مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و تن آرامی به شیوه گروهی بر تفکر پارانوئید پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران

10.22038/mjms.2022.66218.3899

چکیده

این تحقیق به منظور هم‌سنجی اثربخشی آموزش مهارت زندگی و تن آرامی گروهی بر تفکر پارانوئید پرستاران امام خمینی شهراراک صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی پرستاران بیمارستان امام خمینی شهر اراک بودند. از این جامعه 45 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایشی 1 تحت آموزش مهارتهای زندگی طی 10 جلسه 45 دقیقه ای دو بار در هفته و گروه آزمایشی 2 تحت آموزش تن آرامی طی 10 جلسه 45 دقیقه ای دو بار در هفته قرار گرفتند. مقیاس تفکر پارانوئید(گرین2008) ابزار مورد استفاده در این پژوهش بودند. داده های بدست آمده از گروه ها در دو سطح آماری تحلیل شدند. در آمار توصیفی، فراوانی، میانگین و انحراف معیار داده ها بود و در سطح دوم، آمار استنباطی که داده ها به دلیل داشتن پیش‌آزمون، از آزمون کواریانس تک عاملی و کواریانس چندمتغیره استفاده شد. سپس برای مقایسه دو به دو میانگین ها با هم، از آزمون تعقیبی بن فرونی استفاه شد. هر دو رویکرد مهارتهای زندگی و تن آرامی گروهی بر تفکر پارانوئید پرستاران بیمارستان امام خمینی شهر اراک تاثیر معنی‌داری دارند. مقایسه دو رویکرد نشان داد، رویکرد مهارتهای زندگی ‌ نسبت به تن آرامی گروهی بر تفکر پارانوئید موثرتر است. همچنین بین میانگین نمرات پس آزمون و نمرات میانگین آزمون پیگیری به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد که نشان از پایداری نتایج متاثر از مداخله‌های درمانی بر اثر گذشت زمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of group life and relaxation skills training on nurses' paranoid thinking

نویسندگان [English]

  • Baharak Morshad-Slok 1
  • Davoud Taghvaei 2
  • Mohamadreza Bayat 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Associate Professor Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor Department of Psychology, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effectiveness of life skills training and group relaxation on the paranoid thinking of Imam Khomeini nurses in Shahrak. The statistical population of this study was all nurses of Imam Khomeini Hospital in Arak. From this population, 45 people were selected by convenience sampling and randomly divided into two experimental groups and one control group. Experimental group 1 received life skills training in 10 sessions of 45 minutes twice a week and experimental group 2 received light training in 10 sessions of 45 minutes twice a week. The Paranoid Thinking Scale (Green 2008) were the tools used in this study. Data obtained from the groups were analyzed at two statistical levels. In descriptive statistics, the frequency, mean and standard deviation of the data were, and in the second level, inferential statistics that the data due to having a pre-test, one-factor covariance and multivariate covariance were used. Then, Bonferroni post hoc test was used to compare the means by two. Both life skills and group relaxation approaches have a significant effect on the paranoid thinking of nurses at Imam Khomeini Hospital in Arak. A comparison of the two approaches showed that the life skills approach was more effective on paranoid thinking than group relaxation. Also, there is no statistically significant difference between the mean scores of post-test and the mean scores of follow-up test, which shows the stability of the results affected by therapeutic interventions over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills training
  • group relaxation training
  • paranoid thinking