شناسایی و بررسی مؤلفه‌های معروف برنامه درسی کلاس‎های‎ چند پایه براساس تجارب و مفروضه‌های جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

3 استادیار گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
از جمله برنامه‎های درسی مورد استفاده برای تدریس و آموزش در مناطق روستایی و محروم، بهره گیری از کلاس‎های چندپایه می‎باشد .شرایط موجود در این مناطق، سیستم آموزشی را مجاب به تشکیل کلاس‎های چندپایه می‎کند. اثربخشی آموزش در کلاس‎های چندپایه با تعاملات موجود در بین دانش آموزان و معلمان میسر می‎شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و بررسی مولفه­های معروف برنامه درسی کلاس‎های‎ چند پایه براساس تجارب و مفروضه­های جهانی بود.
روش کار
روش تحقیق حاضر تحلیلی/ توصیفی، از نوع آمیخته اکتشافی بود که به صورت کمی‎و کیفی انجام یافته است. جامعه آماری در دو بخش شامل متخصصان حوزه آموزش و پرورش ابتدایی و اساتید دانشگاهی حوزه برنامه درسی و مدیریت آموزشی و تمامی‎متخصصان مرتبط با کلاس‎های چندپایه بودند که از جامعه متخصصان 20 نفر به صورت ملاک محور به عنوان نمونه به صورت هدفمند به­عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از شیوه­های کمی‎و کیفی استفاده شد. جهت شناسایی ویژگیهای معروف برنامه درسی کلاس‎های‎ چند پایه براساس تجارب و مفروضه­های جهانی از روش مصاحبه با اساتید دانشگاهی چندپایه استفاده شد.
نتایج
یافته‎های حاصل نشان داد که مضامین استخراج شده از مصاحبه با اساتید و متخصصان برنامه­ریزی درسی مشتمل بر 5 مضمون اصلی و 41 مضمون فرعی بود.  
نتیجه ­گیری
این یافته­ها می­تواند برای برنامه ریزی چندپایه محتوای درسی دانش­آموزان بر اساس تجارب و مفروضه­های جهانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and examining the famous components of the curriculum of multi-grade classes based on global experiences and assumptions

نویسندگان [English]

  • Leila Ahmadi 1
  • Jafar Ghahramani 2
  • Mohamad Azimi 3
1 Department of Curriculum Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
3 Department of Elementary Education, Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Among the curricula used for teaching and training in rural and deprived areas is the use of multi-grade classes. The conditions in these areas force the educational system to form multi-grade classes. The effectiveness of education in multi-grade classes is made possible by the interactions between students and teachers. The main purpose of this research was to identify and examine the famous components of the curriculum of multi-grade classes based on global experiences and assumptions.
Method: The current analytical/descriptive research method was a mixed exploratory type that was carried out quantitatively and qualitatively. The statistical population in two sections included specialists in the field of elementary education and university professors in the field of curriculum and educational management and all specialists related to multi-level classes, from the population of specialists, 20 people were selected based on criteria as a sample in a targeted manner as a statistical sample. became Quantitative and qualitative methods were used to analyze the research questions. In order to identify the famous features of the curriculum of multi-grade classes based on global experiences and assumptions, the interview method with multi-grade university professors was used.
Results: The findings showed that the themes extracted from the interviews with professors and curriculum planning experts included 5 main themes and 41 sub-themes.
Conclusion: These findings can be used for multi-level planning of students' curriculum content based on global experiences and assumptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum of multi-grade classes
  • global experiences and assumptions
  • curriculum
  • validation