مقایسه اثربخشی سه رویکرد طرحواره درمانی، مهارت فصول و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و نشخوار ذهنی زنان مبتلا به سرطان شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان،‎ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ‎ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ‎ایران.

چکیده

هدف: بیماری سرطان، یکی از شایع‌ترین بیماریهای جهان است که برسلامتی فرد اثرمخرب مثل افسردگی و نشخوارذهنی می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف، تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره‌درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش‌وتعهد و مهارت‌فصول بر کاهش افسردگی و نشخوارذهنی زنان مبتلا به سرطان، انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه‌آزمایشی با گروه‌های پیش‌آزمون-پس‌آزمون و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به بنیادامید بیمارستان نمازی و سعدی شیراز در سال 1399 بود که از میان آنها نمونه‌ای به حجم 100نفر به شیوه دردسترس انتخاب شد که به صورت تصادفی به سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها پرسشنامه 21سوالی بک و آزمون نشخوارذهنی نولن هوکسما و مارلو بود. گروه آزمایش اول، مداخله طرحواره‌درمانی، گروه آزمایش دوم درمان مبتنی بر پذیرش‌وتعهد و گروه آزمایش سوم درمان مبتنی بر مهارت ‌فصول را طی 12جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند و گروه کنترل هیچ نوع مداخله‌ای دریافت نکرد.
یافته‌ها: نتایج نشان از تفاوت معنی‌داری در نمرات افسردگی و نشخوارذهنی گروه‌های آزمایش و کنترل داشت. هر سه رویکرد درمانی، بر کاهش افسردگی و نشخوارذهنی موثر بوده‌اند. همچنین نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که درمان مبتنی بر طرحواره‌درمانی به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به دو درمان دیگر بر افسردگی ونشخوارذهنی داشت.
نتیجه‌گیری: کاربرد مداخله‌های طرحواره‌درمانی، پذیرش‌وتعهد و مهارت‌فصول در مراکز درمان سرطان می‌تواند به عنوان یک درمان درکنار درمان‌های پزشکی جهت کاهش افسردگی ونشخوارذهنی بیماران در نظرگرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy, schema therapy,sessional skill on reduction depression and rumination on women suffering cancer in Shiraz

نویسندگان [English]

 • Salem Jaafari 1
 • Bahman Kord Tamini 2
 • Farhad Kahrazei 3
1 Ph.D. candidate of Psychology Department, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Assosiate professor, departman of psychology, Faculty of Educational Sciences And psychology, university of Sistan and Baluchestan, zahedan, Iran
3 Assosiate professor, departman of psychology, Faculty of Educational Sciences And psychology, university of Sistan and Baluchestan, zahedan, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the differences in the effectiveness of schema therapy, acceptance-based therapy, commitment and skill seasons on reducing depression and rumination in women with cancer.
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental study with pre-test-post-test and control groups. The statistical population included all women with cancer referred to the Omid Foundation of Namazi and Saadi Hospitals in Shiraz in 2020, from which a sample of 100 womens was selected by random sampling, which was randomly divided into three experimental groups and a control group. Data collection tools were Beck 21-item questionnaire and Nolan Hoxma and Marlowe ruminant test. The first experimental group received schema therapy intervention, the second experimental group received acceptance-commitment therapy and the third experimental group received skill-based therapy in 12 sessions of 90 minutes, and the control group did not receive any intervention.
Results: The results showed a significant difference in the scores of depression and rumination in the experimental and control groups. All three treatment approaches were effective in reducing depression and rumination (P <0.05). Also, the results of Benfroni post hoc test showed that therapy-based treatment therapy had a much greater effect on depression and mental rumination than the other two treatments.
Conclusion: The use of interventions based on schema therapy, acceptance and commitment therapy and seasonal skill in cancer treatment centers can be considered as a treatment along with medical treatments to reduce depression and rumination in patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Schema Therapy
 • Commitment and Acceptance Therapy
 • Seasonal
 1. Fathi, K., Shahbazi, M., Koraei, A., & Malekzadeh, M. (2020). Effectiveness of Acceptance and
  Commitment-Based Therapy on Acceptance of Pain and Emotional Control of Cancer Patients. JAP,
  11(2), 53-67
  2. Lo, S. B., Ryba, M. M., Brothers, B. M., & Andersen, B. L. (2019). Predicting implementation of an
  empirically supported treatment for cancer patients using the theory of planned behavior. Health
  Psychology, 38(12), 1075–1082.
  3. Reich, R.R., Lengacher, C.A., Alinat, C.B., Kip, K.E., Paterson, C., Ramesar, S., Han, H.S., Ismail-Khan,
  R., Johnson-Mallard, V., Moscoso, M., & Budhrani-Shani, P. (2017). Mindfulness-based stress reduction
  in post-treatment breast cancer patients: immediate and sustained effects across multiple symptom
  clusters. Journal of pain and symptom management, 53(1), 85-95.
  4. Herhaus, B., Kersting, A., Brahler, E., & Petrowski, K. (2020). Depression, anxiety and health status
  across different BMI classes: A representative study in Germany. Journal of Affective Disorders, 276,
  45-52.
  5. Basharat, Mohammad Ali, Nikfarjam, Mohammad Reza, Mohammadi Hasil, Korosh, Zabihzadeh,
  Abbas, Fallah, Mohammad Hossein, (2015). Arousal in patients with depression. Anxious and normal
  subjects: a comparative study. Journal of Psychological Sciences, Volume 15, Number 59.(In Persian)
  6. Pournakash Tehrani, Seyyed Saeed, Arabic, Elham, (2015). Investigating the mediating role of
  depression and pain intensity in the relationship between emotional regulation strategies and quality of
  life in people with chronic pain, Journal of Psychological Sciences, Volume 15, Number 58. (In Persian)
  7. Purkayastha, D., Venkateswaran, C., Nayar, K., & Unnikrishnan, U. G. (2017). Prevalence of Depression
  in Breast Cancer Patients and its Association with their Quality of Life: A Cross-SectionalObservational
  Study. Indian Journal of Palliative Care, 23(3), 268-71. (In Persian)
  8. Jahangiri, Milad, Golmohamdian, Mohsen, Hojatkhah, Seyed Mohsen, (2017). The effectiveness of
  treatment based on acceptance and commitment on rumination and psychological flexibility in addicts
  undergoing methadone treatment, addiction research, 12th year, 48th issue. (In Persian)
  9. Gonzalez-Hernandez, E., Romero, R., Campos, D., Burichka, D., Diego-Pedro, R., Baños, R., & Cebolla,
  A. (2018). Cognitively-Based Compassion Training (CBCT) in Breast Cancer Survivors: A Randomized
  Clinical Trial Study. Integrative cancer therapies, 17(3), 684-696.
  10. Qanawati, Sajjad Ali, Bahrami, Fatemeh, Guderzi, Korosh, Rozbahani, Mehdi, (2017). The effectiveness
  of compassion-based therapy on rumination and worry of women with breast cancer, Scientific-Research
  Quarterly of Health Psychology, 7th year, 3rd issue. (In Persian)
  11. Fathi, K., Shahbazi, M., Koraei, A., & Malekzadeh, M. (2020). Effectiveness of Acceptance and
  Commitment-Based Therapy on Acceptance of Pain and Emotional Control of Cancer Patients. JAP,
  11(2), 53-67
  12. Fang, S., & Ding, D. (2020). The efficacy of group-based acceptance and commitment therapy on
  psychological capital and school engagement: A pilot study among Chinese adolescents. Journal of
  Contextual Behavioral Science, 16, 134-143.
  13. Hill, M. L., Schaefer, L. W., Spencer, S. D., & Masuda, A. (2020). Compassion-focused acceptance and
  commitment therapy for women with restrictive eating and problematic body-checking: A multiple
  baseline across participants study. Journal of Contextual Behavioral Science, 16, 144-152.
  14. Hajsadeghi, Z., BassakNejad, S., & Razmjoo, S. (2017). The Effectiveness of Acceptance and
  Commitment Group Therapy on Depression and Anxiety among women with breast Cancer. PSJ. 15(4),
  42-9.
 2. 15. Nenadić, I., Lamberth, S., & Reiss, N. (2017). Group schema therapy for personality disorders: a pilot
  study for implementation in acute psychiatric in-patient settings. Psychiatry research, 253, 9-12.
  16. Ryan, C. S., Gregory, L., & Scott, A. (2015). Differences in Early Maladaptive Schemas in a Sample of
  Alcohol and Opioid Dependent Women: Do Schemas Vary Across Disorders? Addict Res Theory, 21(2),
  132-140
  17. Astonishment, Affection, Patriotism, Mavold, (2019). The effectiveness of combined training of
  communication skills and schema therapy on the fear of intimacy of women referring to clinics in
  Isfahan city. Journal of Psychological Sciences, Volume 19, Number 59.
  18. Leahy, R. L. (2016). Emotional Schema Therapy: A Metaexperiential Model. Australian Psychologist,
  51(2), 82-88.
  19. Jafari, Salem, (2014). The effect of skill techniques of seasons based on mental imagery on the mental
  health of parents of autistic children, Shiraz, the first congress of exceptional challengers of the
  country.
  20. Shahabi, A., Ehteshamzadeh, P., Asgari, P., & Makvandi, B. (2020). Comparison of the Effectiveness
  of Acceptance and Commitment Therapy and Guided Imagery on the Resilience of Cardiac Disease
  Patients Referring to the Heart Rehabilitation Department. Horizon Med Sci., 26(3), 276-297.
  21. Borg, W., Gall, M., & Gall, J. (2015). Quantitative and qualitative research methods in Psychology [AR.
  Nasr, HR. Areyzi, M. Abolqasemi, MJ. Pakseresht, AR.Kiamanesh, Kh. Bagheri, et al, Persian trans].
  Tehran: Samt Publication.
  22. Shahabi, A., Ehteshamzadeh, P., Asgari, P., & Makvandi, B. (2020). Comparison of the Effectiveness of
  Acceptance and Commitment Therapy and Guided Imagery on the Resilience of Cardiac Disease Patients
  Referring to the Heart Rehabilitation Department. Horizon Med Sci., 26(3), 276-297.
  23. Hackmann, A. (2011). Original research Article imagery rescripting in PTSD. Cognitive & behavioral
  practice, 18(4), 425- 432.
  24. Sadeghi, Elaha, Gurban Shiroudi, Shahreh, Tarkhan, Morteza, Kihanian, Shahrabano, (2017).
  Comparison of the effectiveness of ordered mental imagery with reprocessing and mindfulness-based
  stress reduction on insomnia and negative spontaneous thoughts of women with cancer, Health
  Psychology Scientific Research Quarterly, 7th year, 2nd issue.