اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال خواب، نشخوار فکری و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی سلامت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال خواب، ناگویی هیجانی و نشخوار فکری بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بود.
روش: به منظور انتخاب شرکت کنندگان، از بین زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به دولتی درمانی شهر کرمان در سال 1400، 4305 نفر بیمار بر اساس معیارهای ورود و خروج مطالعه انتخاب شدند و در دو گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی طی 12 جلسه هفتگی بر اساس راهنمای سگال و تیزدل انجام شد و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرد. پرسشنامه های اختلال خواب، ناگویی هیجانی و نشخوار فکری در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل شد.
نتایج: یافته های حاصل از تحلیل آنالیز واریانس آمیخته نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود اختلال خواب و نشخوار فکری در مرحله پس آزمون و پیگیری تاثیرمعناداری داشته است اما در متغیر ناگویی هیجانی تاثیر معناداری نداشت.
نتیجه گیری: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود سلامت عمومی زنان بیمار مبتلا به سندر روده تحریک پذیر موثر است اما لازم است برای تایید این نتیجه، این روش درمانی در مردان نیز مورد بررسی قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on sleep disorder, rumination and ataxia in patients with irritable bowel syndrome

نویسندگان [English]

  • Maryam Dana 1
  • Farnaz Keshavarzi Arshadi 2
  • Fariba Hasani 3
  • Parvaneh Mohammadkhani 4
1 PhD Student, Department of Health psychology, Central Tehran Branch Branch, Islamic Azad University, Tehra, Iran.
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Clinical Psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the research was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on sleep disorder, ataxia and rumination in patients with irritable bowel syndrome.
Method: In order to select the participants, 4305 patients were selected from the women with irritable bowel syndrome who referred to the public health center in Kerman in 1400 based on the study entry and exit criteria and were divided into two cognitive therapy groups based on mindfulness. (15 people) and control (15 people) were placed. Cognitive therapy based on mindfulness was performed during 12 weekly sessions based on Segal and Tizdel's guidelines, and the control group did not receive any treatment. Questionnaires of sleep disorder, alexithymia and rumination were completed in three stages: pre-test, post-test and follow-up.
Results: The results of mixed analysis of variance showed that cognitive therapy based on mindfulness had a significant effect in improving sleep disorder and rumination in the post-test and follow-up phase, but it did not have a significant effect on the emotional dyslexia variable.
Conclusion: cognitive therapy based on mindfulness is effective in improving the general health of female patients with irritable bowel syndrome, but it is necessary to investigate this treatment method in men to confirm this result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Therapy Based On Mindfulness
  • Irritable Bowel Syndrome
  • Sleep Disorder
  • Rumination
  • Ataxia