اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف ناپذیری شناختی و پریشانی روانشناختی همسران جانباز اعصاب و روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی‎علوم پزشکی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

10.22038/mjms.2022.22350

چکیده

مقدمه: از میان عوامل تنش آفرین شاید هیچ کدام به اندازه جنگ، قوی و فراگیر نباشد جنگ علاوه بر لطمه‎های جسمی‎و روانی بر رزمندگان، خانواده‎های انان را نیز در معرض خطر و مشکلات قرار می‎دهدبر همین اساس پژوهش حاضربا هدف اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف نا پذیری شناختی و پریشانی روانشناختی همسران جانبازان 25 تا 50 درصد اعصاب و روان انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر با طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری مورد بررسی همه همسران جانبازان25 تا 50 درصد اعصاب و روان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر نیشابور بود که تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بطور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‎های انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال و پریشانی روانشناختی کسلر و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بود که گروه آزمایش 8 جلسه تحت آموزش ذهن آگاهی قرار گرفتند و در حالی که گروه گواه هیچ درمانی دریافت ننمودند. پس از اتمام مداخله، از هر دو گروه آزمایش و گواه پس آزمون و مجددا دو ماه بعد، از هر دو گروه، پیگیری مربوط به همین پرسشنامه‎ها به عمل آمد. داده‎ها با نرم افزارSPSS  از طریق آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل گردید.
نتایج: نتایج تحلیل واریانس نشان می‎دهد میانگین گروه آزمایش در خصوص انعطاف ناپذیری شناختی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. بر اساس آزمون F واریانس‎ها در بین دو گروه برابر می‎باشد(05/0  p >). نتایج تحلیل واریانس نشان می‎دهد میانگین پریشانی روانشناختی گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.
نتیجه گیری: درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، یک برنامه درمانی کارآمد برایکاهش پریشانی روانشناختی و ارتقاء انعطاف پذیری روانشناختی همسران جانبازان است لذا به منظور افزایش سطح کیفیت زندگی همسران جانبازان و ارتقا سطح سلامت خانواده جانبازان، لازم است زمینه بکارگیری برنامه مداخله‎ای کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction Therapy on Cognitive Inflexibility and Psychological Distress of Psychiatric Veterans’ Spouses

نویسندگان [English]

 • Narges Ensan 1
 • Mariye Hashemi 1
 • Arezoo Habibi Kilak 1
 • Roksana Nakhaeimoghadam 2
 • Parand Aber 3
1 Masters in Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Master of General Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
3 Masters in Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran(Corresponding Aouthor)
چکیده [English]

Introduction: Among the stressors, none may be as powerful and pervasive as war. In addition to the physical and psychological damage to warriors, war also puts their families at risk.Consequently, the current study was done to investigate the effectiveness of mindfulness-based stress reduction therapy on cognitive inflexibility and psychological distress in Veterans spouses with 25 to 50 percent of psychiatric problems.
Method: The current study was done with a quasi-experimental design with pre-test and post-test and two-month follow-up with a control group from all spouses of 25 to 50% of psychiatric veterans of Neishabour city. Thirty people were selected using the purposive sampling method and randomly assigned to the experimental and control groups. The research instruments included Dennis and Vander Wal's Cognitive Flexibility Inventory (CFI) and Kessler Psychological Distress Scale (K-10) and Segal, Williams, and Teisdell's (2002) Mindfulness-based cognitive therapy. The experimental group received 8 sessions of mindfulness training and the control group was placed on the waiting list. Data were analyzed by SPSS software through a covariance analysis test.
Results: The results of the analysis of variance revealed that the mean of the experimental group on cognitive inflexibility has increased significantly compared to the control group. Based on the F test, the variances between the two groups are equal (p <0.05). The results of the analysis of variance show that the mean psychological distress of the experimental group decreased significantly compared to the control group.
Conclusion: Mindfulness-based stress reduction therapy is an effective treatment program to reduce psychological distress and improve the psychological flexibility of veterans' spouses. So, to increase the quality of life of veterans' spouses and improve the health of veterans' families, it is necessary to use the intervention program of mindfulness-based stress reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mindfulness
 • Cognitive Inflexibility
 • Psychological Distress
 1. Ghasemi M, Gholami A, Mehdizadeghan I. The effect of training Forgiveness on Resilience and Perceived stress in Wives of Veteran . Iran J War Public Health. 2017; 9 (4) :177-183
 2. Moghtadayi M, Khosh Akhlagh H. Effectiveness of Acceptance- and Commitment-Based Therapy on Psychological Flexibility of Veterans’ Spouses. Iran J War Public Health. 2015; 7 (4) :183-188
 3. Dekel R, Monson CM. Military-related posttraumatic stress disorder and family relations: Current knowledge and future directions. Aggre and Viol Behav; (2010) 15(4):303-9.
 4. Buijck BI, Zuidema SU, Spruit-van Eijk M, Bor H, Gerritsen DL, Koopmans RT. Determinants of geriatric patients’ quality of life after stroke rehabilitation. Aging Ment Health. (2014).18(8): 980-5.
 5. Zarnaghash M, mehrabi M , bashlideh K , davoodi A, marashi A. The Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction on Quality of Life and Resiliency of Veterans Spouses in Ahvaz. Article 3, Volume 7, Issue 26, Winter 2017, 35-54
 6. Pirani Z, Abbasi M, Kalvani M, Nourbakhsh M. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Sexual Self-Esteem, Emotional Skillfulness and Marital Adjustment in Veterans’ Wives. Iran J War Public Health. 2017; 9 (1) :25-32
 7. Askaryan S, Agheri M, Hassan Zadeh M. Investigating the Influence of training religious coping skillson resiliency, adaptability and stress management in veterans' spouses. Iran J War Public Health. 2013; 6 (1) :60-67
 8. Salimi SH, Azad-Marzabadi E, Karaminia R, et al. Being a wife of a veteran with psychiatric problem or chemical warfare exposure: A preliminary report from Iran. Iran J Psychiatry 2006; (1): 65-69.
 9. Martens L, Addington J . The psychological well-being of family members of individuals with schizophrenia Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, (2001).Volume 36, Issue 3, pp 128–133
 10. Aazami Y, Sohrabi F, Borjali A, Farrokhi N, Farokh Forghani S. The Effectiveness of Psychosocial Model-Based Therapy on Social Skills in People With PTSD After Burn. jrehab. 2018; 19 (3) :206-219
 11. Rostami J , Jahangiri A , Sohrabi A , Ahmadian H . The role of cognitive flexibility and mindfulness in predicting students' negligence. Journal of Medical Sciences. 2011. Zanko, 50-60. [In Persian]
 12. Burton NW, Paknham KI, Brown WJ. Feasibility and effectiveness of psychosocial resilience training: A pilot study of the READY program. J Psycho Heal Medi.; (2010) 15(3): 266-277.

13.Fanaee S, Habibollahi A, Ghazanfari A.  Flexibility in individuals with overweight. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Vol. 2/ No. 2/ Summer 2015 Page: 28-38

 1. Ohayashi H, Yamada S. Psychological distress: symptoms, causes, and coping. New York: Nova Science Publishers (2012).
 2. Masuda A, Tully E.C. The Role of Mindfulness and Psychological Flexibility in Somatization, Depression, Anxiety, and General Psychological Distress in a Nonclinical College Sample. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, (2012). 17 (1): 66-71.
 3. Dickstein D P, Nelson E, McClure E B, Grimley M E, Knopf L, Brotman M A, Rich B A, Pine D S, Leibenluft E, Cognitive flexibility in phenotypes of pediatric bipolar disorder.Child adolesc, .(2007). 46(3), 341-355
 4. Marchand A, Blanc M E. The Contribution of Work and Non-work Factors to the Onset of Psychological Distress: An Eight-year Prospective Study of a Representative Sample of Employees in Canada. J Occup Health, (2010). 52(3):176-85.
 5. Cohen S, Pressman SD. Positive Affect and Health. Department of Psychology, Carnegie Mellon University.Pittsburgh, PA 15213. E-mail: scohen@cmu.deu. .(2006) Volume 15- Number3
 6. Vujanovic A, Bernstein A, Zvolencky M.(2011) Distress tolerance: Theory, Research & Clinical: Guilfod Publication.
 7. Stuart GW, sandenn SY . Prinsiple and practice psychiatric Nursing St Louis, (2001).Mos by co,P:218
 8. Greeff AP, Malherbe HL.Intimacy and marital satisfaction in spouses. J of Sex & Mari Thera. . (2001) 27(3):247-257.
 9. Mohammad khani P, Khanipour H. Mindfulness based cognitive therapies. Tehran: Welfare and Rehabilitation Sciences; 2013. 20;30 (12):1335 -42 .
 10. Walsh J, Baliant MG, Smolira S, Fredericksen LK, Madsen S.Predicting individual differences in mindfulness: the role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control. J Perso and Indiv Differ. .(2009). 46(8): 94-99.
 11. Brad bury KE , Clark I. cognitive behavioral Therapy for anger management: effectives inadult mental health services. Behavioral and cognitive psychotherapy, (2009). 35, 201-208.
 12. Momeni K, Radmehr F. The Effect of Treatment of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on Marital Adjustment, Sense of Coherence and Psychological Flexibility of Veteran's Wives. J Mil Med. 2019; 21 (1) :12-21
 13. Dennis J P, Vander Wal J S..The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validit, Cogn Ther Res, (2010), 34, 241-253.
 14. Kessler RC, Barker PR, Colpe LJ, Epstein JF, Gfroerer JC, Hiripi E, et al. Screening for serious mental illness in the general population. Arch Gen Psychiatry, (2003).60(2):184-9.
 15. Taghizadeh G .The Study of the Role of Cognitive Flexibility in Humorous Prediction and Resilience in Students Quarterly Journal of Cognitive Psychology .2013,Volume 1, Issue 2. [Persian]
 16. Soltani E, Shareh H, Bahrainian  A, Farmani  A. The mediating role of cognitive flexibility in correlation of coping styles and resilience with depression. Pejouhandeh, 2013 , 18(2):88-96. [Persian]
 17. Anderson L S, Grimsrud A, Myer L, Williams D R, Stien DJ, Seedat S. The psychometric properties of the K10 and K6 scales in screening for mood and anxiety disorders in the South African Stress and Health study. International Journal Methods Psychiatr Research, (2010).20(4): 215-223.
 18. Andrews G,Slade T . Interpreting scores on the Kessler Psychological Distress Scale (k10). Australian and New Zealand Journal of Public Health. (2001).25, 494-497.
 19. Vaziri Sh, Lotfi Kashani F, Vaziri Y. Brief report: The Kessler-10 Questionnaire- Validation in Iranian college students. Thoght & Behavior in Clinical Psychology,2012. [Persian]
 20. Lotfi Nejad A, Sahaf R .Validity and Reliability of the Kelsler Psychological Distress Questionnaire (K10) in Iranian Elderly Thesis. Government - Ministry of Health, Medical Education - University of Welfare and Rehabilitation Sciences.2017. [Persian]
 21. Folkman S, Lazarus RS. An analysis of coping in a middle aged community sample. JHea Soci Behav. (1980). 21(3): 219-239.
 22. Darskhan M, Vaziri sh. Discriminant analysis of rumination, pathological anxiety and cognitive emotional regulation strategies based on positive and negative affectivity levels. Volume 11, Issue 42
  Winter 2017. Pages 47-56.
 23. Najafi M, Ghorbani M, Rezaei Dehnavi S. Effectiveness of mindfulness based stress reduction on executive function, cognitive flexibility in women with neuroticism trait in Esfahan city Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Vol. 5/ No. 3/ 2018 Page: 22-37