بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، کارشناس مبارزه بابیماری‎ها، مرکز بهداشت شهرستان قاینات، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران.

3 کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، کارشناس مسئول واحد بیماری‎های واگیر، مرکز بهداشت قاینات، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران.

4 دکتری آموزش و ارتقاء سلامت، گروهآموزش بهداشت وارتقا سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

مقدمه: گازگرفتگی به وسیله حیوانات، تهدید بزرگی برای سلامتی مردم است چون متعاقب آن می تواند بیماری کشنده هاری را سبب شود. هاری درکشور ایران هنوز یکی از معضلات بهداشتی ـ اقتصادی می باشد.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت شیوع موارد حیوان گزیدگی درشهرستان قائنات طی 5 سال انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ،جامعه آماری شامل موارد حیوان گزیده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائنات طی سال های 1400-1396 می باشد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss ورژن 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از ازمون آماری کای اسکوئر به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. به منظور تعیین معنا دار بودن آماری 0.05> P-Valueتعیین شد.
نتایج: 1326 مورد حیوان گزیدگی با میانگین شیوع 2.27 در 1000 نفرگزارش شد که 77.34% از آن ها مرد بودند. 59.28% در مناطق روستایی ساکن بودند. میانگی سنی افراد 24.12± 44.74 سال بود و غالباً در گروه سنی 50 ساله و بالاتر (38.3٪) قرار داشتند. 77.8 % از موارد گازگرفتگی توسط سگ بود. اندام فوقانی( 1/43 %) بیشترین اندام گزیده‌شده بود و بیشترین موارد در فروردین ماه با 9.4 درصد مشاهده گردید.
نتیجه گیری: با افزایش حیوان گزیدگی در شهر قائنات و اهمیت عوارض ناشی ازآن به لحاظ بهداشتی و اقتصادی ، مسئولان باید به برنامه ریزی و مداخله برای کاهش موارد بواسطه افزایش سطح آگاهی ازطریق آموزش و مبارزه با سگ های ولگرد اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of animal bite prevalence in Qaenat city during the years 2017-2021

نویسندگان [English]

 • Saeed ghavi 1
 • Hossein Borna 2
 • Alireza Davari 3
 • Ashraf sadat Dehghani, 4
 • Somayeh Derakhshan 5
1 MSc of Epidemiology, Departments of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
2 senior expert in medical entomology and vector control, expert in disease control, Qaenat Health Center, Birjand University of Medical Sciences, Iran
3 senior expert in medical entomology and vector control, expert in charge of infectious diseases unit, Qaenat Health Center, Birjand University of Medical Sciences, Iran
4 Phd in health education and Health promotion, Department of Health Education and Health Promotion,School of Public Health, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran
5 MSc of Epidemiology, Department of Epidemiology, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Being bitten by animals is a great threat to people's health because it can cause the fatal disease of rabies. Rabies in Iran is still one of the health-economic problems. Therefore, the current study was conducted with the aim of investigating the prevalence situation of animal bite cases in Qaenat city over 5 years.

Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, the statistical population includes the cases of animal bites referred to the health centers of Qaenat city during the years 2016-1400.The collected data was analyzed with spss software version 23 and Chi-square statistical test was used to check the relationship between the variables. In order to determine statistical significance, P-Value>0.05 was determined.

Results: 1326 cases of animal bites were reported with an average prevalence of 2.27 per 1000 people, of which 77.34% were men. 59.28% lived in rural areas. The average age of the subjects was 44.74 ± 24.12 years and they were mostly in the age group of 50 years and older (38.3%). 77.8% of the cases were bitten by dogs. The upper limb (43.1%) was the most bitten limb and the most cases were observed in April with 9.4%.
Conclusion: With the increase of animal bites in Qaenat city and the importance of the resulting complications in terms of health and economy, the authorities should plan and intervene to reduce the cases by increasing the level of awareness through training and fighting against stray dogs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemiology
 • prevalence
 • Animal bite
 • Rabies
 • Iran
 1. Kassiri H, Khodkar I, Kazemi S, Kasiri N, Lotfi M. A five years record of epidemiological profile and the frequency of animal bites in Khorramshahr county,(2013-2017). Journal of Preventive Medicine. 2019;6(2):33-23.
 2. Mohammad Reza Shirzadi ea. National guidelines for the control of animal bites and rabies in humans 2020 [Available from: https://www.gmu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/moavenat_behdasht/bimari/ensan_heivan/991001Control_Hari.pdf.
 3. Hatami H, Razavi S, Iftikhar Ardabili H, Majlisi F. Comprehensive book of public health, Tehran. Arjmand Publications; 2014.
 4. Abedi M, Doosti-Irani A, Jahanbakhsh F, Sahebkar A. Epidemiology of animal bite in Iran during a 20-year period (1993–2013): a meta-analysis. Tropical medicine and health. 2019;47:1-13.
 5. World Health Organization. Rabies 17 May 2021 [Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies.
 6. Bekai Saeed FA, Pourmehdi Borojni Mehdi, Haq Dost Ali Akbar, Zulfiqari Mohammad Reza, Esfandiari Behzad,. Investigation of the epidemiology of rabies and animal bites in the Caspian Sea border provinces. 2009.
 7. Zadehahmad Z, Seyedhasani SN, Kasiri N, KiyaniMask M, Moradi G, Momeni J, et al. Epidemiological study of animal bites and rabies in affiliated counties of mashhad and torbat heydariyeh university of medical sciences during 2013–2017. Journal of Student Research Committee of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2019;1(2):23-35.
 8. WHO Expert Consultation on Rabies. Second report. WHO technical report series, vol. 982; 2013. p. 1–139 [Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/85346.
 9. Hampson K, Coudeville L, Lembo T, Sambo M, Kieffer A, Attlan M, et al. Correction: estimating the global burden of endemic canine rabies. PLoS neglected tropical diseases. 2015;9(5):e0003786.
 10. Riabi HRA, Ghorbannia R, Mazlum SB, Atarodi A. A Three-year (2011–2013) Surveillance on Animal Bites and Victims Vaccination in the South of Khorasan-e-Razavi Province, Iran. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR. 2015;9(12):LC01.
 11. Alavinia S, Yaghubi M, Rajabzadeh R, Seyed Sharifi S. An epidemiologic study of animal bites in North Khorasan Province, Iran, from 2005 to 2011. Journal of Occupational Health and Epidemiology. 2014;3(1):1-6.
 12. Bijari B, Sharifzade GR, Abbasi A, Salehi S. Epidemiological survey of animal bites in east of Iran. Archives of Clinical Infectious Diseases. 2011;6(2):90-2.
 13. Naghibi SA, YazdaniCharati J, Shojaie J. Epidemiological characteristic of animal-bite cases in Mazandaran, 2004-2011. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014;24(117):218-24.
 14. Bay V, Jafari M, Shirzadi MR, Bagheri A, Masoudi Asl I. Trend and epidemiological patterns of animal bites in Golestan province (Northern Iran) between 2017 and 2020. PloS one. 2021;16(5):e0252058.
 15. Mohammadzadeh A, Mahmoodi P, Sharif A, Moafi M, Erfani H, Siavashi M. A three-year epidemiological study of animal bites and rabies in Hamedan Province of Iran. Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection. 2017;4(2):45031-.
 16. GHASEMI M, HOSSEINI Z, BAGHERABADI S. ANIMAL BITES IN THE CITY OF KERMANSHAH. 2011-2015. 2016.
 17. Kassiri H, Kassiri A, Mosavi R, Jashireh A, Lotfi M. Prevalence rate and epidemiological determinants of animal bite in Ahvaz County, Khuzestan Province, Southwestern Iran. Journal of Acute Disease. 2014;3(1):51-5.
 18. Sharafi AC, Tarrahi MJ, Saki M, Sharafi MM, Nasiri E, Mokhayeri H. Epidemiological study of animal bites and rabies in Lorestan province in west of Iran during 2004–2014 for preventive purposes. International journal of preventive medicine. 2016;7.
 19. Hoseini SM, Asadi Iraee M, Yazdani Rotam MM, Mashayekhnia MJ, Roudaki Sarvandani M, Aghajani A. Some epidemiological features of human rabies referred to the health public centers of Sari, Iran, during 2012-2017. New Findings in Veterinary Microbiology. 2019;2(1):26-35.
 20. Hemachudha T, Ugolini G, Wacharapluesadee S, Sungkarat W, Shuangshoti S, Laothamatas J. Human
 21. Jafari-Khounigh A, Nayerpour A, Ahari AM, Mahmoodi J, Rezadokht-Mamaghani P, Jeddi MB. Epidemiology of animal bites in Azarshahr town: A cross-sectional study of key determinants. Depiction of Health. 2015;5(4):21-6.
 22. Ghannad MS, Roshanaei G, Rostampour F, Fallahi A. An epidemiologic study of animal bites in Ilam Province, Iran. Archives of Iranian medicine. 2012;15(6):356-60.
 23. Riahi M, Latifi A, Bakhtiyari M, Yavari P, Khezeli M, Hatami H, et al. Epidemiologic survey of animal bites and causes of delay in getting preventive treatment in Tabbas during 2005-2010. 2012.
 24. Ghafouri M, Yaghubi M, Seyed Sharifi S. An Epidemiologic Study of Animal Bites in Bojnurd City 2005-2011. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2015;7(1):123-31.
 25. Lewis P, Fu Y, Lentz TL. Rabies virus entry at the neuromuscular junction in nerve–muscle cocultures. Muscle & Nerve: Official Journal of the American Association of Electrodiagnostic Medicine. 2000;23(5):720-30.
 26. Kassiri H, Lotfi M, Ebrahimi A. Epidemiological and demographic study of acute animal biting in Abdanan County, Ilam Province, Western Iran. Journal of Acute Disease. 2017;6(6):272.
 27. Bahonar A, Rashidi H, Simani S, Fayaz A, Haghdoost A, Rezaei-Nassab M, et al. Relative frequency of animal rabies and factors affecting it in Kerman province, 1993-2003. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2007;5(1):69-76.
 28. Dhand NK, Rai BD, Tenzin S, Tsheten K, Ugyen P, Singye K, et al. Community-based study on knowledge, attitudes and perception of rabies in Gelephu, south-central Bhutan. International health. 2012;4(3):210-9.