بررسی ارتباط شدت آکنه ولگاریس وآلوپسی آندروژنتیک (طاسی) در مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده ی پزشکی بیرجند، ایران.

2 گروه پوست، مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه نورولوژی اطفال، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 مرکز تحقیقات لشمانیوز پوستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به پاتوژنز مشترک آکنه وآلوپسی آندروژنتیک، مطالعات زیادی در زمینه همراهی آکنه با آلوپسی در خانم‌ها انجام شده است اما این مطالعه سعی دارد ارتباط شدت آکنه و طاسی را در مردان مورد ارزیابی قرار دهد.
روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی-همبستگی بر روی 150 بیمار مرد مبتلا به آکنه مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد. تشخیص آکنه بر اساس نمای بالینی انجام شد و با معاینه بیماران شدت آکنه، وجود آلوپسی در فرد و شدت آن ارزیابی شد. شدت آکنه بر اساس نوع، تعداد و محل ضایعات به پنج درجه خفیف، متوسط، نسبتا شدید، شدید و خیلی شدید تقسیم شد. شدت آلوپسی براساس سیستم کلاسیفیکاسیون هامیلتون- نوروود به هفت درجه تقسیم شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کای دو و منویتنی استفاده گردید و ارتباط بین متغیرها به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: بین شدت آکنه و شدت آلوپسی همبستگی وجود داشته و با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی با افزایش شدت آکنه شدت آلوپسی نیز افزایش می‌یابد و این ارتباط معنی‌دار می‌باشد. (018/0P-value= و 218/0=rs)
بحث: در مطالعه ما بین شدت آکنه وشدت طاسی ارتباط معناداری وجود داشت به طوری که با افزایش شدت آکنه شدت آلوپسی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between severity of acne vulgaris and androgenetic alopecia (baldness) in men

نویسندگان [English]

  • Naeemeh Ebrahimabadi 1
  • Vahid Mashayekhi Goyonlo 2
  • Habibollah Esmaeili 3
  • shima ImanNezhad 4
  • masood maleki 5
1 dermatology department, Faculty of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand , Iran.
2 Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 3. Department of Biostatistics & Epidemiology, Faculty of Health, Management & Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, IRAN.
چکیده [English]

Introduction: Due to the common pathogenesis of acne and androgenetic alopecia, many studies have been performed on the association of acne with alopecia in women, but this study tries to evaluate the relationship between the severity of acne and alopecia in men.
Methods: This descriptive-correlational study was performed on 150 male patients with acne referred to the clinic of Imam Reza Hospital, Mashhad. The diagnosis of acne was made based on the clinical picture and by examining the patients, the severity of acne, the presence of alopecia in the person and its severity were evaluated. The severity of acne was divided into five degrees: mild, moderate, relatively severe, severe and very severe, depending on the type, number and location of the lesions. The severity of alopecia was divided into seven degrees according to the Hamilton-Norwood classification system. Chi-square and Mann-Whitney tests were used to analyze the data and the relationship between variables was assessed using Spearman correlation coefficient.
Findings: There is a correlation between the severity of acne and the severity of alopecia and due to the positive correlation coefficient with increasing severity of acne, the severity of alopecia also increases and this relationship is significant. (P-value=0.018 and rs=0.218)
Discussion: In our study, there was a significant relationship between the severity of acne and the severity of alopecia, so that with increasing severity of acne, the severity of alopecia increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acne vulgaris
  • androgenetic alopecia
  • androgen