تاثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر امید به زندگی و خودکارآمدی عمومی دانشجویان پرستاری غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر امید به زندگی و خودکارآمدی عمومی دانشجویان پرستاری غیرفعال بود.
روش کار: روش تحقیق حاضر  نیمه تجربی  و بر روی 30 نفر از دانشجویان پرستاری غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی که  به روش در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (15نفر) و آزمون(15نفر) تقسیم شدند. این پژوهش به صورت طرح سالامون اجرا شد.گروه آزمون به مدت 8 هفته طی 32 جلسه 60 دقیقه ای به صورت منظم برنامه ورزشی و گروه کنترل فعالیت روتین روزمره را انجام می دادند. سپس هر دو گروه پرسشنامه ویژگی­های دموگرافیک، پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991) و  خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982) را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از جهت تعیین تفاوت های درون گروهی از آزمون تی همبسته و به منظور تعیین تفاوت های بین گروهی از آزمون تی مستقل استفاده شد.
نتایج: یافته­های حاصل از پس آزمون در گروه تجربی حاکی از آن است که تمرینات بدنی منتخب بر امید به زندگی و  خودکارآمدی عمومی دانشجویان تاثیر معنی داری دارد (001/0>p).
نتیجه‌گیری با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می­رسد یکی از بهترین راهکارهای امید به زندگی و  خودکارآمدی عمومی دانشجویان انجام فعالیت بدنی و ورزش می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Selected Physical Activity Program on Life Expectancy and General Self-Efficacy of Inactive Nursing Students

نویسنده [English]

  • Mohammad Nasiri
Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to investigate the effect of selected physical activity program on life expectancy and general self-efficacy of inactive nursing students.
Methods: The current research method was semi-experimental and was conducted on 30 non-active nursing students of Islamic Azad University, Khoy branch, who were selected by available method. The subjects were randomly divided into two control groups (15 people) and test (15 people). This research was carried out in Salamon's design. The test group performed a regular exercise program during 32 sessions of 60 minutes for 8 weeks, and the control group performed daily routine activities. Then both groups completed demographic characteristics questionnaire, life expectancy questionnaire by Schneider et al. (1991) and general self-efficacy questionnaire by Scherer et al. (1982). To analyze the data, correlation t-test was used to determine intra-group differences, and independent t-test was used to determine inter-group differences.
Results: The findings of the post-test in the experimental group indicate that selected physical exercises have a significant effect on life expectancy and general self-efficacy of students (p<0.001).
Conclusion: According to the results of this research, it seems that one of the best solutions for life expectancy and general self-efficacy of students is physical activity and sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Expectancy
  • General Self-Efficacy
  • Selected Physical Activity