تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل های آنتی اکسیدانی در بیماری آسم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه
آسم یک بیماری التهابی مزمن است که با علائم تنفسی، انسداد متغیر راه هوایی، واکنش بیش از حد راه هوایی و التهاب راه هوایی مشخص می شود. در تحقیق حاضر به نقش تمرینات ورزشی و مکمل های آنتی اکسیدانی در بیماری آسم پرداخته شده است.
روش کار
با استفاده از چندین پایگاه اطلاعاتی مشتمل Google Scholar، Web of Science، Science Direct، Pupmed، Scopus و با استفاده از عناوین بیماری آسم و نام انواع آنها و اسامی مرتبط برای کلید واژه های بیماری آسم تا پایان سال 2021 جستجو صورت گرفت.
نتیجه گیری
با تمرکز بر روی تاثیرات تمرینات ورزشی و نقش مکمل های آنتی اکسیدانی که در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است می توان گفت که بسیاری از مطالعات در مورد شرطی‌سازی ورزش در بیماران مبتلا به آسم شامل روش‌ها و معیارهای پیامد متفاوتی است، اکثریت قریب به اتفاق مطالعات ظرفیت ورزش‌های ایمن را برای افراد مبتلا به آسم نشان می‌دهد. چندین مکانیسم پاتوفیزیولوژیک پیشنهادی وجود دارد که مسئول اثرات کاهش فعالیت بر روی عملکرد ریه بیماران مبتلا به آسم است. علاوه بر دستورالعمل‌های معمول مدیریت، پزشکان باید به بیماران مبتلا به آسم فعالیت های ورزشی بخصوص هوازی منظم و تنفسی را برای مزایای سلامت عمومی و بهبود احتمالی علائم آسم توصیه کنند. همچنین ریه های بیماران مبتلا به آسم به دلیل تولید گونه های فعال اکسیژن و نیتروژن در معرض استرس اکسیداتیو قرار دارند. بنابراین این بیماران می توانند با اصلاح رژیم غذایی موجب بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of exercise training and antioxidant supplements in asthma

نویسندگان [English]

  • Bahloul Bhorbanian‬‏ 1
  • Marefat Siahkouhian 2
  • Afshin Rahbarghazi 3
  • mohamadhadi asghari 4
1 Associate Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz. Iran.
2 Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Ph.D Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
4 Master of Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan SHahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Asthma is a chronic inflammatory disease characterized by respiratory symptoms, variable airway obstruction, airway hyperresponsiveness, and airway inflammation. In the current research, the role of exercise and antioxidant supplements in asthma has been discussed.
Materials and Methods: Using several databases including Google Scholar, Web of Science, Science Direct, Pupmed, Scopus and using the titles of asthma and the names of their types and related names for the keywords of asthma until the end of 2021, a search was made.
Conclusion: Focusing on the effects of exercise training and the role of antioxidant supplements that have been used in various studies, it can be said that many studies on exercise conditioning in patients with asthma include different methods and outcome measures, the vast majority Studies show the potential of safe exercise for people with asthma. There are several proposed pathophysiological mechanisms responsible for the effects of reduced activity on lung function in patients with asthma. In addition to the usual management guidelines, physicians should recommend exercise activities, especially regular aerobic and breathing exercises, to patients with asthma for general health benefits and possible improvement of asthma symptoms. Also, the lungs of asthmatic patients are exposed to oxidative stress due to the production of active oxygen and nitrogen species. Oxidative stress may also cause inactivation of antioxidant enzymes, resulting in increased apoptosis, loss of airway epithelial cells, and airway remodeling. For this reason, it is necessary to cover this deficiency in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Exercise training
  • antioxidant supplements
  • asthma