هم سنجی اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر میزان ادراک انصاف و خود دلسوزی در زوجین متعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران

چکیده

هدف: مقایسه رویکردهای مختلف روان شناسی در جهت اثربخشی بیشتر از جمله تحقیقات مورد توجه محققان می باشد؛ در این راستا پژوهش حاضر با هدف هم سنجی اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر میزان ادراک انصاف و خود دلسوزی در زوجین متعارض صورت گرفت. روش: در این پژوهش از طرح آزمایشی تک ‌موردی و از نوع آزمایش بالینی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان دارای تعارض زناشویی شهر همدان بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس، از جامعۀ آماری مورد مطالعه، 45 زوج (90 نفر) متعارض انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت جمع آوری داده‌ها از مقیاس ادراک انصاف پالیری و همکاران ( 2009) و مقیاس خود دلسوزی اسپاینر (1976) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش معناداری بالینی استفاده شده است. نتایج: تحلیل یافته‌ها نشان‌دهنده اثربخشی بیشترِ رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش بازیابی ادراک انصاف همسر زوجین در مقاسیه با شناخت درمانی هیجان مدار است. همچنین بین اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی هیجان مدار بر خود دلسوزی در زوجین متعارض شهر همدان تفاوت معناداری مشاهده شد. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان ادراک انصاف و خود دلسوزی در زوجین متعارض نسبت به رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of education approach based on acceptance and commitment and emotion-oriented cognitive therapy approach on the level of perception of fairness and self-compassion in conflicted couples

نویسندگان [English]

  • Zeinab Imanikia 1
  • Firouzeh Zangeneh 2
  • Mohamadreza Bayat 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Department of Psychology, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran
چکیده [English]

Objective: Comparison of different psychology approaches in order to be more effective is one of the researches that researchers are interested in; In this regard, the present study was conducted with the aim of measuring the effectiveness of the education approach based on acceptance and commitment and the emotion-oriented cognitive therapy approach on the level of perception of fairness and self-compassion in conflicted couples. Method: In this research, a single-case experimental design and a clinical trial type were used. The statistical population included all men and women with marital conflict in Hamadan city. By using the available non-random sampling method, 45 conflicting couples (90 people) were selected from the studied statistical community and were randomly replaced in two experimental groups and one control group. In order to collect data, Paliri et al.'s fairness perception scale (2009) and Spiner's self-compassion scale (1976) were used. Clinical significance method was used for data analysis. Results: The analysis of the findings shows the greater effectiveness of the approach based on acceptance and commitment on increasing the recovery of the spouse's perception of fairness in Magasieh with emotion-oriented cognitive therapy. Also, a significant difference was observed between the effectiveness of the approach based on acceptance and commitment and emotion-oriented cognitive therapy on self-compassion in the conflicted couples of Hamedan city. Conclusion: It seems that the effectiveness of the education approach based on acceptance and commitment on the level of perception of fairness and self-compassion in conflicted couples is more than the emotion-oriented cognitive therapy approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Based On Acceptance And Commitment
  • Emotion-Oriented Cognitive Therapy
  • Couple Conflict