بررسی میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران آلوده و غیر آلوده به این باکتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوری‏های نوین، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوری نوین، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی وابسته، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی میکرواروفیلیک است که معمولاًدرمعده یافت می‏شود. وجوداین باکتری درمعده می تواندمنجربه گاستریت و کاهش تولیداسیدمعده شود. همچنین گزارش‏هایی رابطه‏ی این عفونت باسرطان معده رابیان کرده اند. تشخیص زودهنگام عفونت به این باکتری دردرمان آن اهیمت بالایی دارد.این مطالعه با هدف بررسی میزان آنتی‏بادی‏های ضدهلیکوباکتر پیلوری دربیماران آلوده و غیرآلوده به این باکتری انجام گرفت.
روش کار: درمجموع 85 نمونه بیماردارای علایم شامل 46 نمونه Hp+ و 39 نمونه Hp- واردمطالعه شدند. درنهایت سطح سرمی آنتی‏بادی‏های IgG و IgA با استفاده ازکیت الایزا(Roche – آلمان) اندازه‏گیری شد.
نتایج: افرادموردمطالعه دارای میانگین سنی 41/13 ± 83/43 و 65/12 ± 28/41 به ترتیب دردوگروه Hp+ و Hp- بودند. گروه Hp+ شامل 17 زن و 29 مرد و گروه Hp- شامل 22 زن و 17 مرد بودند. هیچ رابطه‏ی معنی‏داری بین سن و جنس دردو گروه مشاهده نشده است. بر اساس آنالیز داده‏ها مشخص شد که میزان IgG و IgA افزایش معنی‏داری در افراد مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری نسبت به افراد Hp- داشتند (001/0 >p). همچنین نتایج نشان داد که هیچ ارتباط معنی داری بین مقدار آنتی‏بادی‏های مورد بررسی و جنسیت افراد وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دســت آمده از این تحقیق و مطالعات مشــابه انجام شــده، عفونت ناشــی از هلیکوباکتر پیلوری در هر ســن و جنســی می تواند ایجاد شــود. با توجه به شیوع بالای این بیماری و هزینه‏های اقتصادی و زمانی مربوط به آن، انجام مطالعات بیشتر در مورد این بیماری و علت‏های ایجاد کننده آن ضروری به نظر می‏رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the level of anti-Helicobacter pylori antibodies in infected and non-infected patients with this bacterium

نویسندگان [English]

  • Abdollah Safikhani mahmoodzadeh 1
  • Elham Moazamian 2
  • Seyedeh azra Shamsdin 3
  • Golam abas Kaydani 4
1 Department of Microbiology, Faculty of Sciences, Agriculture and Modern Technology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Department of Microbiology, College of Science, Agriculture and Modern Technologies, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 Gasteroenterohepatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4 Department of Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Ahvaze Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaze Iran.
چکیده [English]

Introduction: Helicobacter pylori is a microaerophilic Gram-negative bacterium that is usually found in the stomach. The presence of this bacteria in the stomach can lead to gastritis and decrease gastric acid production. Also, studies have reported the relationship between this infection and gastric cancer. Early diagnosis of infection with this bacterium is crucial in its treatment. This study was conducted with the aim of investigating the level of anti-H. pylori antibodies in infected and non-infected patients.
Methods: A total of 85 patients with symptoms including 46 Hp+ and 39 Hp- samples were included in the study. Finally, the serum level of IgG and IgA antibodies was measured using an ELISA kit (Roche - Germany).
Results: The average age of the studied subjects was 43.83 ± 13.41 and 41.28 ± 12.65 in the Hp+ and Hp- groups, respectively. The Hp+ group included 17 females and 29 males; the Hp- group included 22 females and 17 males. No significant relationship between age and gender was observed in the two groups. Data analysis found that IgG and IgA levels were significantly increased in people with H. pylori infection compared to Hp- people (p<0.001). Also, the results showed no significant relationship between the level of antibodies and the gender of thepeople.
Conclusion: According to the results obtained from this research, H. pylori infection can occur at any age and gender. Considering the high prevalence of this disease and the economic and time costs, it seems necessary to conduct more studies on itand its causes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicobacter pylori
  • antibody
  • ELISA