دوره و شماره: دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401 
بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396

صفحه 2245-2255

سعید قوی؛ حسین برنا؛ علیرضا داوری؛ اشرف سادات دهقانی؛ سمیه درخشان


بررسی روند ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد قبل و بعد از کووید-19

صفحه 2257-2267

نگار سنگ سفیدی؛ تکتم اکبری خلج؛ حجت شفائی؛ علی یزدانی؛ حسین محزون؛ غزاله دوست خواه احمدی


بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نمره ثابت مورلی

صفحه 2354-2370

ُسمیرا جمال نسب؛ امیر حسین براتی؛ سیدحسین میرکریم پور؛ یاسر گاراژیان


مقاله مروری

مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم

صفحه 2405-2429

بهلول قربانیان؛ معرفت سیاه کوهیان؛ افشین رهبرقاضی؛ محمدهادی اصغری


مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان

صفحه 2430-2440

گلی مهرعلیان؛ مهدیه صالحی؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج