اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نگرش به مصرف مواد و تکانشگری نوجوانان وابسته به مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک پدیـده در هـر کشوری اعم از توسعه یافته یا در حـال توسـعه رخ می‌دهد که به جهت پیامدهای حاصل از آن، این پدیده در مقوله آسـیب هـای اجتمـاعی قـرار داده مـی‌شـود کـه خـود زمینـه‌سـاز بسـیاری از آسیب‌های دیگر است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش به مصرف مواد و تکانشگری نوجوانان وابسته به مواد مخدر انجام شد.
روش کار
در این پژوهش از روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک­های ترک اعتیاد منطقه 1 شهر تهران تشکیل دادند. از این جامعه، 36  نفر بصورت دردسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. روش اجرا بدین ترتیب بود که بعد از پیش­آزمون نگرش به مصرف مواد و تکانشگری، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای گروه‌ آزمایش اجرا گردید و از هر دو گروه پس­آزمون به عمل آمد. یافته­های پژوهش با استفاده از کواریانس تحلیل شدند.
نتایج
یافته­ها نشان داد میانگین نگرش به مصرف مواد و تکانشگری گروه آزمایش در پس­آزمون نسبت به پیش­آزمون کاهش پیدا کرده است. نتیجه تحلیل کواریانس نشان داد که پس از حذف اثر پیش آزمون، میانگین نمرات پس آزمون دو گروه اختلاف آماری معناداری داشتند (001/0p<).
نتیجه­گیری
این مطالعه نشان می­دهد که به منظور بهبود نگرش به مصرف مواد و تکانشگری نوجوانان وابسته به مواد مخدر می توان از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on attitudes towards drug use and impulsivity in drug-dependent adolescents

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Bakhtiari 1
 • Bahman Salimi Teymouri 2
 • Nasrin Mohammadi Kamalabadi 3
 • Masoumeh Izadi 4
1 Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Counseling Department, Allameh Tabatabei University, Tehran, Iran.
4 Consulting Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Drug addiction as a phenomenon occurs in any country, whether developed or developing, and due to its consequences, this phenomenon is classified as a social harm, which is the basis for many other harms. The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on the attitude to drug use and impulsivity of drug dependent adolescents.
Method: In this research, a semi-experimental method and a pre-test and post-test design with a control group were used. The statistical population of this research was made up of adolescents who referred to addiction treatment clinics in the 1st district of Tehran. From this community, 34 people were randomly selected and randomly replaced in the experimental and control groups. The implementation method was as follows: after the pre-test of attitude towards substance use and impulsivity, cognitive therapy based on mindfulness was implemented for the experimental group and the post-test was performed for both groups. The research findings were analyzed using covariance.
Results: The findings showed that the mean attitude towards substance use and impulsivity of the experimental group decreased in the post-test compared to the pre-test. The result of covariance analysis showed that after removing the pre-test effect, the mean post-test scores of the two groups had a statistically significant difference (p<0.001).
Conclusion: This study shows that cognitive therapy based on mindfulness can be used to improve the attitude towards drug use and impulsivity of drug dependent adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • impulsivity
 • mindfulness
 • attitude towards drug use
 • drug-dependent adolescents
 1. Stevens L, Verdejo-García A, Goudriaan AE, Roeyers H, Dom G, Vanderplasschen W. Impulsivity
  as a vulnerability factor for poor addiction treatment outcomes: a review of neurocognitive findings
  among individuals with substance use disorders. Journal of substance abuse treatment. 2014 Jul
  1;47(1):58-72.
 2. 2. Nateghi M, Sohrabi F. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in Suicidal Thoughts and
  Impulsivity among Adolescents with Addiction. etiadpajohi 2017; 11 (42) :213-228
  3. Silvers JA, Squeglia LM, Rømer Thomsen K, Hudson KA, Feldstein Ewing SW. Hunting for what
  works: Adolescents in addiction treatment. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2019
  Apr;43(4):578-92.
  4. Alinsky RH, Hadland SE, Matson PA, Cerda M, Saloner B. Adolescent-serving addiction treatment
  facilities in the United States and the availability of medications for opioid use disorder. Journal of
  Adolescent Health. 2020 Oct 1;67(4):542-9.
  5. Miller WR, Moyers TB. The forest and the trees: Relational and specific factors in addiction
  treatment. Addiction. 2015 Mar;110(3):401-13.
  6. Azizi SM, Soroush A, Khatony A. The relationship between social networking addiction and
  academic performance in Iranian students of medical sciences: a cross-sectional study. BMC
  psychology. 2019 Dec;7(1):1-8.
  7. Weinandy JT, Grubbs JB. Religious and spiritual beliefs and attitudes towards addiction and
  addiction treatment: A scoping review. Addictive Behaviors Reports. 2021 Dec 1;14:100393.
  8. broon, Z., dokaneei fard, F., fattahi andabil, A. The Effectiveness of Mindfulness Skills Training on
  the Impulsivity and Emotional Self-Awareness in the Adolescents with the Addiction
  Tendency. medical journal of mashhad university of medical sciences, 2022; 65(3): -. doi:
  10.22038/mjms.2022.62037.3631
  9. Maxwell AL, Gardiner E, Loxton NJ. Investigating the relationship between reward sensitivity,
  impulsivity, and food addiction: A systematic review. European Eating Disorders Review. 2020
  Jul;28(4):368-84.
  10. Segal B, Morral AR, Stevens SJ. Adolescent substance abuse treatment in the United States:
  Exemplary models from a national evaluation study. Routledge; 2014 Mar 18.
  11. Belin D, Mar AC, Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ. High impulsivity predicts the switch to
  compulsive cocaine-taking. Science. 2008 Jun 6;320(5881):1352-5.
  12. Roemer L, Williston SK, Rollins LG. Mindfulness and emotion regulation. Current Opinion in
  Psychology. 2015 Jun 1;3:52-7.
  13. Öst LG. Efficacy of the third wave of behavioral therapies: A systematic review and meta-analysis.
  Behaviour research and therapy. 2008 Mar 1;46(3):296-321.
  14. Richard BA, Dodge KA. Social maladjustment and problem solving in school-aged children. Journal
  of Consulting and Clinical psychology. 1982 Apr;50(2):226.
  15. Gehart DR. Mindfulness and acceptance in couple and family therapy. Springer Science & Business
  Media; 2012 Mar 30.
  16. Keye MD, Pidgeon AM. Investigation of the relationship between resilience, mindfulness, and
  academic self-efficacy. Open Journal of Social Sciences. 2013 Dec 2;1(6):1-4.
  17. RakelD, Luke F, Victor SS, Mary JK. Mindfulness in medicine. EXPLORE March/April 2011;
  7(2):124-6
  18. Bautista T, James D, Amaro H. Acceptability of mindfulness-based interventions for substance use
  disorder: A systematic review. Complementary therapies in clinical practice. 2019 May 1;35:201-7.
  19. Spears CA. Mindfulness-based interventions for addictions among diverse and underserved
  populations. Current opinion in psychology. 2019 Dec 1;30:11-6.
  20. taimory S, ramezani F, mahjob N. The Effectiveness of Mindfulness-Based Group Cognitive
  Therapy in Reducing Depression and Obsessive Rumination among Women under Methadone
  Treatment. etiadpajohi 2015; 9 (34) :145-159
  21. Abbaspour Z, Ghanbari Z. The Effectiveness of Family-Based Treatment on Attitude towards
  Substance Use in Female Students with Substance Use Disorder. etiadpajohi 2020; 14 (57) :171-186
  22. Patton JH, Stanford MS, Barratt ES. Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. Journal of
  clinical psychology. 1995 Nov;51(6):768-74.
  23. Kazemian, S. The Effect of Mindfulness Based Cognitive Therapy on General Health of Volunteer
  Addicts. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 2014; 4(1): 181-192.
  24. Fraumeni-McBride J. Addiction and mindfulness; pornography addiction and mindfulness-based
  therapy ACT. Sexual Addiction & Compulsivity. 2019 Apr 3;26(1-2):42-53.
 3. 25. Spears CA. Mindfulness-based interventions for addictions among diverse and underserved
  populations. Current opinion in psychology. 2019 Dec 1;30:11-6.
  26. Hsu SH, Grow J, Alan Marlatt G. Mindfulness and addiction. Recent developments in alcoholism:
  Research on Alcoholics Anonymous and spirituality in addiction recovery. 2008:229-50.
  27. Crovetto F, Crispi F, Casas R, Martín-Asuero A, Borràs R, Vieta E, Estruch R, Gratacós E, Paules C,
  Nakaki A, Vellvé K. Effects of Mediterranean Diet or Mindfulness-Based Stress Reduction on
  Prevention of Small-for-Gestational Age Birth Weights in Newborns Born to At-Risk Pregnant
  Individuals: The IMPACT BCN Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021 Dec 7;326(21):2150-60.
  28. Pots WT, Meulenbeek PA, Veehof MM, Klungers J, Bohlmeijer ET. The efficacy of mindfulnessbased cognitive therapy as a public mental health intervention for adults with mild to moderate
  depressive symptomatology: a randomized controlled trial. PloS one. 2014 Oct 15;9(10):e109789.
  29. Chiesa A, Serretti A. Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric disorders: a systematic
  review and meta-analysis. Psychiatry research. 2011 May 30;187(3):441-53.
  30. Hopwood TL, Schutte NS. A meta-analytic investigation of the impact of mindfulness-based
  interventions on post traumatic stress. Clinical Psychology Review. 2017 Nov 1;57:12-20.