دوره و شماره: دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402 (خرداد-تیر 1402) 
بررسی ارتباط شدت آکنه ولگاریس وآلوپسی آندروژنتیک (طاسی) در مردان

صفحه 201-208

نعیمه ابراهیم آبادی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ حبیب ا... اسماعیلی؛ شیما ایمان نژاد؛ مسعود ملکی