تبیین ابعاد اشتیاق تحصیلی بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و میانجی‌گری اهداف پیشرفت در نوجوانان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین اشتیاق تحصیلی بر اساس پایگاه اقتصادی اجتماعی با میانجی‌گری اهداف پیشرفت بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه رشته‌های نظری شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 تشکیل داد. نمونه‌ی آماری پژوهش شامل 385 نفر از دانش‌آموزان بود که به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی پینتریچ (1991)، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک‌گریگور (2001) و پرسشنامه محقق‌ساخته پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده، جمع‌آوری؛ و توسط نرم‌افزارهای Smart PLS 2.0 و SPSS 22 تجزیه ‌و تحلیل شدند. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که پایگاه اجتماعی- اقتصادی و اهداف پیشرفت به صورت مستقیم قادر به تبیین اشتیاق تحصیلی بودند؛ همچنین نتایج نشان داد پایگاه اقتصادی اجتماعی با میانجی‌گری اهداف پیشرفت بر اشتیاق تحصیلی تاثیر معناداری دارند. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر این نکته می‌باشد که اشتیاق تحصیلی از اثر توامان و هم‌افزای سازه‌های مختلفی نظیر سازه‌های خانوادگی- محیطی (پایگاه اجتماعی- اقتصادی) و سازه‌های شناختی (اهداف پیشرفت) تاثیرپذیری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining academic motivation based on socioeconomic status mediated by achievement goals in high school girls

نویسندگان [English]

  • Mahbubeh Asali Nabati 1
  • narges babakhani 2
  • fariborz dortaj 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
3 Professor of Allameh Tabatabai University. Tehran Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain academic motivation based on socio-economic status mediated by achievement goals. The present study is a correlational type of structural equation modeling. The statistical population of this study includes all of the high school female students in Tehran in 2018-19 academic year. The statistical sample of the study included 385 students who were selected based on a randomized multi stage clustering method. Research data were collected using Pintrich (1991), Elliott and McGregor (2001) and the researcher-made questionnaire of the family socioeconomic base; And analyzed by Smart PLS 2.0 and SPSS 22 software. Findings from the study showed that socio-economic status and development goals were able to directly explain academic motivation; The results also showed that socio-economic status has a significant effect on academic achievement through the mediation of achievement goals. The findings of the present study indicate that academic enthusiasm is affected by the simultaneous and synergistic effect of different structures such as family-environmental structures (socio-economic base) and cognitive structures (development goals).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Enthusiasm
  • Socio-Economic Database
  • Achievement Goals
  • Students