تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر شفقت به خود و هیجان مثبت نسبت به همسر در زنان با تجربه خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: خیانت زناشویی زنان را با آسیب جدی روانی و هیجانی مواجه می‌سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر شفقت به خود و هیجان مثبت نسبت به همسر در زنان با تجربه خیانت زناشویی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر در بخش کیفی، تحلیلی- تطبیقی منطبق بر روش تطبیقی مقایسه‌ای بوردی و در قسمت کمی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری زنان با تجربه خیانت زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در فصل پاییز 1399 بود. جهت اجرای پژوهش حاضر تعداد 30 زن با تجربه خیانت زناشویی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه‌ آزمایش درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور (8 جلسه) را طی دو ماه دریافت نمودند. پس از شروع مداخله 3 نفر در گروه آزمایش و 2 نفر در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه شفقت به خود (نف، 2003) و مقیاس هیجان مثبت نسبت به همسر (الری و همکاران، 1975) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر توسط نرم‌افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. همچنین این درمان بر شفقت به خود و هیجان مثبت نسبت به همسر در زنان با تجربه خیانت زناشویی تاثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Offering Attachment-Based Mindfulness Therapy and Evaluating Its Efficacy on the Self- compassion and Emotional Experience with Spouse in the Women with the Experience of Marital Infidelity

نویسندگان [English]

  • masomeh shamsi 1
  • davod taghvaei 2
  • hosein davodi 3
1 PhD Student in Counseling, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. (Corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Khomein Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: Marital infidelity causes serious psychological and emotional damage to women. According to this the aim of this study was to develop a attachment-based mindfulness therapy was prepared and its efficacy was evaluated on the self- compassion and emotional experience with spouse in the women with the experience of marital infidelity.
Material and methods: The research method of the present study was comparative analysis according to Breddy’s comparative method in the qualitative part and it was quasi-experimental with pretest, posttest and control group with two-month follow-up test in the quantitative part. The statistical population of included the women with marital experience who referred to consultation centers in the city of Tehran in the autumn 2020 in the quantitative part. 30 women with marital experience were selected through purposive sampling method and were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15) in order to do the study. The experimental group received eight sessions of attachment-based mindfulness therapy during two months. 3 people from the experimental group and 2 from the control group quitted taking part in the study after starting the intervention. The applied questionnaires in this study included self- compassion questionnaire and emotional experience with spouse scale. The data from the study were analyzed through repeated measurement variance method via statistical software.
Findings: The results showed that the attachment-based mindfulness therapy enjoys acceptable content validity. Moreover, this therapy has influenced on the self- compassion and emotional experience with spouse in the women with marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital infidelity
  • attachment-based mindfulness therapy
  • self- compassion
  • emotional experience with spouse