بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش ریاضی، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه ریاضی، دانشکده علوم و فناوری‎های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه آمار، دانشکده علوم و فناوری‎های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه ریاضی کاربردی، آموزش ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی،  اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان بود. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است.
روش‌کار: جامعه آماری پژوهش، معلمان و دانش آموزان پایه ششم شهر مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸ بودند که از بین آنها 120 معلم و ۲۰۰ دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس با لحاظ کردن ملاک‎های ورود و خروج از پژوهش انتخاب شدند و با پرسشنامه‎های پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، نمودارها و...) و استنباطی (همبستگی و رگرسیون برای بررسی رابطه‎های بین متغیرها) توسط نرم افزار آماری spss-22 انجام گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی رابطه منفی با اضطراب ریاضی و اهمال کاری تحصیلی داشت، همچنین رابطه مثبتی بین مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی با سبک‎های تفکر دانش آموزان وجود داشت. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی توانایی معناداری برای پیش بینی اضطراب ریاضی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان داشت.
نتیجه­گیری: با توجه به یافته‎های پژوهش پیشنهاد می شود که اقدامات لازم برای افزایش مهارت ارزشیابی کیفی معلمان در جهت بهبود بازده تحصیلی و علمکرد دانش آموزان انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Teaching Skills in Qualitative Evaluation of Mathematics with Mathematical Anxiety, Academic Procrastination, and Students' Thinking Styles

نویسندگان [English]

 • Masoud Hosseini 1
 • Abolfazl Tehranian 2
 • Mohammad Hassan Behzadi 3
 • Seyyed Hassan Alamolhodaei 4
1 PhD student of Mathematics Education, Department of Mathematics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Mathematics, Faculty of Convergent Sciences and Technologies, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Responsible author)
3 Associate Professor, Department of Statistics, Faculty of Convergent Sciences and Technologies, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Applied Mathematics, Mathematics Education, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between teacher skills in qualitative evaluation of mathematics course with mathematical anxiety, academic procrastination and students' thinking style. The present study was a descriptive correlational study.
The statistical population consisted of students and teachers of grade 6 in the academic year of 2018-2019 in Mashhad, Iran. A total of 120 teachers and 200 students were selected as respondents by using convenience sampling and inclusion/exclusion criteria. The data were analyzed using descriptive indexes (e.g., mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation and regression to relate the variables) in SPSS V.22. It was found that teachers’ mathematical performance assessment skills had negative relationships with mathematical anxiety and academic procrastination. Furthermore, a positive relationship was found between teacher mathematical performance assessment skills and student thinking style. The regression results demonstrated that teachers’ mathematical performance assessment skills were a significant predictor of mathematical anxiety and academic procrastination. It was suggested that teachers’ skills of assessing mathematical performance be enhanced to improve their academic performance and efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Teacher skills
 • Performance assessment
 • Mathematics
 • Mathematical anxiety
 • Academic procrastination
 • Thinking style
 • Students
استرنبرگ، رابرت جی. (۱۳۹۰). سبک‌های تفکر، مترجمان: اعتماداهری، علی الدین، خسروی، علی اکبر؛ تهران: انتشارات دادار.
امامی پور، سعید. (۱۳۸۰). بررسی تحولی سبک‌های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آن با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
امامی پور، سعید. و سیف، علی اکبر. (۱۳۸۲). بررسی تحولی سبکهای تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آنها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5 (11): ۳۱۴-۳۵۵.
امیری، طاهره. (۱۳۸۶). بررسی میزان اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی در پایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی کمی در استان چهارمحال و بختیاری، شورای تحقیقات آموزشی سازمان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری.
جوکار، بهرام دلاورپور، محمدآقا. (1386). رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. اندیشههای نوین تربیتی. 5 (3):56-76.
حسنی، محمد. و احمدی، غلام علی. (۱۳۹۱). زمینه یابی برای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، ۲۳ (۶)، ۱۲۳-۸۵.
شیر محمدی، جواد. (۱۳۸۸). بررسی مقایسه‌ای تأثیر شیوه ارزشیابی توصیفی (روش جدید( و کمی (روش قدیم) بر کیفیت زندگی مدرسه، اضطراب امتحان و خلاقیت دانش آموزان پایه سوم دبستان شهر مشهد در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷. کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
شکرانی ، مهدی. (1381). ساخت و اعتبارسنجی مقیاس سنجش ریاضی دانش آموزان دبیرستان اضطراب و برخی از عوامل مرتبط با اضطراب ریاضی.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران.
لواسانی، غلامعلی.، حجازی، الهه.، خندان، فرح. (1390). بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی. مجله روانشناسی. 60 (4): 397-411.
محمدی، توفیق. (۱۳۹۰). ماهیت ارزشیابی و بررسی چالش‌های ارزشیابی کیفی نگر به ازرشیابی کمی نگر، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
 محمودی، غلامرضا.، استکی، مهناز.، دماوندی، شهرزاد. (۱۳۹۰). رابطه سبک تفکر و هوش هیجانی دانشجویان. علوم رفتاری، 5 (3): 107 - 123.
مهرمحمدی، محمود. (۱۳۹۲). بازاندیشی فرایند یاددهی- یادگیری، تهران: انتشارات مدرسه.
مولوی قلعه نی، مرضیه.، قادری، مصطفی.، عزیزی، نعمت‌اله. (۱۳۹۲). بررسی سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین. مطالعات آموزش و یادگیری.
Belousova, A. (2014). Thinking Style as a Factor of Variable Cognitive Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149, 97-101. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.167
Bui, N. (2007). Effect of Evaluation Threat on Procrastination Behavior. The Journal of social psychology, 147, 197-209. doi:10.3200/SOCP.147.3.197-209
Casad, B. J., Hale, P., & Wachs, F. L. (2015). Parent-child math anxiety and math-gender stereotypes predict adolescents' math education outcomes. Frontiers in psychology6, 1597. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01597
Cassidy, S., & Eachus, P. (2000). Learning Style, Academic Belief Systems, Self-report Student Proficiency and Academic Achievement in Higher Education. Educational Psychology, 20(3), 307-322. doi:10.1080/713663740
Cohen, L.L., Manion, L., & Morrison. (2001), " Research Methods in Education". by Routledge Falmer, 5 th edition
Corkin, D. M., Yu, S. L., Wolters, C. A., & Wiesner, M. (2014). The role of the college classroom climate on academic procrastination. Learning and Individual Differences, 32, 294-303. doi:https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.04.001
Eerde, W., & Klingsieck, K. (2018). Overcoming Procrastination? A Meta-Analysis of Intervention Studies. Educational Research Review, 25. doi:10.1016/j.edurev.2018.09.002
Hussain, I., & Sultan, S. (2010). Analysis of procrastination among university students.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1897–1904.
Kandemir, M. (2014). Reasons of Academic Procrastination: Self-regulation, Academic Self-efficacy, Life Satisfaction and Demographics Variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 188-193. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.179
Kandemir, M., & Palancı, M. (2014). Academic Functional Procrastination: Validity and Reliability Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 194-198. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.180
Keshavarzi, A., & Ahmadi, S. (2013). A Comparison of Mathematics Anxiety among Students by Gender. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 542-546. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.103
Khormaee, F., Abbasi, M. & Rajabi, S. (2015). Comparison of Perfectionism and Procrastination in Mothers of Students with and without Learning Disability. Journal of Learning Disabilities, 1(1), 60-77.
Luttenberger, S., Wimmer, S., & Paechter, M. (2018). Spotlight on math anxiety. Psychology research and behavior management11, 311–322. https://doi.org/10.2147/PRBM.S141421
Michinov, N., Brunot, S., Bohec, O. L., Juhel, J., & Delaval, M. (2011). Procrastination, participation, and performance in online learning environments.Computers & Education56,243–252.
Morsanyi, K., Busdraghi, C., & Primi, C. (2014). Mathematical anxiety is linked to reduced cognitive reflection: a potential road from discomfort in the mathematics classroom to susceptibility to biases. Behavioral and brain functions : BBF10(1), 31. https://doi.org/10.1186/1744-9081-10-31
Piaw, C. Y. (2014). Effects of Gender and Thinking Style on Student's Creative Thinking Ability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 5135-5139. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1087
Rosario, P., Costa, M., Nunez, J. C., Gonzalez-Pienda, J., Solano, P., & Valle, A. (2009). Academic procrastination: associations with personal, school, and family variables. The Spanish Journal of Psychology, 12, 118-127.
Rotenstein, A., Davis, H. Z.,& Tatum, L. (2009). Early birds versus just-in-timers: the effect of procrastination on academic performance of accounting students. Journal of Accounting Education, 27,223–232.
Schaeffer, M. W., Rozek, C. S., Maloney, E. A., Berkowitz, T., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2021). Elementary school teachers' math anxiety and students' math learning: A large-scale replication. Developmental science24(4), e13080. https://doi.org/10.1111/desc.13080
Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitivebehavioral correlates, Journal of Counseling Psychology, 31, 503–509.
Solomon, L. J. (1998). The role of procrastination in students' academic achievement and academic motivation. University of Colorado at Boulder. ProQuest Dissertations Publishing,
sternberg, R. J., & Wagner, R. K. (1992). Thinking Styles Inventory. Unpublished test, Yale University
Sternberg, R.J. (2003). Thinking styles. New York: Cambridge University Press.
Uzun Ozer, B. (2009). "Exploring Academic Procrastination Among Turkish Students: Possible Gender Differences in Prevalence and Reasons." The Journal of social psychology 149: 241-257.
Wilkinson, T., Boohan, M. and Stevenson, M. (2014), Does learning style influence academic performance in different forms of assessment?. J. Anat., 224: 304-308. https://doi.org/10.1111/joa.12126
Xie, Q., Gao, X., & King, R. B. (2013). Thinking styles in implicit and explicit learning. Learning and Individual Differences, 23, 267-271.