تعیین میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه انفورماتیک پزشکی- دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی مشهد-ایران

چکیده

مقدمه
هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل مرتبط با آن می باشد.
روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در سال 1399 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه شاخص توصیف شغلی (job descriptive index) بود. سوالاتی راجع به ویژگی های دموگرافی و کاری افراد در ابتدای پرسشنامه اضافه شد.
نتایج
تعداد 1106 نفر با میانگین سنی 7.56±39.62 سال در مطالعه شرکت کردند. میانگین سابقه کار و ساعات کار در هفته به ترتیب 7.38±13.45 سال و 10.67±41.19 ساعت بود. تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس با تعداد 817 نفر (73.9%)  بیشترین فراوانی را داشتند. بیشترین مرتبه شغلی مربوط به کارمندان با فراوانی 723 نفر (65.4% ) و بیشترین درآمد 60-30 میلیون ریال با فراوانی 890 نفر (80.5%)  بود. تعداد 165 نفر (14.91%)  کار در شیفت شب داشتند. محل کار 598 نفر (54.1%) بخش اداری بود. میانگین نمره پرسشنامه 45.05±212.21 بود. رضایت شغلی در بین اعضای هیات علمی بالینی، افراد با سن بیشتر از 45 سال، سابقه کار بیشتر از 20 سال، شاغل در بخش اداری، افرادی که کار در شیفت شب نداشتند و افراد با در آمد بالاتر از 90 میلیون ریال به طور معنی داری بیشتر بود.
نتیجه گیری
بالاترین رضایت شغلی توسط اعضای هیات علمی علوم بالینی گزارش شد. سن، سابقه کار، درآمد بالاتر و مرتبه هیات علمی به طور مستقیم و اشتغال در شیفت شب و بخش های درمانی و تعداد ساعات بیشتر کار در هفته به طور معکوس بر نمره رضایت شغلی موثر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job satisfaction and related factors among female staffs of Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Elham Bakhtiari 1
 • Zahra Badiei 2
 • bahareh gharib 3
1 Assistant professor, Clinical Research Development Unit, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associated professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Department of Medical Informatics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Present study was carried out evaluating the level of job satisfaction and related factors among female staffs of Mashhad University of Medical Sciences
Material and Method
A cross-sectional study was conducted in 2019. The job descriptive index (JDI) questionnaire was used. Some questions about demographic and work properties were also added at the beginning of the questionnaire.
Results
Totally 1106 participants with an average age of 39.62±7.56 years were enrolled. The average work experience and working hours per week were 13.45±7.38 years and 41.19±10.67 hours, respectively. Regarding the level of education, bachelor's and master's were the most common with 817 participants (73.9%) and employees were the most frequent staffs (723 participant, 65.4%).  About 890 participants (80.5%) had an income between 30 and 60 million Rials. One hundred sixty five participants (14.91%) worked in the night shift and 598 participants (54.1%) were working in the official departments. The average score of JDI questionnaire was 212.21±45.05. Job satisfaction was higher in clinical faculty members, participants aged more than 45 years, participants with more than 20 years of work experience, participants working in the official departments, participants who did not work in night shifts, and participants with an income of more than 90 million Rials.
Conclusion
The highest level of job satisfaction was reported by clinical science faculty members. Age, work experience, higher income and faculty rank directly and having night shift, work in medical wards and more hours of work per week inversely affect the score of Job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • job satisfaction
 • Mashhad University of Medical Sciences
 • women
 • staff
 1. 1. Jahani F, Farazi A, Rafiei M, Jadidi R, Anbari Z. Job satisfaction and its related factors among hospital staff in Arak in 2009. Journal of Arak university of Medical Sciences. 2010;13(1):32-9.
 2. Nejad A, Chali N, Cherati Y. A study of employee job satisfaction and related factors among the employees of one of the banks in Mazandaran province. Journal of Health Research in Society. 2018;3(4):12-20.
 3. Stacciarini JMR, Tróccoli BT. Occupational stress and constructive thinking: health and job satisfaction. Journal of advanced nursing. 2004;46(5):480-7.
 4. Devi KR, Rani SS. The impact of organizational role stress and work family conflict: diagnosis sources of difficulty at work place and job satisfaction among women in IT Sector, Chennai, Tamil Nadu. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2016;219:214-20.
 5. Rizi M, Kurdi, Shakri. Investigating the relationship between job stress and job satisfaction among midwives working in public hospitals and health centers in Mashhad in 2013. Iranian Journal of Women, Midwifery and Infertility. 2012;15(31):20-8.
 6. Saideh G, Reza Qaz. Investigating the effect of some effective factors on the level of job satisfaction and the possibility of career advancement of working women: Kerman city.7. BAHRI BN, Moghiman M, Atarbashi M, Garche M. The survey of relationship between job burnout and health status of midwives and nurses. 2003.
 7. Nasiripour A, Raeisi P, SHABANIKIA H. Occupational stress among rural health workers in Mashhad district, northeast Iran. 2009.
 8. McNeely E. The consequences of job stress for nurses’ health: time for a check-up. Nursing outlook. 2005;53(6):291-9.
 9. Monjamed Z, Ghorbani T, Mostofian F, Oveissipour R, Nakhost Pandi S, Mahmoudi M. A nationwide study of level of job satisfaction of nursing personnel in Iran. Hayat Journal. 2005;10(4):39-48.
 10. Manoukian A, PEDRAM RS, Monjamed Z, Faghihzadeh S. Comparison between oncology and labor delivery nurse’s job satisfaction. 2007.
 11. Alipour, Farid. Investigating the job satisfaction of Lahijan Agricultural Bank employees. Quantitative studies in management. 2013;13(4):119-30.13. Foroughi F, Kharrazi H, Iranfar S, Rezaei M. Job satisfaction and its affecting factors from the viewpoints of faculty members of Kermanshah University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2008;7(2):335-42.
 12. Talasaz ZH, Saadoldin SN, Shakeri MT. Relationship between components of quality of work life with job satisfaction among midwives in Mashhad, 2014. Hayat. 2015;21(1):56-67.
 13. Khaghanizadeh M, Ebadi A, SIRATI NM, RAHMANI M. The study of relationship between job stress and quality of work life of nurses in military hospitals. 2008.
 14. Hosainabadi Z, Veisani Y, Hosainabadi P, Mohamadian F. Relationship between quality of life and job satisfaction in staffs of Ilam University of Medical Sciences. Journal of Preventive Medicine. 2018;5(1):12-9.
 15. Goudarznand-Chegini M, Mirdoozandeh SG. Relationship between quality of work-life and job satisfaction of the employees in public hospitals in Rasht. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2012;14(2).
 16. Mohammad Rasul K, Muzaffar K, Mansour R, Maryam Hess. Job satisfaction of general practitioners working in Kermanshah University of Medical Sciences and factors affecting it.
 17. Rajaei M, Haghighi H, Dadipoor S, Fallaghi S, Salimi M, SareghiBrojeni M, et al. Relationship between occupational stress and job satisfaction among Iranian obstetricians. Medicine Journal of Hormozgan. 2013;17(3):249-55.
 18. Hajibabaee F, Najafvandzadeh M, Haghighizadeh M. Job satisfaction and its effective factors among nurses working in pediatric wards. Iran Journal of Nursing. 2016;29(101):57-66.