اثربخشی مداخله روان‌شناختی تکریمی – معنوی خانواده‌محور بر تنظیم هیجان نوجوانان پسر در دوره بلوغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 استادیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: دوره بلوغ به عنوان دوره‌ی خاص رشدی، دوره‌ای حساس و بحرانی است که در آن نوجوانان دچار مشکلاتی می‌شوند و در این میان می‌بایست راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات آنان به کار گرفته شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله روان‌شناختی تکریمی- معنوی خانواده‌محور بر تنظیم هیجان نوجوانان پسر در دوره بلوغ انجام گرفت.
روش‌ کار: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان پسر دوره بلوغ (13 تا 15 ساله) حاضر در مدارس متوسطه اول منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل دادند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 27 نوجوان پسر دوره بلوغ انتخاب و به شیوه تصادفی در گروه‌های آزمایبش و گواه جایدهی شدند. والدین نوجوانان حاضر در گروه آزمایش مداخله روان‌شناختی تکریمی- معنوی خانواده‌محور را طی سه و نیم ماه در 14 جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌ مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2001) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری و با استفاده از نرم‌افزاری آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که نشان مداخله روان‌شناختی تکریمی- معنوی خانواده‌محور بر تنظیم هیجان نوجوانان پسر در دوره بلوغ تاثیر معنادار داشته (001/0>p) و توانسته منجر به بهبود تنظیم هیجانی مثبت و کاهش تنظیم هیجانی منفی این نوجوانان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Family-Oriented Respectful-Spiritual Psychological Intervention on the Emotion Regulation of the Male Adolescents in the Puberty Period

نویسندگان [English]

  • kamran zaman namian 1
  • Aboalghasem Yaghobi 2
  • alireza mohammadi arya 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics Social Sciences, Bu- Ali Sina University, Hamadan, Iran.
3 Assistant Professor, University of Rehabilitation Sciences and Social Health, Tehran, Iran.
چکیده [English]

puberty is an effective and critical period as a specific developmental time when the adolescents face problems. therefore, the present study was conducted to investigate the efficacy of family-oriented respectful-spiritual psychological intervention on the emotion regulation of the male adolescents in the puberty period. the present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population of the present study included male adolescents in the puberty period (13-15 years old) in the first high schools in zone 5 of the city of Tehran in the academic year 2020-21. 27 male adolescents in the puberty period were selected through random sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups. The parents of the adolescents in the experimental group received fourteen seventy-five-minute family-oriented respectful-spiritual psychological intervention during three-and-a-half months. The applied questionnaire in the current study included emotion regulation questionnaire (Garnefski, Kraakji and Spinhoven, 2001). The data from the study were analyzed via SPSS23 software through mixed variance. the results showed that family-oriented respectful-spiritual psychological intervention had significant effect on the emotions regulation of male adolescents in the puberty period (p<0.001) and could lead to the improvement of positive emotion regulation and decrease of negative emotion regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological intervention
  • family-oriented respectful-spiritual
  • emotion regulation
  • puberty