پدیدارشناسی خودسوزی در میان زنان با تجربه ازدواج خون‌بس: مورد مطالعه قوم بختیاری، استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه، مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.

2 گروه روانشناسی عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 گروه مشاوره خانواده، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.

4 گروه مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران.

5 گروه روان شناسی بالینی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه
هدف از پژوهش حاضر پدیدارشناسی خودسوزی در میان زنان با تجربه ازدواج خون­بس بود.
روش کار
روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدارشناختی بود. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از زنان متأهل 18 تا 50 سال استان خوزستان با تجربه خودسوزی در سال 1399 بودند که ازدواج آنها براساس خون­بس انجام گرفته بودند که به روش نمونه­گیری هدفمند تا حد اشباع انتخاب شدند. سپس با آن­ها مصاحبه نیمه­ساختاریافته به عمل آمد، در نهایت مصاحبه­ها کلمه به کلمه پیاده­سازی شده و به روش پدیدارشناسی تفسیری تأویلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
در این مطالعه 3 مضمون اصلی و چند مضمون فرعی شناسایی شد: 1) هیجانات، همچون خشم، حقارت، تنفر و ناامیدی؛ 2) ارتباط با آشنایان، همچون ارتباط با خانواده همسر، ارتباط با دوستان و خویشاوندان و ارتباط با خانواده خود و 3) ارتباط با همسر، همچون رابطه عاطفی، رابطه جنسی و رابطه فیزیکی.
نتیجه­گیری
با توجه به یافته­ها می­توان گفت خودسوزی تحت­تأثیر ویژگی­های ارتباطی و هیجانات رابطه زناشویی قرار گرفته است؛ لذا ضروری است برای افراد با ازدواج اجباری دارای مشکلات روان­شناختی، یک سیستم حمایتی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of self-immolation among women with the experience of incestuous marriage: a case study of the Bakhtiari tribe, Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghaffarnejad 1
  • Fatemeh Tahmasebi 2
  • Mohammad Motaghinia 3
  • Fariba Bagherzadeh 4
  • Hoda Alizadeh 5
1 Department of Family Counseling, Hormozgan University, Hormozgan, Iran.
2 Department of General Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Department of Family Counseling, Payam Noor University, Isfahan, Iran.
4 Consulting Department, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Iran.
5 Department of Clinical Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of the current research was to study the phenomenology of self-immolation among women with the experience of a bloody marriage.
Method: The method of the current research was a qualitative phenomenological type. The study sample consisted of 30 married women aged 18 to 50 from Khuzestan province who experienced self-immolation in 2019, whose marriages were based on consanguinity, and were selected through purposive sampling until saturation. Then a semi-structured interview was conducted with them, and finally the interviews were implemented word for word and analyzed using interpretative phenomenology.
Results: In this study, 3 main themes and several sub-themes were identified: 1) emotions, such as anger, humiliation, hatred and despair; 2) Communication with acquaintances, such as communication with spouse's family, communication with friends and relatives, and communication with one's family and 3) Communication with spouse, such as emotional relationship, sexual relationship, and physical relationship.
Conclusion: According to the findings, it can be said that self-immolation is influenced by the communication characteristics and emotions of the marital relationship; Therefore, it is necessary to provide a support system for people with psychological problems with forced marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-immolation
  • bleeding
  • women