مقایسه اثر بی‌دردی Period patch با مفنامیک اسید در دیسمنوره اولیه در مراجعه کنندگان به بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1399-1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،متخصص زنان و زایمان، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 پزشک عمومی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دیسمنوره اولیه از علل شایع مراجعه‌ به درمانگاههای زنان است که با ضایعه لگنی همراه نیست. به علت شیوع بالا و ناتوانی در تسکین ایده‌آل آن، باعث محدودیت فعالیت‌های روزانه و غیبت از محل کار و مدرسه می‌شود. درمان‌های مختلفی برای دیسمنوره وجود دارد که معمولا همراه با عارضه هستند. بسیاری جهت کم کردن عوارض دنبال روش‌های بی‌عارضه و اثربخش هستند. این مطالعه به بررسی اثر بی‌دردی Period Patch در دیسمنوره پرداخته است.
روش بررسی: این مطالعه مداخله‌ای روی 70 خانم مبتلا به دیسمنوره اولیه انجام شد. شرکت کنندگان دریکی از دو گروه دریافت‌ کننده مفنامیک اسید و Period Patch حاوی پودر آهن، کربن فعال، آهن‌ربا، آب و نمک قرارگرفتند. دو روش درمانی برای یک چرخه قاعدگی استفاده شد. میزان بهبودی دردهای قاعدگی با گفتگو و بوسیله‌ی Numerical analogue pain scale که دارای نمره صفر تا ده بود تعیین ‌شد. در انتها میزان اثربخشی روشها در کاهش درد مقایسه گردید. در این بررسی کاهش درد حداقل به میزان 25 درصد به عنوان اثربخشی درمان در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 70 نفر در دو گروه 35 نفری بررسی را به پایان رساندند. دو گروه از نظر میانگین سن، میانگین شاخص توده بدنی، وضعیت تأهل، فراوانی انجام ورزش، مصرف سیگار و سن شروع قاعدگی همسان بودند. میزان اثربخشی در گروه مفنامیک اسید 22 مورد (9/62 %) و در گروه Period Patch 13 مورد (1/37 %) بود که اختلاف معنی‌داری را نشان داد (P=0.031).
نتیجه‌گیری: در این مطالعه اثر بی‌دردی مفنامیک اسید نسبت به Period Patch در درمان دیسمنوره اولیه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of Period patch analgesia with mefenamic acid in primary dysmenorrhea in patients referred to the hospitals of Islamic Azad University of Tehran in 2019-2020

نویسندگان [English]

 • Roksana Darabi 1
 • Mina Etminan-Bakhsh 1
 • Samin Samadi 2
1 Assistant Professor, Obstetrics and Gynecology Specialist, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 General practitioner, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Primary dysmenorrhea, is a common cause of referral to gynecological clinics. Due to its high prevalence and inability to provide ideal relief, it limits daily activities and absenteeism from work and school. There are several treatments for dysmenorrhea that are usually associated with complications. Many are looking for uncomplicated and effective methods to reduce complications. This study investigated the analgesic effect of Period Patch in dysmenorrhea.
This interventional study was performed as a randomized clinical trial on 70 women with primary dysmenorrhea. Participants were randomly assigned to one of two groups receiving mefenamic acid and Period Patch containing iron powder, activated carbon, magnet, water and salt. Two treatments were used for one menstrual cycle. The rate of improvement in menstrual cramps was determined by dialogue and by a numerical analogue pain scale with a score of zero to ten. Finally, the effectiveness of methods in reducing pain was compared. In this study, reducing pain by at least 25% was considered as the effectiveness of treatment.
70 people in two groups of 35 completed the study. The two groups were similar in terms of mean age, mean body mass index, marital status, frequency of exercise, smoking and age of onset of menstruation. The effectiveness rate was 22 cases (62.9%) in mefenamic acid group and 13 cases (37.1%) in Period Patch group, which showed a significant difference (P = 0.031).
In this study, the effect of mefenamic acid analgesia was greater than Period Patch in the treatment of primary dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Primary dysmenorrhea
 • Mefenamic acid
 • Period Patch
 1. Geller, S. E., Harlow, S. D., & Bernstein, S. J. Differences in menstrual bleeding characteristics, functional status, and attitudes toward menstruation in three groups of women. Journal of women's health & gender-based medicine 1999, 8(4), 533–540
 2. Osayande, A.S., & Mehulic, S. Diagnosis and initial management of dysmenorrhea. , 341-6
 3. Lefebvre, G., Pinsonneault, O., Antao, V., Black, A., Burnett, M., Feldman, K., Lea, R., Robert, M., & SOGC. Primary dysmenorrhea consensus guideline. JOGC 2005, 27(12), 1117–1146.
 4. Coco A. S. Primary dysmenorrhea. American family physician 1999, 60(2), 489–496.
 5. Libarle, M., Simon, P., Bogne, V., Pintiaux, A., & Furet, E. Prise en charge des dysménorrhées [Management of dysmenorrhea]. Revue medicale de Bruxelles, 2018, 39(4), 264–272.
 6. Kintis, G. A., & Coutifaris, B. Treatment of primary dysmenorrhea with mefenamic acid. International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 1980, 18(3), 172–175.
 7. Singh, A., Kiran, D., Singh, H., Nel, B., Singh, P., & Tiwari, P. Prevalence and severity of dysmenorrhea: a problem related to menstruation, among first and second year female medical students. Indian journal of physiology and pharmacology, 2008, 52(4), 389–397.
 8. Modaress Nejad, V., & Asadipour, M. Comparison of the effectiveness of fennel and mefenamic acid on pain intensity in dysmenorrhoea. Eastern Mediterranean health journal, 2006, 12(3-4), 423–427.
 9. Mirabi, P., Alamolhoda, S. H., Esmaeilzadeh, S., & Mojab, F. Effect of medicinal herbs on primary dysmenorrhoea- a systematic review. Iranian journal of pharmaceutical research : IJPR, 2014, 13(3), 757–767.
 10. Navvabi Rigi, S., Kermansaravi, F., Navidian, A., Safabakhsh, L., Safarzadeh, A., Khazaian, S., Shafie, S., & Salehian, T. Comparing the analgesic effect of heat patch containing iron chip and ibuprofen for primary dysmenorrhea: a randomized controlled trial. BMC women's health, 2012, 12, 25.
 11. Nahid, K., Fariborz, M., Ataolah, G., & Solokian, S. The effect of an Iranian herbal drug on primary dysmenorrhea: a clinical controlled trial. Journal of midwifery & women's health, 2009, 54(5), 401–404.
 12. Jang, J. B., Yoon, Y. J., Park, J. H., Jeong, H. G., Cho, J. H., Ko, S. G., Lee, C. H., Lee, J. M., & Lee, K. S. Therapeutic effects of Chiljehyangbuhwan on primary dysmenorrhea: a randomized, double blind, placebo-controlled study. Complementary therapies in medicine, 2009, 17(3), 123–130.
 13. Doubova, S. V., Morales, H. R., Hernández, S. F., del Carmen Martínez-García, M., de Cossío Ortiz, M. G., Soto, M. A., Arce, E. R., & Lozoya, X. Effect of a Psidii guajavae folium extract in the treatment of primary dysmenorrhea: a randomized clinical trial. Journal of ethnopharmacology, 2007, 110(2), 305–310.
 14. Akin, M. D., Weingand, K. W., Hengehold, D. A., Goodale, M. B., Hinkle, R. T., & Smith, R. P. Continuous low-level topical heat in the treatment of dysmenorrhea. Obstetrics and gynecology, 2001, 97(3), 343–349.
 15. Akin, M., Price, W., Rodriguez, G., Jr, Erasala, G., Hurley, G., & Smith, R. P. Continuous, low-level, topical heat wrap therapy as compared to acetaminophen for primary dysmenorrhea. The Journal of reproductive medicine, 2004, 49(9), 739–745.
 16. Lloyd, A., Scott, D. A., Akehurst, R. L., Lurie-Luke, E., & Jessen, G. Cost-effectiveness of low-level heat wrap therapy for low back pain. Value in health: the journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2004, 7(4), 413–422.
 17. Dehghan, M., & Farahbod, F. The efficacy of thermotherapy and cryotherapy on pain relief in patients with acute low back pain, a clinical trial study. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 2014, 8(9), LC01–LC4.
 18. Clijsen, R., Stoop, R., Hohenauer, E., Aerenhouts, D., Clarys, P., Deflorin, C., Taeymans, J. Local Heat Applications as a Treatment of Physical and Functional Parameters in Acute and Chronic Musculoskeletal Disorders or Pain. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2022, 103(3), 505-522.
 19. Vance, A. R., Hayes, S. H., & Spielholz, N. I. Microwave diathermy treatment for primary dysmenorrhea. Physical therapy, 1996, 76(9), 1003–1008.