human sicence .14(1): 121-132.
4-Driscoll M.(2002). Blended learning: Let’s get beyond the hype. E-learning .1(4):1-4 .
5-Garrison, R., & Vaughan, H. (2008). Blended learning in higher education: Framework, principles and guidelines. San Francisco: Jossey-Bass.
6-Garrison DR, Vaughan ND.(2007). Blended learning in higher Education: Framework, Principles and guide line. John Wiley & Sons.
7-GeorgeWalker, L. D. & Keeffe, M. (2010). Self determined blended learning: a case study of blended learning design, Higher Education Research & Development, Vol 29, No 1, PP: 1-13.
8-Guzer B, Caner H(2014).. the past, present, and future of blended learning: an in depth analyses of literature. SO BEH SCI .116(8):4596-4603. 
9-Kyun S; Kalyuga S; Sweller J.(2013).The effect of worked examples when learning to write essays in English literature. Journal of Experimental Education, vol. 81, no. 3, pp. 385 – 408.
10-Lee, C. H., & Kalyuga, S. (2014). Effectiveness of on-screen pinyin in learning Chinese: An expertise reversal for multimedia redundancy effect. Computers in Human Behavior, 27, 11–15.
11- Leahy, W. & Sweller, J. (2007). The imagination effect increase with an increased intrinsic cognitive load. Application Cognitive Psychology, 22, 273-283.
12-Marsh D.(2003). Blended learning: Creating learning opportunities for language learners. 1th ed. New York: Cambridge University Press: Co.
13-       Najafi H. [Introduction to Blended Learning].1th ed. Isfahan: Jahad University Press; 2017. [Persian]
14-Omrani sarvi, B. hemmati, N. (2010). Blended learnin. Tehran: boshra Publications. [Persian]
15-Phan, H. P., Ngu, B. H., & Yeung, A. S. (2017). Achieving optimal best: Instructional efficiency and the use of cognitive load theory in mathematical problem solving. Educational Psychology Review, 29(4), 667-692.
16-Papathanassiou. D. (2015). Cognitive load management of cultural heritage information: An application multi-mix for recreational learners. Social & Behavioral Sciences, 188,57-73.
17-Staals, J., Booth, T., & Morris, Z. (2015). Total MRI load of cerebral small vessel disease and cognitive ability in older people. Neurobiology of Aging, 16, 2806-.1182
18-Sweller, J. (2010). Cognitive load theory: Recent theoretical advances. In J. L.
19- Plass, R. Moreno & R. Brunken(2010). (Eds.), Cognitive load theory (PP. 2947). Cambridge, England: Cambridge University Press.
20-Sweller J.(2010). Element interactivity and intrinsic, extraneous, and germane cognitive load. Educ Psychol Rev.22(2):123-138.
21- Sweller J, Ayres P, Kalyuga S.( 2011). Cognitive load theory. Springer Science & Business Media.
22-Tarmizi, R. A. & Bayat, S. (2012). Collaborative problem-based learning in mathematics: A cognitive load perspective. Social & Behavioral Sciences, 32,344-350.
23-Vee, A. E. Stel, M., & Beest, L.V. (2014). Limited capacity to lie: Cognitive load interferes with being. Judgment & Decision Making, 9(3), 199-206.
24-Vermeij, A., Meel-Van, A. S. S. Kessels, R. P. C., & Classen, A. H. R. (2014). Very-low-frequency oscillations of cerebral hemodynamics and blood