اثربخشی طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران (نویسنده مسئول)

4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران.

5 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر اثربخشی طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
روش کار:  جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که تعداد آن‌ها 9000 نفر بوده است. از میان دانشجویانی که کمترین نمـرات را در پرسشنامه‌های تنظیم هیجانی گارنفسکی و همکاران (2001)، پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو (1990) و مقیاس اضطراب از پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لابیوند (1995) کسب نمودند به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 60 نفر انتخاب و به دوگروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) گمارده شدند. در این پژوهش از روش تحقیق نیمه‌آزمایشی طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. مداخله‌ی آموزشی (طرحواره‌درمانی در 9 جلسه یک ساعته) برای گروه آزمون اجرا شد. در پایان مداخله هر دو گروه پرسشنامه‌های تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با رعایت پیش فرض‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز با p  تاثیر دارد.
نتیجه گیری: براساس نتایج برای تنظیم هیجانی و کاهش نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر از روش طرحواره‌درمانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of schema therapy on emotional regulation, worry and anxiety of female students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Zahra Dargahi 1
  • Mina Mahmoudi Tabar 2
  • Reza Dinarvand 2
  • Ashkan Aalimohammadi 3
  • Fatemeh Shams 4
  • Maryam Sadeghi 5
1 Master of Clinical Psychology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Master's student in Educational Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Master of General Psychology, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh, Iran. (Responsible author)
4 Master of General Psychology, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh, Iran.
5 Master's degree in Educational Psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was the effectiveness of schema therapy on emotional regulation, worry and anxiety of female students of Shahid Chamran University of Ahvaz.
Methods: The statistical population in the present study was all female students of Shahid Chamran University of Ahvaz which were about 9000 students. Among the students who received the lowest scores in the Garnefski et al.'s (2001) Emotional Regulation Questionnaire, the Penn State Zinbarg & Barlow (1990) Worry Questionnaire, and the Anxiety Scale in the Lovibond & Lovibond Depression, Anxiety, and Stress scale (1995), 60 people were selected and assigned to experimental group (30 people) and control group (30 people) by simple random sampling. In this study, the semi-experimental research method of pre-test, post-test design with control group was used. Therapeutic intervention (Schema therapy in 9 sessions- each session was an hour) was performed for the experimental group. At the end of the intervention, both groups completed the Penn state, Depression, anxiety and stress and Emotional regulation questionnaires. Data were analyzed using analysis of covariance and homogeneity of variance.
Results: Findings showed that schema therapy has a positive effect on emotional regulation, worry and anxiety on female students of Shahid Chamran University of Ahvaz with p≤0/05.
Conclusion: Based on the results, schema-therapy method should be used to regulate emotions and reduce anxiety and anxiety of female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema therapy
  • emotional regulation
  • worry
  • anxiety