کشت و تکثیر سلول های بنیادی واقع در لیمبوس قرنیه انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پسادکتری پزشکی مولکولی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
سلول های اپیتلیوم قرینه به طور طبیعی از بین می روند و سلول های بنیادی ناحیه لیمبوس با تکثیر و تمایز جایگزین آن ها می گردند. در صورت نقص در این سلول ها امکان جایگزینی وجود ندارد و در بسیاری از موارد بیمار بینایی خود را از دست می دهد. یکی از جدیدترین روش های درمان نقص سلول های بنیادی لیمبال، کشت آن ها در آزمایشگاه و انتقالشان روی چشم بیمار است. بدین منظور در این مطالعه به ارتقاء کیفیت کشت آزمایشگاهی سلول های لیمبال پرداختیم.
روش کار
ابتدا ناحیه ی لیمبوس نمونه های چشم های اهدایی جدا شدند. سپس قطعات جدا شده با روش explant بر روی پرده آمینوتیک کشت داده شدند. حضور و تکثیر سلول های بنیادی لیمبال با روش ایمونوفلورسنت وآنتی بادی علیه مارکرهای ΔNP63α و ABCG2 در روزهای دهم، چهاردهم و بیست و یکم بررسی گردید. همچنین با استفاده از روش فلوسایتومتری و آنتی بادی علیه مارکر ΔNP63α درصد سلول های لیمبال در بهترین روز کشت آن ها بر اساس نتایج ایمونوفلورسنت تعیین گردید.
نتایج
نتایج ایمونوفلورسنت هر سه روز تایید کننده ی کشت موفق سلول های بنیادی لیمبال بودند. با توجه به نتیجه بهتر کشت در روز چهاردهم آزمون فلوسایتومتری برای کشت های روز چهاردهم انجام شد. به طور متوسط 5.8 درصد از سلول های کشت داده شده، سلول های بنیادی لیمبال بودند.
نتیجه گیری
نتایج حاکی از کشت موفق سلول های لیمبال در شرایط آزمایشگاهی بود اما به منظور کاربرد بالینی آن ها بهینه سازی بیشتر کشت مورد نیاز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture and expansion of stem cells located at the corneoscleral limbus

نویسندگان [English]

 • Elaheh Emadi 1
 • Danial Taherzadeh 2
 • Daryoush Hamidi Alamdari 3
1 Bo Ali Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Corneal epithelial cells are destroyed naturally and the limbal stem cells replace them by multiplying and differentiating. In case of defects in these cells, it is impossible to replace them, and in many cases, the patients lose their vision. One of the newest methods of treating limbal stem cell deficiency (LSCD) is to cultivate them in the laboratory and transfer them to the patient's eye. For this purpose, in this study, we aimed to culture limbal stem cells in vitro and optimized the culture quality.
Methods:
First, the limbus region of the donated eye samples was separated. Then the separated parts were cultured on the amniotic membrane by the explant method. The presence and proliferation of limbal stem cells were investigated by immunofluorescent method and antibody against ΔNP63α and ABCG2 markers on the 10th, 14th, and 21st days. Also, by using the flow cytometry method and antibody against ΔNP63α marker, the percentage of limbal cells on the best day of their culture based on immunofluorescent results was determined.
Results:
Findings showed that limbal stem cells could be cultured properly in vitro. All immunofluorescent assays confirmed limbal stem cell attendance, however, the result of day 14th of culture was more considerable. Therefore, the flow cytometry assay was performed on the 14th day and proved that there were 5.8% limbal stem cells using explant culture.
Conclusion:
The results indicated the successful cultivation of limbal cells in laboratory conditions, but for their clinical application, further optimization of cultivation is required.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corneal limbus stem cells
 • Limbal stem cell deficiency
 • Stem cell culture
 1. Millodot M. A review of research on the sensitivity of the cornea. Ophthalmic and Physiological Optics. 1984;4(4):305-18.
 2. Meek KM, Knupp C. Corneal structure and transparency. Progress in retinal and eye research. 2015;49:1-16.
 3. Yoon JJ, Ismail S, Sherwin T. Limbal stem cells: Central concepts of corneal epithelial homeostasis. World journal of stem cells. 2014;6(4):391.
 4. Ahmad S. Concise review: limbal stem cell deficiency, dysfunction, and distress. Stem cells translational medicine. 2012;1(2):110-5.
 5. Daniels JT, Dart JK, Tuft SJ, Khaw PT. Corneal stem cells in review. Wound repair and regeneration. 2001;9(6):483-94.
 6. Chew HF. Limbal stem cell disease: Treatment and advances in technology. Saudi Journal of Ophthalmology. 2011;25(3):213-8.
 7. Javadi MA, Einollahi B, Baradaran Rafiei A, Baharvand H, Ebrahimi M, Rafati N, et al. Early results of autologous cultivated limbal stem cell transplantation in total limbal stem cell deficiency. Bina Journal of Ophthalmology. 2006;11(3):275-88.
 8. Puangsricharern V, Tseng SC. Cytologlogic evidence of corneal diseases with limbal stem cell deficiency. Ophthalmology. 1995;102(10):1476-85.
 9. Vemuganti GK, Fatima A, Madhira SL, Basti S, Sangwan VS. Limbal stem cells: application in ocular biomedicine. International review of cell and molecular biology. 2009;275:133-81.
 10. Tseng SC. An integrated view and new perspectives of ocular surface and tear disorders. Archivos de la Sociedad Española de Oftalmologia. 1999;74(1):29-46.
 11. Dua H, Gomes J, Singh A. Corneal epithelial wound healing. The British journal of ophthalmology. 1994;78(5):401.
 12. Hogerheyde TA, Suzuki S, Walshe J, Bray LJ, Stephenson SA, Harkin DG, et al. Optimization of corneal epithelial progenitor cell growth on Bombyx mori silk fibroin membranes. Stem Cells International. 2016;2016.
 13. Sharifi AM, Darabi R, Jadidi K. Isolation, culture, characterization and optimization of human corneal stem cells. Biocell. 2010;34(1):53-5.
 14. Varghese VM, Prasad T, Kumary T. Optimization of culture conditions for an efficient xeno‐feeder free limbal cell culture system towards ocular surface regeneration. Microscopy Research and Technique. 2010;73(11):1045-52.
 15. Sangwan VS, Vemuganti GK, Singh S, Balasubramanian D. Successful reconstruction of damaged ocular outer surface in humans using limbal and conjuctival stem cell culture methods. Bioscience Reports. 2003;23(4):169-74.
 16. Nishida K, Yamato M, Hayashida Y, Watanabe K, Maeda N, Watanabe H, et al. Functional bioengineered corneal epithelial sheet grafts from corneal stem cells expanded ex vivo on a temperature-responsive cell culture surface. Transplantation. 2004;77(3):379-85.
 17. Pellegrini G, Traverso CE, Franzi AT, Zingirian M, Cancedda R, De Luca M. Long-term restoration of damaged corneal surfaces with autologous cultivated corneal epithelium. The Lancet. 1997;349(9057):990-3.
 18. Baharvand H, Heidari M, Ebrahimi M, Valadbeigi T, Salekdeh GH. Proteomic analysis of epithelium-denuded human amniotic membrane as a limbal stem cell niche. Mol Vis. 2007;13:1711-21.
 19. Sudha B, Sitalakshmi G, Iyer GK, Krishnakumar S. Putative stem cell markers in limbal epithelial cells cultured on intact & denuded human amniotic membrane. Indian Journal of Medical Research. 2008;128(2):149.
 20. Zhang T, Yam GH-F, Riau AK, Poh R, Allen JC, Peh GS, et al. The effect of amniotic membrane de-epithelialization method on its biological properties and ability to promote limbal epithelial cell culture. Investigative ophthalmology & visual science. 2013;54(4):3072-81.
 21. Tseng SC, Prabhasawat P, Lee S-H. Amniotic membrane transplantation for conjunctival surface reconstruction. American journal of ophthalmology. 1997;124(6):765-74.
 22. Lee S-H, Tseng SC. Amniotic membrane transplantation for persistent epithelial defects with ulceration. American journal of ophthalmology. 1997;123(3):303-12.
 23. Prabhasawat P, Barton K, Burkett G, Tseng SC. Comparison of conjunctival autografts, amniotic membrane grafts, and primary closure for pterygium excision. Ophthalmology. 1997;104(6):974-85.
 24. Yeung AM, Faraj LA, McIntosh OD, Dua HS. Fibrin glue in cornea epithelial cell migration. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2014;55(13):5536-.
 25. Shirvan MK, Alamdari DH, Ghoreifi A. A novel method for iatrogenic vesicovaginal fistula treatment: autologous platelet rich plasma injection and platelet rich fibrin glue interposition. The Journal of urology. 2013;189(6):2125-9.
 26. Baylis O, Figueiredo F, Henein C, Lako M, Ahmad S. 13 years of cultured limbal epithelial cell therapy: a review of the outcomes. Journal of cellular biochemistry. 2011;112(4):993-1002.
 27. Schwab IR, Reyes M, Isseroff RR. Successful transplantation of bioengineered tissue replacements in patients with ocular surface disease. Cornea. 2000;19(4):421-6.
 28. Baharvand H, Ebrahimi M, Javadi M, Einollahi B, Massumi M. Culture and Proliferation of Human Limbal Stem Cells In Vitro. Bina Journal of Ophthalmology. 2005;10(4):419-29.
 29. Han B, Schwab IR, Madsen TK, Isseroff RR. A fibrin-based bioengineered ocular surface with human corneal epithelial stem cells. Cornea. 2002;21(5):505-10.
 30. Asadi M, Alamdari DH, Rahimi HR, Aliakbarian M, Jangjoo A, Abdollahi A, et al. Treatment of life‑threatening wounds with a combination of allogenic platelet‑rich plasma, fibrin glue and collagen matrix, and a literature review. Experimental and therapeutic medicine. 2014;8(2):423-9.
 31. Krüger JP, Hondke S, Endres M, Pruss A, Siclari A, Kaps C. Human platelet‐rich plasma stimulates migration and chondrogenic differentiation of human subchondral progenitor cells. Journal of Orthopaedic Research. 2012;30(6):845-52.
 32. Lee H-R, Park KM, Joung YK, Park KD, Do SH. Platelet-rich plasma loaded hydrogel scaffold enhances chondrogenic differentiation and maturation with up-regulation of CB1 and CB2. Journal of Controlled Release. 2012;159(3):332-7.
 33. Mei-Dan O, Lippi G, Sánchez M, Andia I, Maffulli N. Autologous platelet-rich plasma: a revolution in soft tissue sports injury management? The Physician and sportsmedicine. 2010;38(4):127-35.
 34. Xie X, Wang Y, Zhao C, Guo S, Liu S, Jia W, et al. Comparative evaluation of MSCs from bone marrow and adipose tissue seeded in PRP-derived scaffold for cartilage regeneration. Biomaterials. 2012;33(29):7008-18.
 35. Atala A, Lanza R, Lanza RP. Methods of tissue engineering: Gulf professional publishing; 2002.
 36. Vergallo C, Fonseca T, Pizzi G, Dini L. Lycopersicon esculentum lectin is a marker of transient amplifying cells in in vitro cultures of isolated limbal stem cells. Tissue and Cell. 2010;42(4):259-65.
 37. Estrada LMJ, Peláez CAR, Sáenz ZC, Bernal BHA. Cultivo de células madre limbares en membrana amniótica para reconstrucción de tejido corneal: una comparación de dos métodos. Medicina UPB. 2012;31(2):95-104.
 38. Rama P, Matuska S, Paganoni G, Spinelli A, De Luca M, Pellegrini G. Limbal stem-cell therapy and long-term corneal regeneration. New England journal of medicine. 2010;363(2):147-55.
 39. Arpitha P, Prajna NV, Srinivasan M, Muthukkaruppan V. A method to isolate human limbal basal cells enriched for a subset of epithelial cells with a large nucleus/cytoplasm ratio expressing high levels of p63. Microscopy Research and Technique. 2008;71(6):469-76.
 40. Shortt AJ, Secker GA, Lomas RJ, Wilshaw SP, Kearney JN, Tuft SJ, et al. The effect of amniotic membrane preparation method on its ability to serve as a substrate for the ex-vivo expansion of limbal epithelial cells. Biomaterials. 2009;30(6):1056-65.
 41. Di Iorio E, Ferrari S, Fasolo A, Böhm E, Ponzin D, Barbaro V. Techniques for culture and assessment of limbal stem cell grafts. The ocular surface. 2010;8(3):146-53.